Vedecké podujatia TnUAD v r. 2016

10.2.2016/ Aktuálne otázky politiky V.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
Miesto konania: Katedra politológie, TnUAD v Trenčíne.

Viac informácií ...

 

24. 2. 2016/ VICE VERSA

Vedecká pracovná schôdza.
Cieľ podujatia: Ako názov vedeckej schôdze hovorí – NAOPAK – sestry budú prednášať svoje najkvalitnejšie záverečné práce lekárom. Má to význam pre zlepšenie spolupráce medzi fakultou, katedrami a fakultnou nemocnicou, aby sa odstránili ešte stále pretrvávajúce predsudky o vysokoškolskom vzdelávaní sestier, zdravotníckych laborantov a fyzioterapeutov.
Publikačný výstup: Z vedeckej pracovnej schôdze sa printový výstup nevydáva. Podujatie je zaradené do CME a SACCME prideľuje kredity lekárom a SKSaPA sestrám.
Miesto konania:  Fakultná nemocnica Trenčín.

Viac informácií ...

Február 2016/ Vernisáž a výstava prác študentov FPT

Vernisáž a výstava prác študentov FPT s módnou prehliadkou a propagáciou fakulty – Župný dom Púchov.

Viac informácií ...

20. 4. 2016/ Ošetrovateľstvo a zdravie X.

Medzinárodná vedecká konferencia.
Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a výsledkov výskumov v oblasti ošetrovateľstva so zameraním na edukáciu a význam prevencie a podpory zdravia u zdravotníckych pracovníkov. Hlavnou témou konferencie je Edukácia v podpore zdravia.
Publikačný výstup: Príspevky budú publikované vo vedeckom recenzovanom zborníku alebo in extenso vo vedeckom recenzovanom  časopise Zdravotnícke listy.
Miesto konania: Trenčín.

Viac informácií: Pozvánka/ Prihláška/ Šablóna príspevku

 

21.-22.4. 2016/ CONTEMPORARY ISSUES IN THEORY AND PRACTICE OF MANAGEMENT CITPM 2016

Medzinárodná vedecká konferencia.
Miesto konania: Częstochowa, Poland.
Organizátor: Faculty of Management Czestochowa University of Technology, Poland
Spoluorganizátor: FSEV TnUAD v Trenčíne

Viac informácií ... www.citpm.pl/index.html

Apríl 2016/ Medzinárodná študentská vedecká konferencia „Universitas Trenchiniensis“

Konferencia študentov I. a II. st. vysokoškolského štúdia.

Cieľ: Prezentácia a vzájomná výmena poznatkov študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia v oblastiach: Ľudské zdroje a personálny manažment, Verejná správa, Sociálne vedy, Regionálny rozvoj, Európska únia, Svetová ekonomika, Hospodárska politika, Podniková ekonomika, Marketing a manažment, Služby a cestovný ruch, Životné prostredie, Jazyková sekcia, Technická sekcia, Politológia, Zdravotníctvo.

Miesto: Fakulta sociálno ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne.

Viac informácií: Ing. Karol Krajčo, karol.krajco@tnuni.sk,  0327400428

Apríl 2016/ "Transfér technológií do praxe"

Konferencia so slávnostným otvorením Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov.
Miesto: Fakulta priemyselných technológií Púchov

Viac informácií ...

6.-7. 5. 2016/ IV. workshop SONOMAMMODIAGNOSTIKA

Workshop.
Cieľ: Workshop je zameraný na oblasť sonomammodiagnostiky ako aj na intervencie. Cieľovou skupinou sú mammológovia, rádiológovia a gynekológovia.
Miesto konania: Trenčín

Viac informácií ...

10.5.2016/ ICMT'16 International conference on Military Technologies

Medzinárodná konferencia.
Cieľ:Cieľom konferencie je predstaviť najnovšie poznatky vedy a výskumu v oblasti vojenských a špeciálnych technológií. Medzinárodná konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách ICMT´- 2016 sa konaná v rámci veľtrhu obrannej techniky IDEB 2016 v Bratislave. Súčasťou konferencie je možnosť prehliadky Medzinárodného veľtrhu obrannej techniky Bratislava.
Publikačný výstup: zborník prednášok
Miesto konania: Bratislava

Viac informácií ...

25. 5. 2016/ Farmakoekonomika a lieková politika XXXI.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.
Publikačný výstup: Zborník vedeckých prác, možnosť publikovať príspevok in extenso vo vedeckom  časopise Farmakoekonomika a lieková politika.
Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Viac informácií ...

Máj 2016/ „Komplexný prístup k systémovému riešeniu technických problémov“

Prednáška prof. Ing. Přemysla Janíčka, DrSc. z VUT Brno.
Miesto: Fakulta priemyselných technológií TnUAD so sídlom v Púchove

Viac informácií ...

17. 6. 2016/ MAMMO TREN-D´ 2016- XII. medzinárodná pracovná konferencia mammológov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov z oblasti mammodiagnostiky, skríning karcinómu prsníka, SKRIM, mammo-MR,  skríning vysoko rizikových pacientok.
Publikačný výstup: Zborník.

Viac informácií ...

22.-26.6. 2016/ Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems (EMFSA 2016)

Medzinárodná vedecká konferencia.

Miesto podujatia: Dubrovnik, Croatia

Hlavný organizátor: Centre of Sociological Research and BCSS, Ukraine

Spoluorganizátor: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne

Viac informácií: http://www.csr-pub.eu/?en_conference,21

August 2016/ Workshop Sublimačná potlač

Miesto: Škola úžitkového výtvarníctva Ružomberok

Viac informácií ...

September 2016/ Knižničné databázy

Školenie.
Cieľ: Zlepšenie práce s databázami pre výskumnú činnosť.
Miesto: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov v Trenčíne

Viac informácií: PhDr. Eva Živčicová, PhD., 032 7400 480

September 2016/ Módny návrhár 2016

Miesto: Ružomberok

Viac informácií ...

5.- 8.9.2016/ Machine Modeling and Simulations MMS 2015

Medzinárodná konferencia.
Miesto: Čenstochova, Poľsko

Viac informácií ...

30. 9. 2016/ 43. celoslovenská konferencia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
Cieľ konferencie: Prezentácia nových poznatkov v sociálnej a zdravotnej starostlivosti.
Publikačný výstup: Zborník.
Miesto konania: Trenčín

Viac informácií ...

November 2016/ Transfer 2016

17. vedecká konferencia.
Cieľ: Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti technológií a materiálov, špeciálnej techniky, obnoviteľných zdrojov energií, mobilnej techniky.
Publikačný výstup: zborník prednášok
Miesto konania: Fakulta špeciálnej techniky TnUAD v Trenčíne

Viac informácií ...

November 2016/ Malé a stredné podniky ako dynamizujúci faktor regionálneho rozvoja

Vedecký seminár.
Cieľ: Prezentácia výstupov z internej grantovej schémy.


Viac informácií: Ing. Katarína Kráľová, PhD., katarina.kralova@tnuni.sk

November 2016/ Zmeny v hospodárskej štruktúre regiónov Slovenska a ich dopad na ekonomický a sociálny rozvoj

Vedecký seminár.
Cieľ: Prezentácia vedeckých výstupov projektu VEGA č. 1/0613/14.
Miesto: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne

Viac informácií: Ing. Marcel Kordoš, PhD., marcel.kordos@tnuni.sk

November 2016/ Ľudské zdroje v novej ekonomike

Medzinárodná e-konferencia.
Cieľ: Cieľom e-konferencie je prezentácia, vzájomná výmena vedeckých, praktických poznatkov a vedecko-výskumných výsledkov, zameraných na aktuálnu problematiku v oblasti ľudských zdrojov.
Miesto: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne

Viac informácií: Ing. Veronika Soósová, PhD., veronika.soosova@tnuni.sk

November 2016/ X. Trenčiansky ošetrovateľský deň

Vedecká konferencia s medzinárodnou  účasťou.
Cieľ konferencie: Prezentácia aktuálnych poznatkov a výsledkov výskumov v oblasti ošetrovateľstva, prezentovaných prostredníctvom najúspešnejších záverečných prác absolventov TnUAD.
Publikačný výstup: Zborník konferenčných príspevkov.
Miesto konania: Trenčín

Viac informácií ...

November 2016/ Večer výskumníka, alebo veda nás baví

Miesto: župný dom, Púchov

Viac informácií ...

23. 11. 2016/ Farmakoekonomika a lieková politika XXXII.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.
Publikačný výstup: Zborník vedeckých prác, možnosť publikovať príspevky in extenso vo vedeckom  časopise Farmakoekonomika a lieková politika.
Miesto konania: Bratislava, MZ SR.

Viac informácií ...

9. 12. 2016/ IX. Chyby a omyly v mammodiagnostike

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou.
Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mammo-diagnostiky.
Miesto konania: Trenčín

Viac informácií ...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica