Mikroskop atomárnych síl pre Ramanov spektrometer Renishaw InVia

Funkcia a využitie:Ramanova spektroskopia je nedeštruktívna spektrálna analytická metóda štruktúrnej charakterizácie molekúl a látok umožňujúca identifikáciu čistých látok a jednotlivých zložiek analyzovanej sústavy. Metódu možno využiť v materiálovom výskume, napr. spektrálna a štruktúrna charakterizácia materiálov – polovodiče, minerály, sklá, keramické materiály, polyméry, kovy, korózne produkty, nanomateriály, analýza povrchov sorbentov, senzorov, atď., v chemickom výskume (spektrálna a štruktúrna charakterizácia anorganických a organických látok), biochemickom a biomedicínskom výskume (analýza biologických systémov od biomolekúl až po organizmy), v environmentálnych analýzach (napr. stanovenie kontaminujúcich látok a zlúčenín), klinické a farmaceutické analýzy (napr. analýza liečiv), analýza potravín, súdne a forezné analýzy (napr. drogy fixované v rôznych matriciach, toxické látky).
  Technická špecifikácia:
  • Renishaw inVia Ramanov mikrospektrometer s možnosťou merania v spektrálnom rozsahu 50-1000 cm-1, spektrálne rozlíšenie ≤ 1 cm-1.
  • FT-IR modul pre kombináciu s Ramanovým spektrometrom, umožňujúci meranie infračervených spektier v spektrálnom rozsahu 50-1000 cm-1
  • Mikroskop Leica DM2500 s objektívmi so zväčšením 5x, 20x, 50x a 100x, umožňujúci konfokálne meranie.
  • Laserové excitačné zdroje: argónový vysokovýkonný laditeľný laser Spectra Physics STABILITE 2017 (458 nm/200mW, 488 nm/1,5 W, 514 nm/2W), HeNe laser (633 nm/17mW)
  • Teplotná komora DSC600 (Linkam) umožňuje meranie Ramanovských spektier vzoriek v teplotnom intervale 196-600 C a snímanie kalorimetrických dát.
  • Teplotná komora TS1500 (Linkam) umožňuje meranie Ramanovských spektier vzoriek až do 1500 C. 
  Model:
  AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica