CEDITEK

Názov projektu: Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov
Aktivita: 1.1 Dobudovanie výskumnej infraštruktúry potrebnej pre vznik a prevádzku Centra pre diagnostiku a testovanie kvality materiálov
ITMS: 26210120046
Prijímateľ:  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Výška oprávnených výdavkov:      7 803 840,00 EUR
Výška NFP:         7 413 648,00 EUR
Vlastné zdroje:  390 192,00 EUR
Termín realizácie projektu:   11/2015 – 12/2015

Hlavným zámerom projektu je vybudovanie Centra pre diagnostiku a testovanie kvality materiálov (CEDITEK) na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ako špičkového vedeckého a výskumného pracoviska s celoslovenskou pôsobnosťou, a zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti. Náplňou Centra bude najmä výskum a vývoj v oblastiach definovaných v Stratégii inteligentnej špecializácei SR RIS3, napr. nových materiálov a nanotechnológií a technológií pre výrobu pokročilých materiálov. V rámci projektu je dobudovaná existujúca experimentálna báza na troch súčastiach TnUAD o 41 špičkových prístrojov a zariadení.

Obstaraná infraštruktúra je rozšírenie už existujúcich laboratórií (napr. Laboratórium termickej analýzy, Laboratórium spektrálnych metód apod.) a bude komplementárna s budovaním "Centre for functional and surface-functionalized glasses", ako centra špičkového výskumu. Každá zo zapojených súčastí sa v súčasnosti venuje a bude na vyššej úrovni objektovo pokrývať jednu časť materiálového výskumu, t.j. nekovové anorganickémateriály (VILA, CEKSiM), nekovové organické materiály (najmä plasty a guma - FPT) a kovové materiály a zliatiny (FŠT).

Obstaraná výskumno-vývojová infraštruktúra bude v rokoch 2016 – 2023 slúžiť na realizáciu špičkových výskumných a vývojových aktivít v oblasti objektového zamerania výskumu jednotlivých súčastí, konkrétne:

 • skla, keramiky a silikátových materiálov, so špeciálnym zameraním na funkčné a povrchovo funkcionalizované
 • materiály pre aplikácie v strojárskom, automobilovom, elektrotechnickom a obrannom priemysle a v oblastiach zameraných na personalizovanú zdravotnú starostlivosť a zvýšenie kvality života populácie SR (VILA).
 • polymérov a kompozitov, so zameraním na nové typy progresívnych polymérnych a kompozitných materiálov s požadovanými technologickými a funkčnými parametrami pre aplikácie v automobilovom, stavebnom a elektrotechnickom priemysle, letectve, medicíne a v oblastiach zameraných na zníženie záťaže na životné prostredie (FPT).
 • kovových materiálov a kompozitov, so špeciálnym zameraním na zvýšenie funkcionality i úžitkových vlastností materiálov a na funkcionalizáciu povrchov materiálov pre aplikácie v automobilovom, strojárskom a obrannom priemysle (FŠT).

Vznik a vybudovanie centra vytvorí multifunkčný priestor pre vzájomné kontakty výskumných tímov, regionálnych firiem,študentov absolventov, pričom súčasne previaže ich výskumné a podnikateľské aktivity s praxou v oblastiachdefinovaných v Stratégii inteligentnej špecializácie SR RIS3 . V rámci implementácie centra sa skombinuje typickávýskumná a technická infraštruktúra, kapacity pre základný a aplikovaný výskum a vývoj, podporné služby, transferpoznatkov a technológií, čím centrum prispeje k rastu konkurencieschopnosti Trenčianskeho regiónu vo väzbe na prílevinvestícií s vyššou pridanou hodnotou, rastu zamestnanosti a výraznému posilneniu výskumných a vývojových kapacít

priemyselne orientovaného Považia. Súčasná spolupráca s priemyselnými partnermi sa posunie na kvalitatívne vyššiu úroveň, pričom pôjde najmä o podniky výraznou mierou prispievajúce k zamestnanosti v regióne, ako Continental, Matador Rubber, Matador Holding, RONA a.s. Lednické Rovne, Vetropack Nemšová, ako aj spoločnosti zamerané na produkciu komponentov a automatizovaných systémov pre automobilový priemysel, ako Hella, Johnson Controls,Magna Slovteca a Konštrukta Industry

 Z opisu projektu:

B1 Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom predkladaného projektu je:

 1. Vybudovanie, pilotná prevádzka a zabezpečenie trvalej udržateľnosti Centra pre diagnostiku a testovanie kvality materiálov (CEDITEK) na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Strategický cieľ predkladaného projektu súvisí s globálnym cieľom OP VaV nasledovne:

 

 • Vybudovanie CEDITEK umožní prostredníctvom výstupov v oblasti výskumu posunúť TnUAD do pozície jedného z motorov rozvoja Trenčianskeho kraja, a v oblastiach objektového zamerania Centra aj v rámci SR ako celku.
 • prispeje k zlepšeniu technickej infraštruktúry jednotlivých súčastí TnUAD v ich prioritnej výskumnej oblasti,
 • zlepší podmienky vzdelávacieho procesu a prípravy novej generácie vedeckých pracovníkov, ako aj vysokokvalifikovaných pracovníkov pre priemyselné odvetvia v oblastiach predmetu výskumu centra a v oblastiach hospodárskej špecializácie definovaných v Stratégii inteligentnej špecializácie SR RIS3,
 • lepšou kooperáciou s praxou prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu, vytvorí nové pracovné príležitosti a zvýši kvalitu ľudského potenciálu,
 • prostredníctvom vzniku Centra vytvorí priaznivé podmienky na bezprostrednú spoluprácu výskumu so spoločenskou a hospodárskou praxou, čím umožní priamy a efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe,
 • výrazným spôsobom skvalitní a uľahčí už prebiehajúci výskum buď pre potreby praxe, alebo už prebiehajúcich medzinárodných projektov,
 • umožní vstup výskumných tímov Centra do medzinárodných sietí a zvýši ich konkurencieschopnosť pri súťaži o zdroje rámcových programov EÚ (najmä Horizont 2020) ako aj iné medzinárodné zdroje.
 • dobudovaním výskumnej infraštruktúry komplementárnycm spôsobom podporí zapojenie TnUAD v druhej vlne výziev typu „teaming“ tak, ako TnUAD uspela v prvej výzve na teaming v rámci projektu  H2020-WIDESPREAD-2014-1 „Centre for functional and surface-functionalized glasses“, prípadne umožní rozšíriť tento úspešný projekt o ďalšie súvisiace témy.

 

Hlavným výstupom projektu tak bude vybudovanie viacerých unikátnych prístrojových celkov, najmä:

 • Laboratória spektrálnych techník, laboratória elektrónovej mikroskopie, laboratória RTG difrakcie a laboratória elektrochémie vo VILA
 • Laboratória prípravy polymérnych materiálov a kompozitov, laboratória fyzikálno-chemických metód, laboratória mechanických vlastností materiálov, laboratória spektrálnych metód, laboratória termických metód, laboratória mikroskopie na FPT
 • Laboratória inštrumentovanej mikro-nano indentácie, laboratória atómovo-silovej mikroskopie, tribologického laboratória, laboratória dynamicko-mechanickej analýzy materiálov, laboratória dilatometrie.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica