Meracie zariadenie PULSE

Funkcia a využitie:

Experimentálna modálna analýza je odbor dynamiky, ktorý zisťuje tzv. modálne parametre objektu (napr. vlastné frekvencie, vlastné tvary kmitov, parametre tlmenia).

Pomocou EMA môžeme v súčasnosti riešiť rôzne technické  problémy, napr.:
a) určovať vlastné frekvencie objektov, ak budiace frekvencie sa zhodujú s vlastnými, potom môže dôjsť k nadmernému rozkmitaniu konštrukcie (rezonancia) a tým klesá jej životnosť a spoľahlivosť,
b) určovať vlastné tvary kmitu a kontrolovať ich s budiacimi účinkami sústavy s cieľom nájsť škodlivé miesto nadmerného kmitania časti konštrukcie,
c) overovať pravdivosť matematických modelov, ktoré boli zostavené metódami konečných prvkov a pomocou experimentov a meraní meniť parametre modelov a tým dosiahnúť zhodu medzi nimi (modálne ladenie),
d) meniť geometriu konštrukcie s cieľom vyhnúť sa pásmu prevádzkovým budiacim účinkom (štrukturálna modifikácia),
e) pomocou výpočtu určovať vynútené kmitanie pri simulácii rôznych druhov budenia (testovanie seizmickej odolnosti).

Technická špecifikácia:"PULSE 3560B je kompaktný snímač údajov s piatimi vstupnými a výstupnými kanálmi. Toto meracie zariadenie bolo vyvinuté firmou Brüel & Kjaer pre analýzu hluku a vibrácií.
Vlastnosti meracieho zariadenia PULSE 3560B:  
  • meranie z piatich kanálov cca 25,6 kHz kmitavý rozsah
  • kompaktný robustný obal pre priemyselné každodenné použitie
  • na batérie (5 hodín nepretržite), alebo DC zariadenie (10 – 32 V)
  • chladenie môže byť vypnuté pre tichú operáciu (automatické spustenie pri zohriatí)
  • synchrónne vzorkovanie signálu s ostatnými PULSE prednými časťami"
Model:PULSE 3560B
Zodpovedný pracovník:doc. Ing. Ján Vavro, jr. PhD.
email: jan.vavro.jr@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 817
Umiestnenie:Fakulta priemyselných technológií
Hradené z projektu:AV
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica