VEGA

Anotácia: Korózia kovov v horúcich korozívnych plynoch skracuje životnosť technologických zariadení (výmenníkov tepla v elektrárňach a spaľovniach komunálneho odpadu) a vyžaduje dodatočné investície do ich obnovy. Projekt si kladie za cieľ vývoj nového druhu protikoróznej ochrany - keramických povlakov pripravených riadených rozkladom organokremičitých prekurzorov. Navrhovaný spôsob prípravy umožňuje nanášať vrstvy technológiami, ako sú striekanie a namáčanie v tekutom prekurzore, s následnou pyrolýzou a konverziou prekurzora na amorfnú keramiku. Zmena objemu pri konverzii prekurzora sa kompenzuje prídavkom aktívnych a pasívnych plnív na báze oxidových skiel pripravených plameňovou syntézou vo forme mikroguličiek. Takto pripravené vysokotaviteľné sklá s definovaným zložením zabezpečia účinnosť protikoróznej ochrany do vysokých teplôt (> 1200 oC), optimálnu kompatibilitu plniva s keramikou, a vzhľadom na sférický tvar sklených mikročastíc, aj minimálny negatívny vplyv na reológiu prekurzora pri nanášaní.

Anotácia: Súčasné obdobie hospodárskej krízy je veľmi úzko prepojené s turbulenciami na finančných trhoch. Stabilita, dynamický rast poistného trhu ako jednej zo zložiek finančného trhu je dôležitou úlohou každého štátu, ktorého cieľom na oživenie a pozitívny trend vývoja ekonomiky. Významným faktorom ďalšieho rozvoja poistného trhu je využívanie a rozširovanie odborných špecializovaných poznatkov v oblasti spracovania informácií súvisiacich s efektívnosťou poisťovní. Výskumná úloha bude orientovaná na charakteristiku stavu a vývoja poistného trhu v SR a ČR. Jej cieľom bude využitím matematicko – štatistických metód analýza efektívnosti poisťovní. V rámci optimalizácie sa bude pracovať predovšetkým s rôznymi modelmi  analýzy obalu dát, modelmi dvojstupňovej, sieťovej analýzy a matematicko – štatistickými metódami.

Anotácia: Cieľom projektu je identifikovať zmeny hospodárskej štruktúry regiónov a ich dopad na ekonomický rozvoj, inovačný potenciál regiónov a jeho vplyv na zmenu ekonomickej štruktúry.

Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových sklených a sklokeramických luminiscenčných materiálov na báze Al2O3 a RE2O3 pre aplikácie v LED diódach emitujúcich biele svetlo, najmä materiálov s dobrou emisiou v červenej spektrálnej oblasti s cieľom zvýšiť CRI index doteraz známym luminoforom. Pripravené budú luminiscenčné materiály vo forme sklených mikroguličiek. Preskúmané budú vlastnosti nedopovaných materiálov najmä z pohľadu štruktúry aluminátových skiel v sústave Al2O3 – RE2O3, použitím sprektroskopických metód, termických vlastností a kinetiky kryštalizácie. Optimalizované budú podmienky kryštalizácie skiel s cieľom prípravy sklokeramických materiálov požadovaných vlastností. Detailne preštudované budú fotoluminiscenčné vlastnosti sklených a sklokeramických materiálov dopovaných iónmi vzácnych zemín a prechodných prvkov s cieľom zvýšiť emisiu luminoforov v červenej spektrálnej oblasti. Pozornosť bude venovaná vzťahom medzi luminiscenčnými vlastnosťami pripravených materiálov a ich štruktúrou a morfológiou.

Komplexné skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami skiel obsahujúcich oxidy (napr. Al2O3, P2O5 alebo B2O3), ktoré sa v štruktúre vyskytujú v koordinačných polyédroch s rôznym počtom atómov kyslíka a v rôznom type zapojenia do štruktúrnej siete. Štruktúra skiel sa okrem spektroskopických metód bude skúmať aj metódou kvantovej molekulovej dynamiky. Z nepriamych metód bude využité termodynamické modelovanie založené na teórii regulárnych roztokov. Experimentálne sa stanovia závislosti najdôležitejších vlastností (hustota, viskozita, teplotná rozťažnosť, index lomu, povrchové napätie, impedančné spektrá) vybraných skiel od zloženia a teploty. Kryštalizácia skiel bude skúmaná termickými metódami DTA a DSC. Termodynamické modely sa budú konfrontovať s výsledkami experimentov a molekulovodynamických simulácií.

Anotácia: Výskumná úloha sa zaoberá analýzou vzťahu medzi migráciou pracovnej sily Slovenska do zahraničia a následné definovanie príčinných vzťahov a súvislostí medzi skúmanými javmi v súčasných podmienkach formovania európskeho trhu práce a hospodárskej recesie. Predmetom skúmania sú však tiež sociálne a ekonomické faktory pracovnej migrácie občanov Slovenskej republiky do zahraničia, rozsah a intenzita migračných tokov pracovnej sily do zahraničia, dopady a dôsledky emigrácie na hospodársky rozvoj Slovenska, na trh práce (predovšetkým na úroveň nezamestnanosti) a na sociálny – ekonomickú situáciu samotných emigrantov. Výskumná úloha sa zameriava i na podmienky zamestnávania, finančné ohodnotenie a spokojnosť ľudí s prácou v zahraničí. Súčasťou výskumnej úlohy je vytvorenie ucelenej predstavy o rozsahu a intenzite migračných tokov slovenských občanov za prácou do krajín EÚ.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica