VEGA

VEGA 1/0006/12: Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá. riešiteľ: prof. Ing. Marek Liška, DrSc., VILA

VEGA 1/0530/11: Identifikácia a šírenie vád v pneumatikách u nákladných automobilov pri dynamickom zaťažení. riešiteľ: prof. Ing. Ján Vavro, PhD., FPT

VEGA 1/0206/11: Mechanizmy a kinetika korózie biomateriálov pre zubné náhrady. riešiteľ: prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., VILA

VEGA 1/0559/11: Nanokompozitné vrstvy pripravené metódou sól-gél. riešiteľ: doc. Ing. Alfonz Plško, PhD., VILA

VEGA 1/0594/11: Vplyv podpornej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov v SR. riešiteľ: Ing. Katarína Jankacká, PhD., FSEV

VEGA 2/0062/09: Prírodné a cielene hydrofobizované polysacharidy s antioxidačnými a asociatívnymi vlastnosťami. riešiteľ: doc. Ing. Iva Sroková, CSc., FPT

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica