KEGA

KEGA 005TnUAD-4/2016: Plášte pneumatík a ich materiálové charakteristiky pre výpočtové modelovanie. Riešiteľ: doc. Ing. Jan Krmela, PhD.

Anotácia: Projekt s názvom Plášte pneumatík a ich materiálové charakteristiky pre výpočtové modelovanie je zameraný na vytvorenie monografie s totožným názvom v slovenskej verzii a jej anglickej mutácii. Recenzovaná monografia, venujúca sa nielen numerickému MKP (metóda konečných prvkov) modelovaniu pneumatík, bude určená ako pre študentov VŠ, tak i pre širokú odbornú verejnosť. Monografia bude nielen popisovať najnovšie poznatky z oblasti výpočtového modelovania pneumatík pre automobily z pohľadu deformačno-napäťových analýz, rôznych zaťažujúcich stavov pneumatík, degradačných procesov a iné vo vzťahu k materiálovým vstupom do výpočtov. Monografia bude hlavne prínosná formou, ktorá bude slúžiť študentom ako študijná pomôcka a to i pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami, medzi ktorých patria aj študenti s poruchou zraku - so slabozrakosťou a ďalekozrakosťou. Monografia bude mať väčšiu veľkosť písma textu, v popisoch obrázkov a v prehľadných schémach prispôsobená potrebám i študentom vyžadujúcich špecifické vzdelávacie potreby nielen pre študentov novo otvoreného študijného programu Počítačová podpora materiálového inžinierstva v ŠO 5.2.26 materiály. Ale tiež všetkým, kto o danú problematiku prejaví záujem – študentom iných technicky zameraných VŠ a čitateľom – odborníkom z praxe (rôznych vekových kategórií). Aby mohli byť teoretické poznatky z výpočtov správne pochopené, budú vo vybraných technicky zameraných predmetoch na Fakulte priemyselných technológií v Púchove (FPT) ako doplnok k monografii urobené statické experimenty plášťov pneumatík na špeciálnom skúšobnom zariadení. Experimenty vo forme videí budú priložené na DVD k monografii. Monografia v počte min. 100 kusov vo slovenskej verzii bude dostupná v štátnych a univerzitných knižniciach v Slovenskej republike a v anglickej verzii v rovnakom počte kusov vo vybraných univerzitných a štátnych knižniciach štátov EU. Tým poznatky obsiahnuté v monografii doplnia chýbajúce informácie z danej problematiky kompozitov a bude dostupná „pre všetkých“ záujemcov i zo strán študentov VŠ zo Slovenskej republiky i zahraničia, čo môže prispieť k naviazaniu budúcej spolupráce, zvyšovaniu záujmu o výmenné pobyty študentov s príchodom do Slovenskej republiky a iné.

KEGA 007TnUAD-4/2017: Implementácia progresívnych technológií do vzdelávacieho a výskumného procesu v materiálovom inžinierstve. Riešiteľ: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

Anotácia: Projekt bezprostredne nadväzuje na projekt KEGA č.007TnUAD-4/2013 „Vývoj nových materiálov na základe výpočtového modelovania a simulácie danej štruktúry materiálu“. Zámerom projektu bude ďalej rozvíjať pokrokové výpočtové a experimentálne nástroje, ako i simulačný softvér založený na princípoch MKP s využitím vysoko-výkonného-výpočtového systému na báze gridu pri modelovaní rôznych štruktúr materiálov. Zámerom bude tiež prepojenie výskumu s výchovnovzdelávacím procesom v ŠO 5.2.26 materiály v ŠP „Počítačová podpora v materiálovom inžinierstve“, hlavne v II. a III. stupni štúdia.

KEGA 009TnUAD-4/2017: E-learningová interaktívna učebnica ošetrovateľských intervencií. Riešiteľ: doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PhD.

Anotácia: Základom vysokoškolského vzdelávania sestier je prepojenie teoretickej a praktickej výučby. Ošetrovateľské zručnosti študent nadobudne aj prostredníctvom predmetu Ošetrovateľské postupy a techniky. Po absolvovaní tohto predmetu študent dokáže bezpečne použiť vedecky overené ošetrovateľské postupy. Súčasné učebnice zamerané na ošetrovateľské postupy a techniky sú metodicky veľmi variabilné. Keďže na domácom trhu prevažujú v tejto oblasti kognitívne zamerané učebnice, domnievame sa, že je potrebné doplniť ho o interaktívne zameranú e-learningovú učebnicu. Naším zámerom je vypracovať interaktívnu e-learningovú učebnicu, ktorá bude podporovať samostatnosť, tvorivosť, aktivitu a kritické myslenie študentov. Každá kapitola bude začínať vedomostnou základňou poznatkov z anatómie, fyziológie, patofyziológie, kliniky a ošetrovateľského procesu. Keďže učebnica bude mať interaktívny charakter, podstatnou súčasťou každej kapitoly budú kazuistiky a problémové úlohy. Interakciou s učebnicou študent okamžite získa spätnú väzbu, či si zvolil správnu intervenciu, pomôcky a postup. Zároveň sa študent učí samostatnosti pri objavovaní nového. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť interaktívnu e-learningovú učebnicu, prostredníctvom ktorej sa študenti naučia plánovať, strategizovať a tvoriť nimi zvolené intervencie tak, aby zodpovedali štandardom ošetrovateľských postupov. Ďalšími cieľmi projektu sú vytvoriť podklad pre nácvik praktických zručností prostredníctvom bohatej obrazovej prílohy a úloh, naučiť študentov kriticky myslieť, vybrať správnu intervenciu, pomôcky a postup pri starostlivosti o pacienta, naučiť študentov postupovať bezpečne pri ošetrovateľskom výkone a umožniť študentom sebareflexiu.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica