APVV

APVV 15-0170: Výskum vybraných kovových konštrukčných materiálov namáhaných extrémnym razovým zaťažením. Riešiteľ: doc. Ing. Rudolf Pernis, CSc.

Anotácia: Projekt je orientovaný do oblasti materiálového výskumu s aplikačným výstupom v strojárenskej výrobe, čo umožní podstatné inovácie doteraz vyrábaných výrobkov a tiež konštrukciu nových. Materiály aplikované v súčasnej výrobe komponentov v slovenskom strojárskom priemysle, (z pohľadu extrémneho rázového namáhania) sú už morálne zastarané a neumožňujú napredovať a držať krok s novými konštrukčnými uzlami a hlavne s konkurenciu na svetových trhoch. Pri extrémnom dynamickom namáhaní súčiastok (pri náhlej zmene kinetickej energie spôsobenej napr. exotermickou chemickou reakciou) dochádza k poruche súdržnosti materiálu a ku kontaktným procesom ovplyvňujúcim okrem pevnostných parametrov materiálu i tribologické vlastnosti povrchov. Riešenie týchto problémov spočíva okrem voľby materiálov i vo vhodnej technológii výroby komponentov. Výrobcovia a používatelia týchto materiálov si svoje technologické know-how prísne strážia a na tieto znalosti vydávajú embargo. Na novo odporúčaných materiáloch sa uskutoční široké skúmanie základných fyzikálnych a materiálových parametrov, zistenie, posúdenie a odporúčanie základných mechanických vlastností: medza úmernosti, medza sklzu, pevnosť, vrubová húževnatosť, ťažnosť, kontrakcia, tvrdosť a krehko-lomové charakteristiky. Tieto vlastnosti je potrebné skúmať v závislosti na teplote. Funkčné vlastnosti materiálov a ich povrchov musia byť preskúmané z pohľadu tepelného spracovania a fázových premien, plasticity, trieskového opracovania i tribologického hľadiska na konečné rozmery príslušného komponentu. Z pohľadu štruktúry materiálu bude experimentálne skúmanie zamerané na mikroštruktúry a subštruktúry jednotlivých fáz materiálu. Aplikácia získaných výsledkov výskumu umožní realizovať nové výrobné programy a zvýšiť komerčnú konkurencie schopnosť.

APVV 0108-12: Vývoj vodivej keramiky na báze SiC. riešiteľ: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je príprava, vývoj a vylepšenie mechanických (tvrdosť, lomová húževnatosť, oteruvzdornosť), vysokoteplotných (korozivzdornosť, odolnosť voči tepelným šokom) a elektrických (elektrická vodivosť) vlastností keramických kompozitov s matricou karbidu kremíka a s prídavkami kovov tak, aby sa zabezpečila elektrická vodivosť porovnateľná s kovovými materiálmi bez zníženia štruktúrnej stability. Experimentálnymi materiálmi budú kompozity SiC s rôznym podielom prídavkov Nb a Ti. Bude sa skúmať vzťah medzi relevantnými vlastnosťami experimentálnych materiálov a ich mikroštruktúrnymi parametrami so zámerom pochopiť ich vzájomnú previazanosť a využiť znalosti pri vývoji optimálneho materiálu pre použitie v strojárstve a energetike.

APVV 15-0014: Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov. riešiteľ: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Anotácia: Predĺženie životnosti a zvýšenie stability ocelí, z ktorých sú konštruované výfukové potrubia, výmenníky tepla v spaľovniach odpadov, zlievárenských prevádzkach a taviacich agregátoch v sklárňach je možné dosiahnuť aplikáciou vhodne zvoleného protikorózneho povlaku. Cieľom projektu je vývoj nového druhu kompozitnej protikoróznej ochrany, ktorej základom sú keramické vrstvy pripravené riadeným rozkladom organokremičitých prekurzorov. Použitie organických prekurozorv umožňuje použiť pri nanášaní protikoróznej ochrany štandardné technológie, ako je striekanie, alebo namáčanie do tekutého prekurzora, s následnou pyrolýzou a konverziou prekurzora na amorfnú keramiku. Zvýšenie termickej stability, koróznej odolnosti, ako aj minimalizácia objemových zmien spojených s konverziou organického prekurzora na keramiku sa dosiahne prídavkom aktívnych a pasívnych plnív na báze oxidových skiel pripravených plameňovou syntézou vo forme mikroguličiek. Plameňová syntéza umožní pripraviť ťažko taviteľné sklá s vysokou teplotou použitia, čím sa zabezpečí zvýšenie maximálnej teploty použitia (až 1400 oC), ako aj zvýšenie oxidačnej a koróznej odolnosti pripravených povlakov, optimálna kompatibilita plniva s keramickou matricou aj kovovým substrátom a, zvhľadom na sférický tvar sklených mikročastíc, aj minimálny vplyv na reológiu prekurzora s plnivami pri ich nanášaní na kovový substrát.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica