Výzvy OP Interreg V-A SK-CZ/2016

25.04.2016 10:33

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Ø     

 

 

INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

· Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

· Dátum uzavretia: 25.07.2016 

· Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

· Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)

· Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce

 

INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

· Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

· Dátum uzavretia: 25.07.2016 

· Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV

· Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

· Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

· Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

· Dátum uzavretia: 31.08.2016 

· Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

· Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

· Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

 

INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

· Dátum vyhlásenia: 22.04.2016

· Dátum uzavretia: 31.08.2016 

· Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

· Investičná priorita: 4. Ochrana a obnova biologickej diverzity a pôdy a podpory ekosystémových služieb vrátane siete Natura 2000 a zelených infraštruktúr (6d)

· Konkrétny cieľ: 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území

 

 

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: