CENTRUM OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Výskumno-vzdelávacie centrum obnoviteľných zdrojov energie

Rok vzniku: 2014
Zameranie: Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v praxi
Financovanie: Operačný program Výskum a vývoj, štátny rozpočet, spolufinancovanie TnUAD
Link: https://tnuni.sk/projektrmc/dostupna-energia

 

Výskumno-vzdelávacie pracovisko vzniklo v rámci spoločného projektu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a spoločnosti RMC s.r.o. Nová Dubnica  „Výskum technologickej základne pre návrh aplikácií využívania obnoviteľných zdrojov energie v praxi“.

          Centrum, so sídlom na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktoré pozostáva z výskumného laboratória, počítačovej miestnosti pre matematické modelovanie prepojené so „superpočítačom“, špecializovanej prednáškovej a seminárnej miestnosti vybavenej študijnými pomôckami a experimentálnou stanicou s laboratórnym fyzikálnym modelom, umožňuje nepretržité dlhodobé monitorovanie a vyhodnocovanie prevádzkových dát energetických zdrojov.

Spomedzi obnoviteľných zdrojov energie je činnosť centra orientovaná najmä na solárnu energiu s využitím fotovoltaických panelov a termoelektrických generátorov v kombinácii s veternou energiou získavanou prostredníctvom veterných turbín. Fotovoltaický panel, termoelektrický generátor a veterná turbína sú modelované matematickými modelmi opisujúcimi správanie sa daných zdrojov prostredníctvom ich elektrických, tepelných a mechanických charakteristík. Behaviorálnym modelovaním sú napodobňované všetky typické priebehy charakteristík obnoviteľných energetických zdrojov tak, aby mohli byť ďalej použiteľné pre analýzu a simuláciu obvodov pri výskume a vzdelávacom procese vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Aditívnou súčasťou centra je laboratórny fyzikálny funkčný model synergickej kombinácie obnoviteľných energetických zdrojov umožňujúci priamu konfrontáciu modelovaných a reálnych charakteristík.

Šírenie poznatkov o obnoviteľných zdrojoch energie sa realizuje v súčinnosti so štandardizovaným vzdelávacím procesom na univerzite, a to zaradením prednáškových cyklov a cvičení do akreditovaného študijného programu, krátkodobými, resp. dlhodobými kurzami a seminármi, ako aj konferenciami.

Vedomosti a praktické skúsenosti získané študentmi výskumnou prácou v centre, respektíve absolvovaním niektorej zo vzdelávacích aktivít organizovanej centrom zlepšujú ich schopnosť koncepčného chápania, rozširujú si vedomostný obzor a formujú vzťah k výskumu obnoviteľných zdrojov energie.

 

Ostrovná elektráreň (Grid-Off) z obnoviteľných zdrojov energie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica