Dilatometer

Funkcia a využitie:

Zariadenie na dilatometriu s vysoko rýchlym chladením a ohrevom vzorky včítane deformačnej jednotky a merania vzorky v ťahu a tlaku. Dilatometer je určený na meranie elektricky vodivých vzoriek v rozsahu teplôt – 150 až 1700 °C s rýchlosťou ohrevu vzorky ≥ 4000 °C/s a rýchlosťou chladenia vzorky ≥ 2500°C/s. Umožňuje merania na vzduchu, vo vákuu alebo v inertnej atmosfére. Súčasťou zariadenia je deformačná jednotka s rýchlosťou deformácie 0,001 mm/s až 300 mm/s so silou ≥ 20kN. Ohrievacia a chladiaca rýchlosť deformačnej jednotky ≥ 50°C/sekundu. Možnosť merania tyčových a dutých vzoriek do dĺžky ≥ 10 mm a priemeru ≥ 4 mm, ďalej možnosť doplnenia (užívateľom na mieste inštalácie) meranie plochých vzoriek 20x30x50 mm. Optický merací systém v kolmej osi k osi merania/ deformácie vzorky pracujúci vo všetkých ponúkaných prvkoch zostavy včítane dialtometra s rýchlym chladením (kalenie), deformačnej jednotky, jednotky pre meranie v ťahu a tlaku a taktiež jednotky pre presné určenie koeficientu teplotnej rozťažnosti.

Prvý kaliaci modul môže pracovať v rozsahu teplôt -150°C až 2500°C, pri rozsahu rýchlosti chladenia od 100 °C/s do 0,0001 °C/s a slúži predovšetkým na fyzikálne stanovenie ARA a IRA diagramov ako aj praktickú simuláciu tepelného spracovania ocelí a sledovanie zmien štruktúry a vlastností v závislosti od parametrov simulovaného tepelného spracovania. Druhý dostupný modul je zameraný na deformačné vlastnosti materiálov, resp. zmenu mikroštruktúry   a vlastností materiálov vplyvom nielen teplotných zmien, ale aj deformácie s definovanými parametrami pri vysokých teplotách. Modul umožňuje vytvoriť true stress – true strain diagramy pri rôznych teplotách deformácie do 2500 °C a rôznych rýchlostiach deformácie od 10 do 0,001 s-1. Stupeň deformácie sa v tomto móde môže pohybovať do ΔL=0,7. Taktiež sa tento modul môže využiť na zostrojenie deformačných DARA diagramov.

Technická špecifikácia:

 

Model:DIL 805
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica