Konferencia NITT SK 2014 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

CVTI SR v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ (http://nitt.cvtisr.sk/) usporiada 4. ročník konferencie so zahr...

Informačný deň- Spoločenské oblasti a prierezové aktivity Horizontu 2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblastiEurópa v meniacom sa svete- inkluzívne, inovačné a reflexívne spoloč...

Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s CVTI SR vás pozýva na informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života Horizontu 2020 v Bratislave.

Informačný deň pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa zaoberajú výskumom a inováciami, či už z akademického a výskumného sektora, z verejného i súkromného sektora a malých a stredných podnikov.

Informačný seminár – Štipendijný program EHP Slovensko

Štipendijný program EHP Slovensko financovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je zameraný na zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl...

Cena za transfer technológií – súťaž

Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a&nb...

Večer s e-zdrojmi v CVTI SR

Netradičný informačný seminár VEČER S E-ZDROJMI V CVTI SR, ktorý je organizovaný v rámci Týždňa slovenských knižníc a bude sa konať 4. 4. 2014 (piatok) v Centre vedecko – technických informácii SR o 1...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: