VEGA

VEGA 1/0191/20: Bioodozva a degradácia progresívnych bioaktívnych materiálov s pridanými funkčnými vlastnosťami. Riešiteľ: Ing. Dagmar Galusková, PhD.

Anotácia: Využívanie zvierat v predklinickom in vivo testovaní je z finančného i etického hľadiska komplikované. Vhodne navrhnutý in vitro testovací postup môže poskytnúť relevantné informácie týkajúce sa bioaktivity a degradability, a tak minimalizovať ekonomické i časové vstupy pri výbere vhodného systému pre in vivo testy. Nedostatočná korelácia pri posudzovaní biomateriálov na základe in vitro testov si žiada hlbšie prehodnotenie existujúcich testovacích metód. Cieľom projektu je identifikácia a verifikácia testovacích postupov, ktoré predikujú bio-odozvu už aj v počiatočných štádiách kontaktu materiálu s telovou tekutinou, a zároveň predstavujú vhodnú alternatívu pred výberom materiálov do in vivo testov. Navrhnuté optimálne podmienky in vitro metódy sa verifikujú na pokročilých bioaktívnych 3D štruktúrach, s cieľom posúdiť kinetiku rozpúšťania ako aj mechanizmy bio-odozvy v simulovaných telových tekutinách. Takéto posúdenie umožní tiež predikovať úlohu terapeutických iónov pri regenerácií kostí a tkanív.

VEGA 2/0091/20: Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami. Riešiteľ:  Ing. Miroslava Hujová, PhD.

Anotácia: Podstatou predloženého projektu je komplexné skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami bio skiel obsahujúcich okrem SiO2 aj sieťotvorný oxid P2O5. Základom projektu je príprava homogénnych bio skiel, mapovanie a kvantifikácia sklotvornosti v skúmaných sústavách a meranie základných fyzikálnochemických vlastností získaných skiel a sklotvorných tavenín. Ďalšími cieľmi projektu sú štúdium štruktúry pripravených skiel metódami Ramanovej a MAS NMR spektroskopie, tvorba termodynamických modelov, kvantifikácia vzťahov medzi zložením skiel, ich štruktúrou a fyzikálnochemickými vlastnosťami. Získané poznanie štruktúry skiel bude nevyhnutnou prerekvizitou k objasneniu nájdených závislostí fyzikálnochemických vlastností (napr. teplotná rozťažnosť, viskozita, povrchové napätie, termická stabilita, chemická odolnosť...) od zloženia a teploty skúmaných skiel a sklotvorných kvapalín.

VEGA 1/0456/20: Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr. Riešiteľ:  Ing. Jozef Kraxner, PhD.

Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových materiálov vo forme sférických mikročastíc pomocou plameňovej syntézy a ich využitím na výrobu 3D sklených a sklo- keramických štruktúr. Projekt je zameraný na optimalizáciu parametrov plameňovej syntézy (teplota/dĺžka plameňa, redukčno-oxidačné podmienky horenia, rýchlosť dávkovania prekurzora), ktoré ovplyvňujú vlastnosti pripravených sférických mikročastíc ( chemické zloženie, štruktúru a morfológiu). Pripravia sa tak plné, duté, prípadne pórovité mikročastice v rôznych sklotvorných systémoch (hlinitanové, kremičitanové, boritanové, borokremičitanové) v mnohých prípadoch so zložením, ktoré nie je možné pripraviťkonvenčným tavením. Dutosť, resp. pórovitosť sa dosiahne prídavkom pórotvorných činidiel, resp. alkalickou aktiváciou. Pripravené mikroguľôčky sa použijú na prípravu pokročilých 3D štruktúr pomocou technológií additive manufacturing (3D tlač) metódami Direct Light Processing, Direct Ink Writing a metódou žiarového lisovania.

VEGA 1/0361/20: Strach z pádu u seniorov v komunite a jeho psychosociálne dôsledky. Riešiteľ: PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

Anotácia: Pády sú najrizikovejšou mimoriadnou udalosťou v živote seniorov. V súčasnosti je venovaná pozornosť najmä medicínskemu riešeniu dôsledku pádov. Psychosociálne následky pádu sa dostávajú do centra pozornosti zriedkavejšie alebo vôbec napriek tomu, že majú na kvalitu života rovnako deštruktívny vplyv ako pád samotný. Strach z pádu vedie k reštrikcii aktivít, vytvoreniu závislosti, zníženej kvalite života a v mnohých prípadoch nevyhnutnosti inštitucionalizácie. Strach z pádu je súčasťou rizikových faktorov potenciálne zvyšujúcich počet pádov v séniu, preto je tejto problematike potrebné venovať osobitnú pozornosť. K hlavným projektovým aktivitám patrí konceptualizácia pojmu strach z pádu, identifikácia súvisiacich premenných s využitím štandardizovaných dotazníkov a posudzovacích škál, ich štatistická analýza a návrh schémy komplexných opatrení s dopadom na posilnenie sebadôvery seniorov.

VEGA 1/0689/20: Digitálna ekonomika a zmeny v systéme vzdelávania ako reflexia na požiadavky trhu práce .Riešiteľ:  Ing. Eva Ivanová, CSc.

Anotácia: Digitálna ekonomika obsahuje ekonomické procesy, interakcie a aktivity, ktoré sú založené na digitálnych technológiách. Tieto progresívne technológie vznikli na báze inovácií a ich transformácie do praktického života. Zmeny, ktoré priniesli, vyžadujú nové prístupy, organizáciu a „nových ľudí“, ktorí disponujú digitálnymi zručnosťami. Digitálna transformácia vytvára nielen obrovské možnosti, ale generuje nové požiadavky a nároky na zmeny vo vzdelávaní, v zamestnávaní, v motivovaní ľudí, v hodnotení a odmeňovaní za prácu. V projekte sa zameriame na tri okruhy problémov, ktoré vznikajú v slovenskej ekonomike. Budeme analyzovať súčasnú úroveň digitalizácie ekonomiky v SR, analyzovať štruktúru trhu práce v súvislosti s potrebami digitálnej ekonomiky, identifikovať kľúčové oblasti, ktoré vyžadujú reformu prístupov vo vzdelávaní a v organizácii práce s víziou predikcie ďalšieho vývoja. Východisko budú tvoriť sekundárne dáta získané z národných a európskych štatistických databáz a údaje získané na základe empirického výskumu.

VEGA 1/0462/20: Vyhodnotenie zmien v kvalitatívnej štruktúre medzinárodných ekonomických vzťahov pod vplyvom Industry 4.0 s implikáciou na hospodárske politiky EÚ a SR. Riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Anotácia: Vedecký projekt je zameraný na skúmanie synergických interakčných vzťahov na báze komparatívnej analýzy priemyselnej, regionálnej, obchodnej a inovačnej politiky EÚ a SR v symbióze s novodobým fenoménom Industry 4.0. Hlavným cieľom projektu je na základe spracovanej metodológie analýzy interdependenčného vzťahu týchto politík EÚ a SR so zreteľom na Industry 4.0 ako určujúceho a zásadného spájajúceho elementu týchto politík určiť ich dopad na zmeny v kvalifikačnej štruktúre tvorby nových pracovných miest v rámci meniacej sa kvalitatívnej štruktúry medzinárodných ekonomických vzťahov t. j. medzinárodných aspektov výroby tovarov a služieb, pohybu pracovných síl a kapitálu. Výsledkom riešenia výskumnej úlohy bude navrhnutie opatrení ako zlepšiť integráciu politík EÚ do ekonomiky SR ako určujúceho faktora tvorby nových pracovných miest vedúceho k potencionálnej možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti ekonomických komplexov EÚ a SR vo svetom hospodárstve.

VEGA 1/0098/19: Viacvrstvové štruktúry biologických skiel pre regeneratívnu medicínu pripravené odlievaním a laminovaním pások. Riešiteľ: Ing. Martin Michálek, PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na prípravu 3D biologických podporných štruktúr ako náhrada poškodených kostí z bio-skla použitím techniky odlievania na pásku. Tento prístup poskytuje prispôsobiť výsledné vlastnosti anizotropným alebo izotropným spôsobom. Na zreteli sa majú ako mechanické vlastnosti spolu s postupným uvoľňovaním iónov a následná tvorba nového kostného tkaniva. Ako východiskový materiál sa použije prášok z biologického skla 45S5 vyrobený tradičnou technikou tavenia. Optimalizácia procesu odlievania, laminovania, vypálenia a spekania sa uskutoční s práškom 45S5. Následne sa pripravia vrstvy s definovanou nominálnou pórovitosťou do50% pomocou zakomponovania pórotvorného činidla (PMMA mikro guličky). Bio-sklo 45S5 bude v ďalšom kroku dopované troma terapeutickými iónmi zinok, stroncium a bór na podporu bioaktivity a za účelom pridania dodatočného terapeutického účinku ako napr. protizápalový účinok. Výsledná 3D podporná štruktúra bude tvorená kombináciou rôznych pások s rozdielnymi pridanými vlastnosťami.

VEGA 1/0346/19: Spojenie lokálnych prístupov k lomovému procesu založených na kritickom napätí a deformácii. Riešiteľ: prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc.

Anotácia: Hlavným zámerom projektu je výskum možnosti náhrady testov lomovej húževnatosti, zahrnutých do štatistickej analýzy krehkých lomov, prostredníctvom oveľa lacnejších testov metódou ťahových skúšok hladkých a vrubových vzoriek. Ku dosiahnutiu cieľa sa používa dvojica lokálnych prístupov ku lomovému porušeniu a to analýzou súboru ťahových skúšok a skúšok lomovej húževnatosti rozličných druhov vysoko-pevných nízko-legovaných ocelí.  Okrem tohto sa z výsledkov očakávajú ďalšie dva unikátne vedecké prínosy: 1) modifikovaný lokálny prístup lomových porušení použitím presnejšej aproximácie diagramu lomovej deformácie, založený na teste ťahových skúšok vrubových vzoriek prostredníctvom metódy konečných prvkov, ktorý je už navrhnutý a experimentálne overený; 2) optimalizácia tepelného spracovania skúmaných ocelí ku dosiahnutiu najvyššej odolnosti voči krehkému lomu predstavuje druhý dôležitý výstup projektu. Naviac, rozšíri sa databáza mechanických vlastností skúmaných ocelí dôležitých pre inžiniersku prax.

VEGA 1/0527/18: Nové anorganické fosfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomedicínske aplikácie. Riešiteľ: doc. Ing. Robert Klement,PhD.

Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom a optimalizáciou zloženia nových perzistených luminiscenčných fosforov (LPP) s dostatočne intenzívnou emisiou vo viditeľnej (modrá, zelená a červená emisia) ako aj NIR spektrálnej oblasti a dlhodobou luminiscenciou (až niekoľko hodín po excitácii) porovnateľnou resp. lepšou ako doteraz známe LPP fosfory. Špeciálna pozornosť je venovaná príprave LPP a nano-LPP (NLPP) fosforov emitujúcich v červenej a NIR spektrálnej oblasti pre potenciálne biomedicínske aplikácie (in vivo imaging).Pripravené budú LPP materiály vo forme práškov/nano-práškov ako aj sklokeramických materiálov. Detail nebude preskúmaný vplyv koncentrácie aktivátora ako aj co-dopantu na LPP vlastnosti fosforov. Pozornosť bude venovaná najmä vzťahu emisné spektrálne vlastnosti LPP materiálu vs. zloženie, štruktúra a morfológia materiálu pri jeho excitácii NUV (blízka UV) žiarením resp. modrým svetlom.

VEGA 1/0064/18: Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel. Riešiteľ:  prof. Ing. Marek Liška, DrSc.

Anotácia: Problematika korózie (napr. v umývačkách riadu vo veľkej gastronómii) a zvetrávania (napr. pri dlhodobom skladovaní a zaoceánskom transporte) úžitkového skla sa v poslednom období stala jedným z kľúčových faktorov konkurencieschopnosti podnikov sklárskeho priemyslu. Hlavným cieľom projektu je poznanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami oxidových skiel umožňujúce vývoj metodiky na predikciu odolnosti voči korózii a zvetrávaniu. Metóda riešenia spočíva v skúmaní série skiel z pohľadu ich zloženia ako v objeme tak v povrchovej vrstve získavaného na základe termodynamického modelovania, merania povrchového napätia a analýzy povrchu vyspelými spektrálnymi metódami. Takto získané výsledky sa budú skúmať z pohľadu ich korelácie s odolnosťou skúmaných skiel vzhľadom ku korózii a zvetrávaniu.

VEGA 1/0431/18: Vzťah medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami anorganicko-organických nanokompozitných vrstiev pre ochranu materiálov. Riešiteľ: doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.

Anotácia: Projekt reaguje na jeden z rozhodujúcich smerov celosvetového výskumu, a to oblasť nanomateriálov, so zameraním na ich aplikáciu vo forme vrstiev v oblasti ochrany materiálov. Riešenie sa sústreďuje na nanokompozitné anorganicko-organické vrstvy, vytvárané postupom „nanobuilding blocks“, pre ochranu materiálov. Sleduje sa odolnosť voči vode, koróznemu roztoku a adherencii biofilmov. Pri skúmaní vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami týchto nanomateriálov sa dôraz kladie na využitie základných teoretických prístupov a získanie teoretických poznatkov umožňujúcich na základe zovšeobecnenia aj prediktívny prístup k riešeniu skúmanej veľmi významnej problematiky. Kvantifikácia vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami sa bude realizovať modernými matematicko-štatistickými vyhodnocovacími metódami, ktoré umožňujú vytváranie modelov, ktoré sú využiteľné pre zovšeobecnenia a predikciu.

VEGA 1/0430/18: Vplyv Industry 4.0 na zmeny v štruktúre pracovných miest. Riešiteľ: doc. Ing. Adriana Grenčíková, PhD.

Anotácia: Výskumná úloha sa zaoberá vplyvom novej vízie priemyslu na požadovanú kvalifikáciu pracovnej sily na trhu práce, bude analyzovať nové princípy organizácie práce. Predmetom skúmania budú všeobecné a špecifické vplyvy Industry 4.0 na fungovanie jednotlivých procesov na trhu práce a skúmanie príčinných súvislostí na zmeny v štruktúre pracovných miest. Cieľom riešenia je na základe spracovania metodológie analyzovať vzťah medzi zavádzaním nových technológií a tvorbou a štruktúrou pracovných miest v organizáciách. Výsledkom riešenia výskumnej úlohy bude navrhnutie inovačných postupov pri vytváraní a obsadzovaní pracovných miest v organizácií, ako aj postupov pre rozvoj pracovnej sily a stabilizáciu pracovnej sily v organizácii.

VEGA 2/0026/17: Transparentné polykryštalické keramické materiály so submikrónovou mikroštruktúrou a luminiscenčnými vlastnosťami. Riešiteľ: Ing. Dagmar Galusková, PhD.

Anotácia: Transparentné polykryštalické keramické materiály s luminiscenčnými vlastnosťami predstavujú vďaka lepším mechanickým vlastnostiam a vďaka nižšej cene náhradu za monokryštály pre tuhé lasery a scintilátory. Pre dosiahnutie transparencie vo viditeľnej oblasti je potrebné pripraviť polykryštalický materiál s kompletne eliminovanou pórovitosťou. pre dosiahnutie kvalitných mechanických vlastností, najmä pevnosti a tvrdosti, ktoré vedú aj k zvýšeniu odolnosti voči teplotným šokom, je potrebné pripraviť materiály s jemnozrnou, ideálne submikrónovou mikroštruktúrou. To je v protiklade s požiadavkou na odstránenie pórov, vyžadujúcou použitie vysokých teplôt a dlhých časov spekania. Projekt je zameraný na štúdium fundamentálnych aspektov spekania materiálov s kubickou kryštálovou mriežkou, najmä ytrito hlinitého granátu, dopovaného opticky aktívnymi prísadami a optimalizáciu parametrov jeho prípravy s cieľom pripraviť transparentné materiály s luminiscenčnými vlastnosťami a výnimočnými mechanickými vlastnosťami.

VEGA 1/0589/17: Modifikácia progresívnych materiálov a kompozitov fyzikálnymi a chemickými metódami. Riešiteľ: prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD.

Anotácia: Cieľom projektu je výskum a vývoj a príprava nových druhov progresívnych nekovových materiálov (polymérnych, textilných, anorganických) a kompozitov ich cielenou modifikáciou pomocou chemických a fyzikálnych metód s cieľom zlepšenia ich výsledných kvalitatívnych parametrov. Z chemických metód bude použitá modifikácia chemického zloženia materiálov aplikáciou nových druhov alternatívnych aditív a úpravou povrchu materiálov vrstvami pripravenými metódou sól-gél. Z fyzikálnych metód modifikácie bude použitá unikátna povrchová úprava materiálov nízkoteplotnou plazmou a modifikácia pôsobením mikrovlnného žiarenia. Bude skúmaný vplyv modifikácie aplikovanými chemickými a fyzikálnymi metódami na termické, spektrálne, štruktúrne a povrchové vlastnosti pripravených materiálov a kompozitov, ako aj na ich fyzikálne a mechanické charakteristiky.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica