VEGA

VEGA 2/0058/14: Keramické vrstvy pripravené z organokremičitých prekurzorov pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov. Riešiteľ: Ing. Dagmar Galusková, PhD.

Anotácia: Korózia kovov v horúcich korozívnych plynoch skracuje životnosť technologických zariadení (výmenníkov tepla v elektrárňach a spaľovniach komunálneho odpadu) a vyžaduje dodatočné investície do ich obnovy. Projekt si kladie za cieľ vývoj nového druhu protikoróznej ochrany - keramických povlakov pripravených riadených rozkladom organokremičitých prekurzorov. Navrhovaný spôsob prípravy umožňuje nanášať vrstvy technológiami, ako sú striekanie a namáčanie v tekutom prekurzore, s následnou pyrolýzou a konverziou prekurzora na amorfnú keramiku. Zmena objemu pri konverzii prekurzora sa kompenzuje prídavkom aktívnych a pasívnych plnív na báze oxidových skiel pripravených plameňovou syntézou vo forme mikroguličiek. Takto pripravené vysokotaviteľné sklá s definovaným zložením zabezpečia účinnosť protikoróznej ochrany do vysokých teplôt (> 1200 oC), optimálnu kompatibilitu plniva s keramikou, a vzhľadom na sférický tvar sklených mikročastíc, aj minimálny negatívny vplyv na reológiu prekurzora pri nanášaní.

VEGA 1/0631/14: Nové anorganické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v LED diódach vyžarujúcich biele svetlo. Riešiteľ: Ing. Róbert Klement, PhD.

Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových sklených a sklokeramických luminiscenčných materiálov na báze Al2O3 a RE2O3 pre aplikácie v LED diódach emitujúcich biele svetlo, najmä materiálov s dobrou emisiou v červenej spektrálnej oblasti s cieľom zvýšiť CRI index doteraz známym luminoforom. Pripravené budú luminiscenčné materiály vo forme sklených mikroguličiek. Preskúmané budú vlastnosti nedopovaných materiálov najmä z pohľadu štruktúry aluminátových skiel v sústave Al2O3 – RE2O3, použitím sprektroskopických metód, termických vlastností a kinetiky kryštalizácie. Optimalizované budú podmienky kryštalizácie skiel s cieľom prípravy sklokeramických materiálov požadovaných vlastností. Detailne preštudované budú fotoluminiscenčné vlastnosti sklených a sklokeramických materiálov dopovaných iónmi vzácnych zemín a prechodných prvkov s cieľom zvýšiť emisiu luminoforov v červenej spektrálnej oblasti. Pozornosť bude venovaná vzťahom medzi luminiscenčnými vlastnosťami pripravených materiálov a ich štruktúrou a morfológiou.

VEGA 1/0358/14: Optimalizácia materiálových vlastností autoplášťov osobných automobilov v závislosti od šírenia vady pri ich dynamickom zaťažení. Riešiteľ: prof. Ing. Ján Vavro, CSc.

VEGA 1/0736/14: Trendy v migrácii pracovnej sily do krajín EÚ a ich dopad na hospodársky a sociálny rozvoj SROV. Riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Anotácia: Výskumná úloha sa zaoberá analýzou vzťahu medzi migráciou pracovnej sily Slovenska do zahraničia a následné definovanie príčinných vzťahov a súvislostí medzi skúmanými javmi v súčasných podmienkach formovania európskeho trhu práce a hospodárskej recesie. Predmetom skúmania sú však tiež sociálne a ekonomické faktory pracovnej migrácie občanov Slovenskej republiky do zahraničia, rozsah a intenzita migračných tokov pracovnej sily do zahraničia, dopady a dôsledky emigrácie na hospodársky rozvoj Slovenska, na trh práce (predovšetkým na úroveň nezamestnanosti) a na sociálny – ekonomickú situáciu samotných emigrantov. Výskumná úloha sa zameriava i na podmienky zamestnávania, finančné ohodnotenie a spokojnosť ľudí s prácou v zahraničí. Súčasťou výskumnej úlohy je vytvorenie ucelenej predstavy o rozsahu a intenzite migračných tokov slovenských občanov za prácou do krajín EÚ.

VEGA 1/0613/14: Zmeny v hospodárskej štruktúre regiónov Slovenska a ich dopad na ekonomický a sociálny rozvoj. Riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Anotácia: Cieľom projektu je identifikovať zmeny hospodárskej štruktúry regiónov a ich dopad na ekonomický rozvoj, inovačný potenciál regiónov a jeho vplyv na zmenu ekonomickej štruktúry.

 

VEGA 1/0208/14: Poistný trh a efektívnosť poisťovní. Riešiteľ: doc. RNDr. Eva Grmanová, PhD.

Anotácia: Súčasné obdobie hospodárskej krízy je veľmi úzko prepojené s turbulenciami na finančných trhoch. Stabilita, dynamický rast poistného trhu ako jednej zo zložiek finančného trhu je dôležitou úlohou každého štátu, ktorého cieľom na oživenie a pozitívny trend vývoja ekonomiky. Významným faktorom ďalšieho rozvoja poistného trhu je využívanie a rozširovanie odborných špecializovaných poznatkov v oblasti spracovania informácií súvisiacich s efektívnosťou poisťovní. Výskumná úloha bude orientovaná na charakteristiku stavu a vývoja poistného trhu v SR a ČR. Jej cieľom bude využitím matematicko – štatistických metód analýza efektívnosti poisťovní. V rámci optimalizácie sa bude pracovať predovšetkým s rôznymi modelmi  analýzy obalu dát, modelmi dvojstupňovej, sieťovej analýzy a matematicko – štatistickými metódami.

VEGA 1/0918/16: Manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov v Slovenskej republike. Riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.

Anotácia: Zapojenie malých a stredných podnikov do regionálnej spolupráce vo forme klastra je spojené s množstvom rizík, ktoré je potrebné identifikovať, vyhodnotiť, vedieť eliminovať alebo minimalizovať. Projekt je zameraný na zostavenie metodiky, ktorá bude predstavovať nástroj pre malé a stredné podniky potrebný na identifikáciu rizík, ich hodnotenie a odporúčanie na ich prevenciu, prípadne zníženie v procese zapojenia sa a samotnej činnosti v klastri. Metodika bude slúžiť pre hodnotenie rizík klastrov a na ich základe, na prijatie opatrení minimalizujúce riziká.

 

VEGA 1/0953/16: Hodnotenie miery vplyvu klastrov na rozvoj regiónov Slovenskej republiky Riešiteľ: doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc.

Anotácia: Výskumná úloha je venovaná rozpracovaniu metodických postupov a nástrojov hodnotenia miery vplyvu klastrov na hospodársky a sociálny rozvoj regiónov. Cieľom projektu je, na základe analýzy doteraz používaných metód a postupov hodnotenia miery prínosu klastrov, zostaviť vlastný metodologický nástroj pre komplexné hodnotenie miery vplyvu klastrov na hospodársky a sociálny rozvoj regiónov v členení na klastre technologické a cestovného ruchu. Obsahovým zameraním predpokladanej metodiky je rozpracovanie techník a nástrojov hodnotenia miery vplyvu klastrov na meranie súhrnnej miery vplyvu klastrov na hospodárske a sociálne výsledky regiónu. Vychádzajúc z toho, ďalšou úlohou je rozpracovanie systému empirických ukazovateľov (meradiel) miery prínosu súhrnného pôsobenia oboch typov klastrov pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónov.

VEGA 1/0233/16: Dimenzie a faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov v štátoch Vyšehradskej štvorky. Riešiteľ: Ing. Eva Koišová, PhD.

Aj keď štáty V4 majú priemernú úroveň hospodárskeho rastu nižšiu ako majú vyspelejší členovia EÚ, sú vnímané ako úspešné členské krajiny. Táto skutočnosť prispieva k dynamickému rozvoju a k dosahovaniu relatívne stabilných hospodárskych výsledkov. V projekte upriamime pozornosť na skúmanie rozvojových faktorov a identifikáciu kľúčových faktorov, ktoré majú významný, pozitívny a stimulujúci dosah na regionálny rozvoj a s ním spojenú ekonomickú výkonnosť v štátoch V4, a ktoré prispievajú k priaznivému postaveniu V4 v medzinárodnom priestore. Venovať sa budeme identifikovaniu a vyhodnoteniu ukazovateľov, ktoré majú zabezpečiť ekonomickú efektívnosť v súlade s inteligentným, udržateľným a inkluzívnym rastom v štátoch V4. Budeme využívať konvergentné teórie rozvoja regiónov zamerané na vyrovnávanie sociálnych a ekonomických rozdielov. Pri skúmaní a vyhodnocovaní ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov V4 budú použité metódy regionálnej analýzy, analýzy časového radu a viacrozmerné štatistické metódy a DEA modely.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica