Medzinárodná spolupráca

Na rozvoji medzinárodného profilu našej univerzity a jej otvorenosti sa výrazne podieľa oblasť medzinárodnej spolupráce. Medzinárodnú spoluprácu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne rozvíja prostredníctvom medzinárodných bilaterálnych dohôd o spolupráci, medzinárodných mobilitných programov, svojou účasťou na medzinárodných podujatiach, participácii v projektoch s medzinárodnou účasťou či na základe členstiev v medzinárodných organizáciách.

Úsek medzinárodných vzťahov a zahraničných mobilít vyvíja a koordinuje aktivity  v oblasti medzinárodnej spolupráce, podieľa sa na príprave a koordinuje realizáciu zmlúv so zahraničnými univerzitami a vysokými školami. Koordinuje a poskytuje administratívnu podporu medzinárodným vzdelávacím programom (ERASMUS, CEEPUS, SAIA ) a zabezpečuje podujatia organizované v spolupráci so zahraničím. Organizuje a logisticky zabezpečuje zahraničné pracovné cesty učiteľov a zamestnancov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a prijímanie zahraničných hostí a študentov, čím výrazne podporuje ich osobnostný a profesijný rozvoj pre uplatnenie v medzinárodnom prostredí. Za týmto účelom v roku 2018 vzniklo v rámci úseku medzinárodných vzťahov a zahraničných mobilít moderné Opens external link in new windowErasmus Centrum, poskytujúce profesionálnu podporu všetkým účastníkom programu EÚ Erasmus+.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica