VEGA

VEGA2/0026/17:Transparentné polykryštalické keramické materiály so submikrónovou mikroštruktúrou a luminiscenčnými vlastnosťami. Riešiteľ: Ing. Dagmar Galusková, PhD.

Anotácia: Transparentné polykryštalické keramické materiály s luminiscenčnými vlastnosťami predstavujú vďaka lepším mechanickým vlastnostiam a vďaka nižšej cene náhradu za monokryštály pre tuhé lasery a scintilátory. Pre dosiahnutie transparencie vo viditeľnej oblasti je potrebné pripraviť polykryštalický materiál s kompletne eliminovanou pórovitosťou. pre dosiahnutie kvalitných mechanických vlastností, najmä pevnosti a tvrdosti, ktoré vedú aj k zvýšeniu odolnosti voči teplotným šokom, je potrebné pripraviť materiály s jemnozrnou, ideálne submikrónovou mikroštruktúrou. To je v protiklade s požiadavkou na odstránenie pórov, vyžadujúcou použitie vysokých teplôt a dlhých časov spekania. Projekt je zameraný na štúdium fundamentálnych aspektov spekania materiálov s kubickou kryštálovou mriežkou, najmä ytrito hlinitého granátu, dopovaného opticky aktívnymi prísadami a optimalizáciu parametrov jeho prípravy s cieľom pripraviť transparentné materiály s luminiscenčnými vlastnosťami a výnimočnými mechanickými vlastnosťami.

VEGA1/0679/17:Bilancia ekonomických strát a prínosov z migrácie pracovnej sily. Riešiteľ: doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Anotácia: Výskumná úloha sa zaoberá analýzou a skúmaním vhodných racionálnych  prístupov a spôsobov hodnotenia a výpočtu bilancie ekonomických dôsledkov z emigrácie a imigrácie pracovnej sily na Slovensku a v krajinách EU. Predmetom skúmania sú straty a prínosy z emigrácie pracovnej sily a ich vplyv na HDP, trh práce, štátny rozpočet a iné hospodárske a sociálne ukazovatele. Zároveň sa skúma bilancia strát a prínosov v ekonomickej a sociálnej sfére spoločnosti z imigrácie pracovnej sily pre krajiny, ktoré uplatňujú proimigračnú politiku. Pre účely tejto výskumnej úlohy sú krajiny s proimigračnou politikou Nemecko, Rakúsko a Veľká Británia, krajiny s vysokou mierou emigrácie Slovensko a Poľsko. Súčasťou tejto výskumnej úlohy je vytvorenie modelového prístupu k hodnoteniu a výpočtu bilancie ekonomických strát a prínosov z pracovnej migrácie a skúmanie mechanizmov jeho aplikácie v štátnej politike ovplyvňovania a regulácie migračných tokov pracovnej sily.

VEGA1/0145/17: Modelovanie mikroštrukturálnych efektov a určovanie materiálových charakteristík v mikro-kompozitných materiáloch.Riešiteľ:prof. Ing. Jan Sladek, DrSc.

Anotácia:Hlavným cieľom projektu je štúdium mikroštrukturálnych efektov v makro-konštrukciách pomocou teoreticko-numerických a tiež experimentálnych metód.Teoreticko-numerický výskum je orientovaný na hľadanie nových formulácií (včítane výberu vhodných variačných princípov, odvodenia riadiacich rovníc a odpovedajúcich okrajových podmienok pre relevantné polia) a tiež vybudovanie progresívnych výpočtových postupov aplikovateľných pre multiškálové a tiež multifyzikálne úlohy v  kompozitných materiáloch s uvážením mikroštruktúry. Uvažované mikroštrukturálne efekty obsahujú:(i) interakčné efekty v dôsledku funkcionálnej gradácie makroskopických materiálových parametrov, (ii) rozmerový (veľkostný) efekt konštrukcie pozorovaný experimentálne v konštrukciách, kde veľkosť konštrukcie je porovnateľná s chrakteristickou dĺžkou mikroštruktúry materiálu. Očakáva sa tiež vybudovanie nových nano-indentačných techník  pre štúdium vlastností funkcionálne gradientných materiálov na nano úrovni.

VEGA1/0589/17:Modifikácia progresívnych materiálov a kompozitov fyzikálnymi a chemickými metódami. Riešiteľ: prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.

Anotácia:Cieľom projektu je výskum a vývoj a príprava nových druhov progresívnych nekovových materiálov (polymérnych, textilných, anorganických) a kompozitov ich cielenou modifikáciou pomocou chemických a fyzikálnych metód s cieľom zlepšenia ich výsledných kvalitatívnych parametrov. Z chemických metód bude použitá modifikácia chemického zloženia materiálov aplikáciou nových druhov alternatívnych aditív a úpravou povrchu materiálov vrstvami pripravenými metódou sól-gél. Z fyzikálnych metód modifikácie bude použitá unikátna povrchová úprava materiálov nízkoteplotnou plazmou a modifikácia pôsobením mikrovlnného žiarenia. Bude skúmaný vplyv modifikácie aplikovanými chemickými a fyzikálnymi metódami na termické, spektrálne, štruktúrne a povrchové vlastnosti pripravených materiálov a kompozitov, ako aj na ich fyzikálne a mechanické charakteristiky.

VEGA1/0649/17:Optimalizácia materiálových vlastností autoplášťov nákladných automobilov v závislosti od šírenia vady pri ich dynamickom zaťažení. Riešiteľ: prof. Ing. Ján Vavro, CSc..

Anotácia:Uvedený projekt je pokračovaním projektov VEGA č. 1/0157/08, VEGA č. 1/0530/11 a VEGA č. 1/0385/14 v ktorých sa riešila problematika šírenia vád a separácií v pneumatikách u osobných a nákladných vozidiel pri dynamickom zaťažení v spoločnosti Continental a. s. Púchov. Vznik a šírenie vady má vplyv na životnosť a kvalitu pneumatiky hlavne pri jej prevádzke na vozidle z hľadiska bezpečnosti v cestnej premávke. Táto analýza nám umožnila riešiť kritické miesta v plášti pneumatiky, či už voľbou správneho materiálu, rozmerov jednotlivých zložiek alebo celkovou konštrukciou plášťa pneumatiky. Cieľom projektu je optimalizácia a návrh materiálových vlastností autoplášťov tak, aby nedochádzalo k vzniku a šíreniu vady pri ich dynamickom zaťažení.

 

VEGA 1/0631/14: Nové anorganické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v LED diódach vyžarujúcich biele svetlo. Riešiteľ: Ing. Róbert Klement, PhD.

Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových sklených a sklokeramických luminiscenčných materiálov na báze Al2O3 a RE2O3 pre aplikácie v LED diódach emitujúcich biele svetlo, najmä materiálov s dobrou emisiou v červenej spektrálnej oblasti s cieľom zvýšiť CRI index doteraz známym luminoforom. Pripravené budú luminiscenčné materiály vo forme sklených mikroguličiek. Preskúmané budú vlastnosti nedopovaných materiálov najmä z pohľadu štruktúry aluminátových skiel v sústave Al2O3 – RE2O3, použitím sprektroskopických metód, termických vlastností a kinetiky kryštalizácie. Optimalizované budú podmienky kryštalizácie skiel s cieľom prípravy sklokeramických materiálov požadovaných vlastností. Detailne preštudované budú fotoluminiscenčné vlastnosti sklených a sklokeramických materiálov dopovaných iónmi vzácnych zemín a prechodných prvkov s cieľom zvýšiť emisiu luminoforov v červenej spektrálnej oblasti. Pozornosť bude venovaná vzťahom medzi luminiscenčnými vlastnosťami pripravených materiálov a ich štruktúrou a morfológiou.

VEGA 1/0918/16: Manažment rizík malých a stredných podnikov v kontexte zapojenia do činnosti klastrov v Slovenskej republike. Riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.

Anotácia: Zapojenie malých a stredných podnikov do regionálnej spolupráce vo forme klastra je spojené s množstvom rizík, ktoré je potrebné identifikovať, vyhodnotiť, vedieť eliminovať alebo minimalizovať. Projekt je zameraný na zostavenie metodiky, ktorá bude predstavovať nástroj pre malé a stredné podniky potrebný na identifikáciu rizík, ich hodnotenie a odporúčanie na ich prevenciu, prípadne zníženie v procese zapojenia sa a samotnej činnosti v klastri. Metodika bude slúžiť pre hodnotenie rizík klastrov a na ich základe, na prijatie opatrení minimalizujúce riziká.

 

VEGA 1/0953/16: Hodnotenie miery vplyvu klastrov na rozvoj regiónov Slovenskej republiky Riešiteľ: doc. Mgr. Emília Krajňáková, CSc.

Anotácia: Výskumná úloha je venovaná rozpracovaniu metodických postupov a nástrojov hodnotenia miery vplyvu klastrov na hospodársky a sociálny rozvoj regiónov. Cieľom projektu je, na základe analýzy doteraz používaných metód a postupov hodnotenia miery prínosu klastrov, zostaviť vlastný metodologický nástroj pre komplexné hodnotenie miery vplyvu klastrov na hospodársky a sociálny rozvoj regiónov v členení na klastre technologické a cestovného ruchu. Obsahovým zameraním predpokladanej metodiky je rozpracovanie techník a nástrojov hodnotenia miery vplyvu klastrov na meranie súhrnnej miery vplyvu klastrov na hospodárske a sociálne výsledky regiónu. Vychádzajúc z toho, ďalšou úlohou je rozpracovanie systému empirických ukazovateľov (meradiel) miery prínosu súhrnného pôsobenia oboch typov klastrov pre hospodársky a sociálny rozvoj regiónov.

VEGA 1/0233/16: Dimenzie a faktory sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov v štátoch Vyšehradskej štvorky. Riešiteľ: Ing. Eva Koišová, PhD.

Aj keď štáty V4 majú priemernú úroveň hospodárskeho rastu nižšiu ako majú vyspelejší členovia EÚ, sú vnímané ako úspešné členské krajiny. Táto skutočnosť prispieva k dynamickému rozvoju a k dosahovaniu relatívne stabilných hospodárskych výsledkov. V projekte upriamime pozornosť na skúmanie rozvojových faktorov a identifikáciu kľúčových faktorov, ktoré majú významný, pozitívny a stimulujúci dosah na regionálny rozvoj a s ním spojenú ekonomickú výkonnosť v štátoch V4, a ktoré prispievajú k priaznivému postaveniu V4 v medzinárodnom priestore. Venovať sa budeme identifikovaniu a vyhodnoteniu ukazovateľov, ktoré majú zabezpečiť ekonomickú efektívnosť v súlade s inteligentným, udržateľným a inkluzívnym rastom v štátoch V4. Budeme využívať konvergentné teórie rozvoja regiónov zamerané na vyrovnávanie sociálnych a ekonomických rozdielov. Pri skúmaní a vyhodnocovaní ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov V4 budú použité metódy regionálnej analýzy, analýzy časového radu a viacrozmerné štatistické metódy a DEA modely.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica