KEGA

Anotácia: Projekt bezprostredne nadväzuje na projekt KEGA 3/7414/09 „Nové metódy a prístupy experimentálnej mechaniky pri identifikácii vád  a porúch výrobkov“. Ďalší vývoj nových materiálov s vopred danými mechanickými, fyzikálnymi, resp. chemickými vlastnosťami sa nezaobíde bez využitia moderných numerických a simulačných metód výpočtového modelovania danej štruktúry materiálu, na základe ktorej môžeme zistiť už vopred niektoré významné vlastnosti daného materiálu z hľadiska ich úžitkových vlastností. Projekt sa zaoberá zavedením moderných metód a nových technológií do výučby pri určovaní mechanických, fyzikálnych a chemických vlastností materiálov, ktoré budú slúžiť ako vstupné hodnoty pre následné vytvorenie modelu štruktúry materiálu na jeho numerickú analýzu a simuláciu z pohľadu jeho úžitkových vlastností. Projekt si tiež kladie za úlohu implementovať nové možnosti analýzy a simulácie založené na moderných prostriedkoch a metódach počítačovo podporovaných technológií do výučbového procesu v II. a III. stupni vysokoškolského štúdia v ŠO 5.2.26 Materiály.

Anotácia: Projekt je zameraný na analýzu komfortu v odevnom dizajne. Komfort je chápaný ako komplexný pojem zahrňujúci transport tepla, vlhkosti a vzduchu v interakcii textílie a ľudského organizmu. Na základe použitého materiálu, konštrukcie odevu a ďalších parametrov sú tieto transporty spomaľované alebo naopak urýchľované. Jedným z impulzov na zisťovanie komfortu je poznať vplyv prestupu tepla, vlhkosti cez odev určený na presne stanovený cieľ činnosti.

Anotácia: V rámci projektu sa vytvoria podmienky pre technologické riešenia výroby príležitostných a pamätných predmetov súvisiacich s trojstupňovým štúdium na Fakulte špeciálnej techniky TnUAD. Poslucháči si v prvej fáze vytvoria návrh modelu pomocou systému AutoCad v tvare 3D, v druhej fáze sa pomocou systému CAD vytvorí program na výrobu modelu pomocou CNC frézovačky. V tretej fáze sa model vytvorí na uvedenom stroji. Pomocou modelu sa zvulkanizovaním vyrobí forma pre odstredivé odlievanie systémom Tekcast. Prínosom projektu bude, že namiesto kovu bude skúmaná možnosť použitia kvapalného samovytvrďujúceho plastu, čo vytvára diverzifikáciu metódy Tekcast, namiesto roztaveného kovu bude umožnené odlievanie polyméru v kvapalnom stave pri teplote okolia, čo umožní pracovať s poslucháčom  pri znížených nárokoch na bezpečnosť práce. Účelom projektu je vytvoriť podmienky pre poslucháčov technického smeru s vyhraneným vzťahom k umeleckej alebo ľudovej tvorivosti pre podporu sebarealizácie dostupným spôsobom pri použití modernej techniky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica