Vedecké podujatia TnUAD v r. 2017

18.1.2017/ Prezentácia prác študentov Oddelenia priemyselného dizajnu (OPD) "zimný semester"

Prezentácia semestrálnych prác študentov bakalárskeho študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo, s názvom "zimný semester". Miesto konania: FPT v Púchove

7. - 9. februára 2017/ Dni otvorených dverí pre absolventov FPT v Púchove

Prezentačné a propagačné podujatie pre absolventov FPT a verejnosť. Miesto konania: FPT v Púchove

09.-10. február 2017/ ZdravLab 2017

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Miesto konania: FZ Trenčín. Cieľ podujatia: Prezentácia nových poznatkov v oblasti laboratórnej diagnostiky a verejného zdravotníctva (sekcie: mikrobiológia, sérológia, genetika a imunológia, perspektívy laboratórnej medicíny, biochémie a metabolizmu, hematológia, hyperbarická oxygenoterapia, rádiológia, nutrienty a vitamíny, participatívna forma multidisciplinárnej spolupráce pri integrácii zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia a kompetencie regiónov, analytická chémia a informačné technológie v laboratórnej diagnostike, verejné zdravotníctvo a POCT workshop).

22. február 2017/ VICE VERSA

Vedecká pracovná schôdza. Miesto konania: Fakultná nemocnica Trenčín. Cieľ podujatia:  Ako názov vedeckej schôdze hovorí – NAOPAK – sestry budú prednášať svoje najkvalitnejšie záverečné práce lekárom.  Má to význam pre zlepšenie spolupráce medzi fakultou, katedrami a fakultnou nemocnicou, aby sa odstránili ešte stále pretrvávajúce predsudky o vysokoškolskom vzdelávaní sestier, zdravotníckych laborantov a fyzioterapeutov.     

24. február 2017/ Aktuálne otázky politiky VI

Vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou. Miesto konania: KPL Trenčín. Hlavným cieľom podujatia je prezentácia najnovších vedeckých výsledkov politológov, ale aj odborníkov z príbuzných vedeckých disciplín zo Slovenska aj zahraničia, ako aj vedecká diskusia o aktuálnych problémoch teórie politiky, medzinárodnej politiky a sociálnej politiky

 

 

24. február 2017/ Študentské politické fórum

Študentské fórum v rámci medzinárodnej vedeckej konferencie: Aktuálne otázky politiky VI. Miesto konania: KPL Trenčín. CIEĽ: Odborná diskusia študentov CUP KP a ich pedagógov k aktuálnym  otázkam teórie politiky, praktických otázok politiky, politickému marketingu a medzinárodnej politike.

7.3.2017 / Prednáška prof. Sergeja Kurtu, DrSc.

Vývoj čistých technológií separácie a recyklácie kombinovaných odpadov papiera a polymérov. Miesto konania: FPT Púchov. Prednáška pre študentov a zamestnancov.

13.3.2017 / Prednáška prof. Sergeja Kurtu, DrSc.

Polymér tvoriaci film kompozitu pre agrochemické technológie pred sejbou, morenie osiva s minimálnym použitím hnojív. Miesto konania: FPT v Púchove.  Prednáška pre študentov a zamestnancov.

16.3.2017/ Seminár "Hľadať, nájsť a citovať: odborné informácie na jednom mieste"

Prednášajúci: Mgr. Ladislav Svršek zo spoločnosti Albertina icome Bratislava, s.r.o. Miesto konania: FPT Púchov. Prednáška pre študentov a zamestnancov.

23.3.2017 / Prednáška prof. Sergeja Kurtu, DrSc.

Monitorovanie čistoty ovzdušia v karpatskom regióne Ivano - Frankovskej oblasti na Ukrajine. Miesto konania: FPT v Púchove. Prednáška pre študentov a zamestnancov.

28.3.2017/ Prednáška “Nové trendy simulačních programů”

Prednášajúci: zo spoločnosti MSC Software. Miesto konania: FPT Púchov. Prednáška pre študentov a zamestnancov.

30.3.2017/ Prednáška “Využití open source FEM – Elner FEM”

Prednášajúci: Ing. Miloslav Linda, Technická fakulta, ČZU Praha. Miesto konania: FPT Púchov. Prednáška pre študentov a zamestnancov.

11.4.2017/ Prednáška „Súčasný profil VÚTCH (Výskumný ústav textilnej chémie) CHEMITEX, spol. s r.o. v Žiline“

Prednášajúci: Ing. Jozef Šesták, CSc., riaditeľ spoločnosti VÚTCH- CHEMITEX, spol. s r.o.Miesto konania: FPT Púchov. Prednáška pre študentov a zamestnancov.

12.4.2017/ Prednáška „Kam smeruje vývoj polypropylénových vlákien“

Prednášajúci: Ing. Tomáš Zatroch, Chemosvit Fibrochem, a.s., Svit. Miesto konania: FPT Púchov. Prednáška pre študentov a zamestnancov.

3.5.2017/ Prednáška "Vplyv nízkoteplotnej plazmy na morfológiu povrchov textilných materiálov"

Prednášajúci: Ing. Dana Rástočná Illová, PhD., technická riaditeľka VÚTCH- CHEMITEX, spol. s r.o. v Žiline. Miesto konania: FPT Púchov. Prednáška pre študentov a zamestnancov.

 

 

4.5.2017/ Prednáška "Obrazová analýza NIS Elements pre snímanie a spracovanie obrázkov z mikroskopu cez kameru" spojená s “Predstavením produktov OPTOTEAM, s r.o. Bratislava

Prednášajúci:  Ing. Ivan Vanca zo spoločnosti OPTOTEAM, s r.o. Bratislava. Miesto konania: FPT Púchov. Prednáška a prezentácia pre študentov a zamestnancov.

 

22. mája 2017 / Výstava s módnou prehliadkou MLADÝ TEXTILNÝ DIZAJN

Výstava prác študentov študijného programu Textilná technológia a návrhárstvo Fakulty priemyselných technológií v Púchove TnUAD v Trenčíne spojená s prehliadkou modelov. Miesto konania: Divadlo Púchov

24. máj 2017/ Farmakoekonomika na Slovensku XXXIII.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Miesto konania: Bratislava, MZ SR. Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

23.-26.5.2017/ 24. Medzinárodný Strojársky Veľtrh a TECHFÓRUM 2017 Agrokomplex Nitra

Podujatie na propagáciu FPT a TNUAD spojené s výstavou exponátu „Automatizovaný prístroj pre rýchle meranie materiálových vlastností“

23. jún 2017/ MAMMO TREN-D´ 2017 - XIII. medzinárodná pracovná konferencia mammológov

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Miesto konania: Trenčín. Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov z oblasti mammodiagnostiky, skríning karcinómu prsníka, SKRIM, mammo-MR, skríning vysokorizikových pacientok.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica