Súbor na chemickú analýzu roztokov a tuhých látok

Funkcia a využitie:

Systém na prvkovú analýzu tuhých a kvapalných pre širokú škálu materiálov (keramika, sklo, kovy, zliatiny, polymérne materiály, historické artefakty, odpadové vody, atď.), ktorý pozostáva z viacerých funkčných častí:

  1. Optický emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP OES): zariadenie na prvkovú analýzu kvapalných vzoriek s možnosťou merania v rozsahu vlnových dĺžok minimálne v rozsahu 167 – 785 nm, s výkonom plazmového generátora minimálne v rozsahu 700 – 1500 W a s optickým rozlíšením minimálne 0,007 nm a automatickým podávačom vzoriek.
  2. Hmotnostný spektrometer s indukčne viazanou plazmou (ICP MS) na prvkovú analýzu vzoriek s dynamickým rozsahom detektora v rozsahu minimálne 11 poriadkov, ktorý je vybavený kolízno-reakčnou celou na odstraňovanie spektrálnych interferencií a automatickým podávačom vzoriek s minimálne 50 pozíciami.
  3. Systém na laserovú abláciu (LA) vybavený laserovým ablačným systémom s Nd:YAG laserom o vlnovej dĺžke 213 nm a ablačnou celou s rozmermi minimálne 100x100 mm. 4. Sada iónových chromatografov na stanovenie obsahu bežných aniónov a katiónov v kvapalných analytoch, ktoré pracujú buď samostatne, alebo je ich možné pripojiť na vstup k ICP MS ako zariadenia na špeciáciu analytu.1 ks súbotu zariadení s príslušenstvom.
Technická špecifikácia:

 

Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica