KEGA

KEGA 002TnUAD-4/2019: Vplyv teploty a iných parametrov na ťahové vlastnosti kompozitov a polymérov pri cyklickom jedno a dvojosom zaťažení. Riešiteľ: doc. Ing. Jan Krmela, PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na nízko cyklické jedno a dvojosé zaťažovanie kompozitov a vybraných polymérov pri zmene okolitej teploty, vlhkosti, rýchlosti zaťažovania a ďalších parametrov pri využití hybridnej teplotne-vlhkostnej komory a video-prieťahomeru. S tým súvisí návrh metódy pre dané skúšky. Daná problematika je v súčasnosti veľmi aktuálna, nakoľko výsledky z experimentov môžu poskytnúť informácie o špecifickom chovaní kompozitov a polymérov a možno ich aplikovať ako vstupné materiálové charakteristiky pre výpočtové modelovanie – simulácie zaťažujúcich stavov. Výstupom z projektu bude aj vedecká recenzovaná monografia s totožným názvom v slovenskej verzii a jej anglickej
mutácii doplnená videami z experimentov na priloženom DVD, aby sa monografia mohla dostať do povedomia širokej odbornej verejnosti doma aj v zahraničí, nielen za účelom nadviazania nových medzinárodných spoluprác so slovenskou vysokou školou a doplnenie stávajúcich publikácií venujúcich sa experimentom a aj výpočtom kompozitov s polymérmi, ale aby boli dostupné najmä VŠ študentom. Monografia bude dostupná v štátnych a univerzitných knižniciach v Slovenskej republike a v anglickej verzii vo vybraných univerzitných a štátnych knižniciach najmä štátov EU. Projekt nadväzuje na úspešne riešený projekt KEGA 005TnUAD-4/2016 na Fakulte priemyselných technológií (FPT) v Púchove, ktorý sa zaoberal plášťami pneumatík a ich materiálovými charakteristikami pre výpočtové modelovanie a ktorého výstupom boli dve vedecké monografie prinášajúce nové poznatky. Výsledky z riešenia projektu budú aplikovateľné tam, kde sa tieto kompozity s polymérmi používajú a podliehajú cyklickému zaťažovaniu pri kolísavých
prevádzkových teplotách ako sú napr. plášte pneumatík a dopravné pásy a časti dopravných
prostriedkov a rôznych konštrukcií.

KEGA 003TnUAD-4/2019: Pokrokové metódy zhodnocovania odpadov – integrácia nových praktických poznatkov do pedagogického procesu. Riešiteľ: Ing. Róbert Janík, PhD.

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu bude skvalitnenie a modernizácia pedagogického procesu, osvojením si odbornej terminológie a doplnením potrebných znalostí z predmetov zameraných na odpadové inžinierstvo a recyklačné technológie. Výsledkom projektu bude dvojjazyčná (SJ/AJ) vysokoškolská učebnica zameraná na nakladanie s vybranými druhmi odpadov, s dôrazom na aplikáciu pokrokových metód zhodnocovania vybraných druhov odpadu, z ktorých sú mnohé predmetom výskumu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove (v úzkej spolupráci s priemyselnou praxou). Vysokoškolská učebnica bude prínosom vo výučbe predmetov zameraných na nakladanie s odpadmi na technických fakultách, fakultách environmentálneho zamerania ako aj pre odborníkov z priemyselnej praxe.

KEGA 028SPU-4/2019: Praktické využitie poznatkov navrhovania a skúšania prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Riešiteľ: Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality vyučovacieho procesu so zameraním na rozvíjanie samostatných zručností študentov pri navrhovaní a skúšaní prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Transfer teoretických poznatkov bude možné rozvíjať v špecializovanom laboratóriu, kde si študenti získané vedomosti overia pri praktických návrhoch hydraulických okruhov s možnosťou merania fyzikálnych veličín rozhodujúcich pre posudzovania technického stavu jednotlivých hydraulických prvkov a vlastností prenosových kvapalín. Teoretické poznatky overené v laboratórnych podmienkach, budú študenti rozvíjať pri praktických prevádzkových meraniach prenosových sústav poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Cieľom projektu je transfer poznatkov realizovaný pomocou modernej vysokoškolskej učebnice, doplnenej o animácie funkčných častí hydraulických zariadení pre názorné pochopenie princípov činnosti s využitím moderných didaktických pomôcok s úlohou rozvíjania praktických vedomostí a zručností v rámci odbornej profilácie potrebnej pre prax, s rozvojom environmentálneho povedomia mladej generácie študentov.

KEGA 007TnUAD-4/2017: Implementácia progresívnych technológií do vzdelávacieho a výskumného procesu v materiálovom inžinierstve. Riešiteľ: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.

Anotácia: Projekt bezprostredne nadväzuje na projekt KEGA č.007TnUAD-4/2013 „Vývoj nových materiálov na základe výpočtového modelovania a simulácie danej štruktúry materiálu“. Zámerom projektu bude ďalej rozvíjať pokrokové výpočtové a experimentálne nástroje, ako i simulačný softvér založený na princípoch MKP s využitím vysoko-výkonného výpočtového systému na báze gridu pri modelovaní rôznych štruktúr materiálov. Zámerom bude tiež prepojenie výskumu s výchovnovzdelávacím procesom v ŠO 5.2.26 materiály v ŠP „Počítačová podpora v materiálovom inžinierstve“, hlavne v II. a III. stupni štúdia.

KEGA 003TnUAD-4/2018: Inovácia metodických listov pre učiteľov občianskej náuky z pohľadu potreby prevencie prejavov extrémizmu a výchovy k demokratickému občianstvu. Riešiteľ: doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na analýzu fenoménu extrémizmus a ostatných foriem intolerancie voči ostatným členom spoločnosti z pohľadu niekoľkých spoločenskovedných disciplín (politológia, medzinárodné vzťahy, história, sociológia, masmediálne štúdia) so zámerom inovovať metodické listy pre učiteľov občianskej náuky. Vo finálnej fáze projektu dôjde k syntéze zmienených pohľadov tak, aby boli jednoduchšie použiteľné pre pedagógov v rámci kurikula základov občianskej náuky a zároveň sa posilnila akútna potreba prevencie nenávistných prejavov a efektívnejšia výchova a vzdelávanie k demokratickému občianstvu. Cieľom projektu je analýza vybraných aspektov súvisiacich s problémom extrémizmu v teoretickej rovine, syntéza prispievajúca k riešeniu problémov, výsledkom čoho budú nové metodické listy v on-line dostupnom formáte. Získané poznatky budú dostupné pre odbornú verejnosť, predovšetkým pre pedagógov základných a stredných škôl v Slovenskej republike v rámci workshopov, tematických prednášok a letných škôl.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica