Zariadenie pre meranie lokálnych mechanických vlastností

Funkcia a využitie:Systém nanoindentora a 3D mikroindentora - systém pre nanomechanické testy materiálov (nanoindentačný viacmodulový systém s možnosťou ďalšieho rozšírenia) (ďalej tiež „zariadenie“ alebo „systém“).  Merací systém pokryje oblasť jak pre nanoindentačné experimenty (kvázistatická nanoindentácia, nanovrypové skúšky, nanooterové skúšky skenovaním plochy povrchu vzorky s presne definovanou silou, „in situ“ SPM zobrazovanie, dynamickú mechanickú analýzu, mapovanie modulu pružnosti na zvolenej ploche – tzv. „modulus mapping“) a umožní mikroindentáciu a mikrovrypové skúšky minimálne do 2N. Prístroj  umožní inštaláciu obidvoch techník,  mikroindentáciu i nanoindentáciu súčasne, aby bolo možné rýchlo a operatívne zmeniť rozsahy a jednotlivé testovacie módy podľa povahy testovaných vzoriek. Systém bude vybavený teplotným stolíkom alebo viacerými stolíkmi s možnosťou merania závislosti mechanických vlastností materiálov od teploty -10 °C až do 800°C. Systém umožní i meranie vzoriek povrchov ponorených do kvapaliny. 
Technická špecifikácia:

 

Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica