VEGA

Anotácia: Komplexné skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami skiel obsahujúcich oxidy (napr. Al2O3, P2O5 alebo B2O3), ktoré sa v štruktúre vyskytujú v koordinačných polyédroch s rôznym počtom atómov kyslíka a v rôznom type zapojenia do štruktúrnej siete. Štruktúra skiel sa okrem spektroskopických metód bude skúmať aj metódou kvantovej molekulovej dynamiky. Z nepriamych metód bude využité termodynamické modelovanie založené na teórii regulárnych roztokov. Experimentálne sa stanovia závislosti najdôležitejších vlastností (hustota, viskozita, teplotná rozťažnosť, index lomu, povrchové napätie, impedačné spektrá) vybraných skiel od zloženia a teploty. Kryštalizácia skiel bude skúmaná termickými metódami DTA a DSC. Termodynamické modely sa budú konfrontovať s výsledkami experimentov a molekulovodynamických simulácií.

Anotácia: V posledných rokoch sa venuje pozornosť profylaxii zubných ochorení a existuje množstvo štúdií, ktoré sa zaoberajú správaním sa prirodzených zubov v korozívnom prostredí.  Menej prác je zameraných na správanie sa materiálov zubných výplní a zubných náhrad v týchto podmienkach. Predložený projekt je zameraný na skúmanie odolnosti vybraných materiálov v súčasnosti používaných ako dentálne náhrady (porcelán, sklokeramika, keramika), výplne kazov prirodzených zubov (amalgán, kompozit), ako aj materiálov prirodzených zubov (hydroxyapatit) voči bežne skúmaným kyslým nápojom, a mechanizmov a kinetiky ich korózie.  Projekt si kladie za cieľ aj skúmanie vplyvu prítomnosti niektorých vybraných iónov (Ca2+, F-, PO43-) na rýchlosť korózie dentálnych materiálov.  Výsledkom bude určenie faktorov vplývajúcich na poškodenie dentálnych materiálov, identifikácia spôsobov umožňujúcich poškodenie obmedziť, prípadne zastaviť, resp. optimalizácia dentálnych materiálov z pohľadu ich koróznej odolnosti.

Anotácia: Projekt sa zaoberá zisťovaním a kvantifikáciou javov medzi nanoštruktúrou a vlastnosťami nanokompozitných vrstiev v systéme nanočastice – vrstva pripravenými metódami sól-gél.

Nanokompozitný systém nanočastice – vrstva je tvorený nanočasticami SiO2 povrchovo modifikovanými Al2O3 a/alebo TiO2 uchytenými v oxidickej vrstve. Nanoštruktúra nanokompozitných vrstiev sa sleduje mikroskopiou atomárnych síl (AFM). Kvantifikujú sa vplyvy zmien zloženia prekurzorových sólov a postupov spracovania na výslednú nanoštruktúru, povrchové sily, adsorpciu, desorpciu a chemisorpciu vzdušnej vlhkosti. Získané poznatky budú využiteľné v aplikovanom výskume javov a procesov, kde je rozhodujúca interakcia okolia s povrchom.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica