APVV

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je príprava, vývoj a vylepšenie mechanických (tvrdosť, lomová húževnatosť, oteruvzdornosť), vysokoteplotných (korozivzdornosť, odolnosť voči tepelným šokom) a elektrických (elektrická vodivosť) vlastností keramických kompozitov s matricou karbidu kremíka a s prídavkami kovov tak, aby sa zabezpečila elektrická vodivosť porovnateľná s kovovými materiálmi bez zníženia štruktúrnej stability. Experimentálnymi materiálmi budú kompozity SiC s rôznym podielom prídavkov Nb a Ti. Bude sa skúmať vzťah medzi relevantnými vlastnosťami experimentálnych materiálov a ich mikroštruktúrnymi parametrami so zámerom pochopiť ich vzájomnú previazanosť a využiť znalosti pri vývoji optimálneho materiálu pre použitie v strojárstve a energetike.

Anotácia: Zmena životného štýlu a zvýšená konzumácia nápojov s vysokým obsahom organických kyselín spôsobujú v súčasnosti zvýšený výskyt koróznych defektov prirodzených zubov a dentálnych materiálov hlavne v mladšej časti populácie. Výsledkom je zvýšená kazovosť a nadmerné mechanické opotrebenie v dôsledku dekalcifikácie skloviny u prirodzených zubov voči bežne konzumovaným kyslým nápojom a vzniku korózneho poškodenia povrchu dentálnych náhrad a ich predčasné mechanické zlyhanie. Predložený projekt je zameraná na skúmanie odolnosti prirodzených zubov in-vitro a vybraných materiálov v súčasnosti používaných ako dentálne náhrady (porcelán, sklokeramika, keramika) , výplne kazov prirodzených zubov (amalgán, kompozit) voči bežne konzumovaným kyslým nápojom, a stanovenie mechanizmov a kinetiky ich korózie. Pozornosť sa bude venovať ak vplyvu prítomnosti vybraných iónov s tlmivou kapacitou simulujúcou tlmivý účinok ľudských slín a ovplyvňujúcich iónovú rovnováhu v ústnej dutine na rýchlosť korózie, ako aj vplyvu korózie na zmeny mikromechanických vlastností prirodzených zubov a syntetických dentálnych materiálov, vrátane ich odolnosti voči mikroabrázii, tvorbe mikrotrhlín a únavovej odolnosti vedúcej k abfrakcii pri únavovom namáhaní. Výsledkom bude určenie faktorov vplývajúcich na poškodenie dentálnych materiálov, identifikácia spôsobov umožňujúcich poškodzovanie obmedziť, prípadne zastaviť, resp. optimalizácia dentálnych materiálov z pohľadu ich koróznej odolnosti.

Anotácia: Projekt sa pre dve skupiny modelových skiel s potenciálnou aplikáciou v oblasti jadrovej energetiky zameriava na objasnenie vzťahu medzi zložením a štruktúrou na jednej strane a rozhodujúcimi chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami modelových skiel.  Štruktúra skiel bude rezultovať z termodynamického modelu (TD), ktorý bude konfrontovaný s výsledkami kvantových simulačných výpočtov štruktúry a vibračných spektier metódou DFT molekulovej dynamiky. Súčasne bude termodynamický model overený analýzou nameraných Ramanových spektier. Využitie TD modelu pri interpretácii závislosti fyzikálnych vlastností spočíva v regresnej analýze, kde závisle premennou je hodnota príslušnej fyzikálnej vlastnosti a nezávisle premennými sú rovnovážne látkové množstvá jednotlivých zložiek. V prípade skúmania kinetiky a termodynamiky lúhovania modelových skiel kvapalnými médiami sa využije termodynamické modelovanie rovnovážneho zloženia kvapalnej fázy. Pri výpočte afinity rozpúšťania skiel sa bude vychádzať z termodynamického modelu – z Gibbsových hydratačných energií jednotlivých zložiek skla. Podobne sa bude pri skúmaní rovnováhy a kinetiky prchania zlúčenín cézia zo sklotvornej taveniny skiel určených na vitrifikáciu rádioaktívneho odpadu vychádzať z termodynamických modelov taveniny a plynnej fázy.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica