KEGA

KEGA 006TnUAD-4/2014: Priemyselná anorganická chémia a jej využitie v pedagogickom procese. Riešiteľ: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

Anotácia: Predkladaný projekt sa bude zaoberať skvalitnením a modernizáciou edukačného procesu predmetu anorganickej chémie na technickej vysokej škole so zameraním na prípravu, štruktúru a vlastnosti priemyselne významných anorganických látok na báze nekovových a kovových prvkov s ich vplyvom na životné prostredie. Výsledkom projektu budú dve kvalitné vysokoškolské učebnice s prezentáciou priemyselne významných anorganických zlúčenín nekovových ako aj kovových prvkov a ich materiálov (napr. silikátové materiály, anorganické plnivá a prísady do polymérnych zmesí, anorganické pigmenty, zliatiny, biologické materiály a pod.), z ktorých mnohé sú predmetom výskumu na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove v rámci úzkej spolupráce s priemyselnou praxou. Vysokoškolské učebnice s prílohou virtuálneho laboratória prípravy vybraných priemyselne významných zlúčenín budú významným prínosom vo výučbe anorganickej chémie na technických univerzitách (najmä materiálového zamerania), ako aj pre odborníkov z priemyselnej praxe.

KEGA 003TnUAD-3/2014: Metódy hodnotenia štruktúry materiálov. Riešiteľ: doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.

Anotácia: Štruktúra materiálov v súčasnosti predstavuje jeden z kľúčových problémov v priemyselnej praxi. Tento výskum má v textilnej praxi veľký význam aj z pohľadu kompozitných materiálov zosilnených textilnými štruktúrami a technológiami. Textilné materiály sme predtým chápali ako vnútorne nediferencovaný alebo len málo diferencovaný objekt. Dnes k nim pristupujeme ako k systému so zložitou vnútornou štruktúrou, ktorá je výsledkom jej tvorby a spolu s vlastnosťami vlákien príčinou osobitného chovania  textílie ako materiálu zloženého z rôznych vláknových štruktúr. Preto sa hovorí o štrukturálnej teórií rôznych vláknových útvarov, ako je priadza, vláknina, pletenina a pod. Súčasne sa rozširuje okruh poznatkov, ktoré sú z pohľadu viacerých vláknových útvarov rovnaké. Tým sa postupne vytvára spoločný základ štrukturálnej teórie textílií.

Táto publikácia bude na Slovensku prvou publikáciou, ktorá by vo svojom súhrne mala predstaviť štrukturálnu teóriu vláknových útvarov ako vedeckú oblasť z podhľadu metód jej hodnotenia. Bude obsahovať popri základných pojmoch a súvislostiach vybrané časti spoločného jadra štrukturálnej teórie vlákien.

KEGA 005TnUAD-4/2016: Plášte pneumatík a ich materiálové charakteristiky pre výpočtové modelovanie riešiteľ: doc. Ing. Jan Krmela, PhD.

Anotácia: Projekt s názvom Plášte pneumatík a ich materiálové charakteristiky pre výpočtové modelovanie je zameraný na vytvorenie monografie s totožným názvom v slovenskej verzii a jej anglickej mutácii. Recenzovaná monografia, venujúca sa nielen numerickému MKP (metóda konečných prvkov) modelovaniu pneumatík, bude určená ako pre študentov VŠ, tak i pre širokú odbornú verejnosť. Monografia bude nielen popisovať najnovšie poznatky z oblasti výpočtového modelovania pneumatík pre automobily z pohľadu deformačno-napäťových analýz, rôznych zaťažujúcich stavov pneumatík, degradačných procesov a iné vo vzťahu k materiálovým vstupom do výpočtov. Monografia bude hlavne prínosná formou, ktorá bude slúžiť študentom ako študijná pomôcka a to i pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami, medzi ktorých patria aj študenti s poruchou zraku - so slabozrakosťou a ďalekozrakosťou. Monografia bude mať väčšiu veľkosť písma textu, v popisoch obrázkov a v prehľadných schémach prispôsobená potrebám i študentom vyžadujúcich špecifické vzdelávacie potreby nielen pre študentov novo otvoreného študijného programu Počítačová podpora materiálového inžinierstva v ŠO 5.2.26 materiály. Ale tiež všetkým, kto o danú problematiku prejaví záujem – študentom iných technicky zameraných VŠ a čitateľom – odborníkom z praxe (rôznych vekových kategórií). Aby mohli byť teoretické poznatky z výpočtov správne pochopené, budú vo vybraných technicky zameraných predmetoch na Fakulte priemyselných technológií v Púchove (FPT) ako doplnok k monografii urobené statické experimenty plášťov pneumatík na špeciálnom skúšobnom zariadení. Experimenty vo forme videí budú priložené na DVD k monografii. Monografia v počte min. 100 kusov vo slovenskej verzii bude dostupná v štátnych a univerzitných knižniciach v Slovenskej republike a v anglickej verzii v rovnakom počte kusov vo vybraných univerzitných a štátnych knižniciach štátov EU. Tým poznatky obsiahnuté v monografii doplnia chýbajúce informácie z danej problematiky kompozitov a bude dostupná „pre všetkých“ záujemcov i zo strán študentov VŠ zo Slovenskej republiky i zahraničia, čo môže prispieť k naviazaniu budúcej spolupráce, zvyšovaniu záujmu o výmenné pobyty študentov s príchodom do Slovenskej republiky a iné.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica