KEGA

KEGA 009TnUAD-4/2021: Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v  dištančnej forme. Riešiteľ: doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Projekt reaguje na aktuálnu naliehavú potrebu digitálnych didaktických pomôcok pre online vzdelávanie v súvislosti s celosvetovou pandémiou  Covid-19, ale taktiež na nevyhnutnosť neustálej modernizácie regionálneho vzdelávania vyplývajúcu z vývoja najnovších informačných a komunikačných technológií v spoločnosti. Hlavným cieľom predkladaného projektu je tvorba originálnych a motivačne príťažlivých digitálnych didaktických pomôcok k predmetu „Občianska náuka“ pre výchovu žiakov v sekundárnom vzdelávaní v Slovenskej republike z aktuálnej potreby modernizácie vzdelávania podľa požiadaviek praxe. Projekt má viaceré výstupy a prínosy v spoločenskej, ekonomickej a hospodárskej praxi. Nové digitálne didaktické pomôcky budú mať multifunkčné využitie, nakoľko umožnia online výučbu občianskej výchovy v prípade neočakávaných udalostí v spoločnosti, pomôžu pri efektívnejšom dištančnom vzdelávaní u neprítomných žiakov na výučbe, alebo u žiakov so špecifickými problémami a budú zároveň využiteľné taktiež pri klasickej prezenčnej výučbe.

KEGA 011TnUAD-4/2021: Implementácia progresívnych metód analýzy a syntézy mechanických systémov do edukačného procesu. Riešiteľ: doc. Ing. Ján Vavro, PhD.

Anotácia:  Zámerom projektu bude ďalej rozvíjať pokrokové výpočtové a experimentálne nástroje, ako i simulačný softvér založený na princípoch metódy konečných prvkov (MKP) s využitím softvérov (SolidWorks, ADINA, ADAMS, MATLAB), ktoré fakulta využíva pre edukačné účely v I., II. a v III. stupni vzdelávania. V projekte bude venovaná pozornosť hlavne v implementovaní výpočtového modelovania a simulácií reálnych sústav telies, ktoré pracujú vo výrobnom procese Continental a.s. Púchov, Rona a.s. Lednické Rovne a tiež v automobilovom priemysle. Zámerom projektu je, aby absolventi vysokoškolského štúdia boli pripravení okamžite riešiť konkrétne úlohy v uvedených spoločnostiach v oblastí výpočtového modelovania a simulácií, analýzy a syntézy reálnych mechanických systémov.

KEGA 001TnUAD-4/2020: Inovatívne prístupy výučby v oblasti konštruovania a výroby prototypov pomocou 3D technológií. Riešiteľ: Ing. Maroš Eckert, PhD.

Anotácia: Za posledných niekoľko rokov zaznamenali technológie ako 3D tlač, 3D skenovanie a reverzné inžinierstvo významný pokrok a tým aj nárast ich aplikácií v priemyselnej praxi naprieč všetkými strojárskymi odvetviami. V automobilovom, leteckom či obrannom priemysle sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou návrhu a optimalizácie prototypov či kontroly kvality a výroby tvarovo zložitých súčiastok. Stále väčšia finančná dostupnosť takýchto zariadení umožňuje jej zavádzanie aj v menších podnikoch. Tento trend bude s určitosťou pokračovať a začína byť na trhu práce kritický nedostatok pracovníkov s teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami v danej oblasti. Zameranie projektu je na detailne preskúmanie aktuálnej požiadavky absolventov vysokých škôl na 3D technológie z priemyslu a podnikov, vypracovanie ucelených výučbových textov v oblasti 3Dtlače, 3D skenovania a reverzného inžinierstva. Dobudovaním 3D laboratória o aktuálne zariadenia a prístroje vytvoriť podmienky pre študentov alebo návštevníkov odborných kurzov pre praktickú výučbu. Študenti by v rámci nového predmetu Reverzné inžinierstvo získali hlboké teoretické vedomosti, ktoré by si mohli v rámci laboratórnych cvičení overiť a získať praktické skúsenosti. Vďaka tomu sa takýto absolventi stanú žiadanejšími na trhu práce. Dobudovaním laboratória a vytvorením tímu pracovníkov by sa vytvorila aj silná základňa v oblasti vývoja a výskumu v oblasti3D technológií, ktoré by okrem iného mohli využiť aj priemyselné podniky pre ich aplikovaný výskum a vývoj.

KEGA 002TnUAD-4/2020: Funkčné textílie v odevnom dizajne. Riešiteľ: Ing. Jela Legerská, PhD.

Anotácia: Cieľom projektu Kega  č. 002TnUAD-4/2020 s názvom Funkčné textílie v odevnom dizajne je prispôsobiť podmienky štúdia súčasnému vývoju v študijnom programe textilná technológia a návrhárstvo. Základom riešenia je tvorba účelných funkčných odevov rešpektujúcich termofyziologické parametre nositeľa. Do odevného dizajnu tak vstupujú technické prvky čo si vyžiadalo v prvej etape riešenia  inováciu edukačného modelu v študijnom programe textilná technológia a návrhárstvo. K dosiahnutiu optimálnych výsledkov potrebujú študenti okrem získaných vedomostí a vlastného kreatívneho myslenia hlavne technickú podporu a vhodné zázemie. Preto  v druhej etape riešenia  projektu prebehli zmeny  v tzv. otvorených  textilných ateliéroch a ateliéri fotografie.  Doplnilo sa sem materiálne vybavenie o pletiarsky stroj, 3 šijacie stroje, jednoduché optické zariadenie, fotoaparát, objektív a drobné doplnky potrebné pri realizácií návrhov.  Do spoločných chodieb sa po presťahovaní pracoviska doplnili postery, figuríny s návrhmi odevov a doplnkov. Dodatočne koncom roka 2020 bol v elektronickej forme vydaný  katalóg prác študentov z letného semestra 2019/2020. V oblasti publikačnej činnosti vedúci projektu vydal odbornú publikáciu kategórie ACB a príspevok kategórie AFD evidovaný v databáze Scopus. Za podpory projektu boli dokončené aj dve bakalárske práce a jedna diplomová práca. Pre publikačnú činnosť do ďalšieho semestra bola zakúpená z projektu odborná literatúra. V súčasnosti sa pripravuje tretia etapa riešenia projektu v ktorej študenti pokračujú v realizácií odevov s funkčným smerovaním. Z dôvodu pandémie však musia využívať viac svoje osobné zdroje. Začiatkom roka 2021 je najdôležitejším cieľom projektu modernizácia výuky odevných predmetov ( grafickej prípravy výroby, odevného dizajnu, konštrukcie a navrhovania odevov) kde bude nevyhnutnosťou zakúpenie nového autorizovaného softvérového programu, licencie + zaškolenie v programovom module CAD/CAM  v sume okolo 6 000 euro (Lectra, Gerber, Optitex, 3D clo). Práce študentov spolu s pedagógmi budú konzultované na spoločnom pracovnom stretnutí formou trojdňového workshopu. Výstava prác študentov sa nebude z dôvodu pandémie konať na pracovisku TU Liberec, ale priamo v priestoroch našej univerzity, alebo v blízkom okolí. Výstupom bude katalóg prác študentov 2 a 3 roč. a samostatný katalóg prác študentov 1 roč. Súbežne s tým budú prebiehať experimentálne merania termofyziologických vlastností funkčných pletenín v inžinierskom štúdiu na pracovisku FPT Púchov a VUTCH Žilina. Výsledkom budú nové riešenia a technické postupy v oblasti odevného dizajnu.

KEGA 004TnUAD-4/2020: Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom odbore Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby klinickej praxe a trhu práce. Riešiteľ: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.

Anotácia: Cieľom projektu je vytvoriť inovatívnu vysokoškolskú učebnicu latinského jazyka pre študentov študijného odboru Ošetrovateľstvo. Obsah učebnice bude reflektovať potreby platnej legislatívy, súčasnej klinickej praxe a trhu práce. Nosnými inovatívnymi prvkami tvorby učebnice bude excerpovanie sesterských diagnóz podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2005 a medicínskych diagnóz (podľa MKCH 10) z medicínskych odborov podľa Nariadenia vlády SR 296 z roku 2010. Na základe excerpcie sa vytvorí korpus základnej slovnej zásoby učebného textu. Optimalizácia a inovatívnosť učebnice bude taktiež spočívať v zavedení gamifikačných prvkov. Vytvorená učebnica bude primárne určená pre študentov nelekárskeho zdravotníckeho študijného odboru Ošetrovateľstvo, na vzorke ktorých sa aj pilotne otestuje. Získané poznatky a zručnosti z projektovej činnosti bude projektový tím prezentovať na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí. 

KEGA 002TnUAD-4/2019: Vplyv teploty a iných parametrov na ťahové vlastnosti kompozitov a polymérov pri cyklickom jedno a dvojosom zaťažení. Riešiteľ: doc. Ing. Jan Krmela, PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na nízko cyklické jedno a dvojosé zaťažovanie kompozitov a vybraných polymérov pri zmene okolitej teploty, vlhkosti, rýchlosti zaťažovania a ďalších parametrov pri využití hybridnej teplotne-vlhkostnej komory a video-prieťahomeru. S tým súvisí návrh metódy pre dané skúšky. Daná problematika je v súčasnosti veľmi aktuálna, nakoľko výsledky z experimentov môžu poskytnúť informácie o špecifickom chovaní kompozitov a polymérov a možno ich aplikovať ako vstupné materiálové charakteristiky pre výpočtové modelovanie – simulácie zaťažujúcich stavov. Výstupom z projektu bude aj vedecká recenzovaná monografia s totožným názvom v slovenskej verzii a jej anglickej
mutácii doplnená videami z experimentov na priloženom DVD, aby sa monografia mohla dostať do povedomia širokej odbornej verejnosti doma aj v zahraničí, nielen za účelom nadviazania nových medzinárodných spoluprác so slovenskou vysokou školou a doplnenie stávajúcich publikácií venujúcich sa experimentom a aj výpočtom kompozitov s polymérmi, ale aby boli dostupné najmä VŠ študentom. Monografia bude dostupná v štátnych a univerzitných knižniciach v Slovenskej republike a v anglickej verzii vo vybraných univerzitných a štátnych knižniciach najmä štátov EU. Projekt nadväzuje na úspešne riešený projekt KEGA 005TnUAD-4/2016 na Fakulte priemyselných technológií (FPT) v Púchove, ktorý sa zaoberal plášťami pneumatík a ich materiálovými charakteristikami pre výpočtové modelovanie a ktorého výstupom boli dve vedecké monografie prinášajúce nové poznatky. Výsledky z riešenia projektu budú aplikovateľné tam, kde sa tieto kompozity s polymérmi používajú a podliehajú cyklickému zaťažovaniu pri kolísavých
prevádzkových teplotách ako sú napr. plášte pneumatík a dopravné pásy a časti dopravných
prostriedkov a rôznych konštrukcií.

KEGA 003TnUAD-4/2019: Pokrokové metódy zhodnocovania odpadov – integrácia nových praktických poznatkov do pedagogického procesu. Riešiteľ: Ing. Róbert Janík, PhD.

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu bude skvalitnenie a modernizácia pedagogického procesu, osvojením si odbornej terminológie a doplnením potrebných znalostí z predmetov zameraných na odpadové inžinierstvo a recyklačné technológie. Výsledkom projektu bude dvojjazyčná (SJ/AJ) vysokoškolská učebnica zameraná na nakladanie s vybranými druhmi odpadov, s dôrazom na aplikáciu pokrokových metód zhodnocovania vybraných druhov odpadu, z ktorých sú mnohé predmetom výskumu na Fakulte priemyselných technológií v Púchove (v úzkej spolupráci s priemyselnou praxou). Vysokoškolská učebnica bude prínosom vo výučbe predmetov zameraných na nakladanie s odpadmi na technických fakultách, fakultách environmentálneho zamerania ako aj pre odborníkov z priemyselnej praxe.

KEGA 028SPU-4/2019: Praktické využitie poznatkov navrhovania a skúšania prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Riešiteľ: Ing. Beáta Kopiláková, PhD.

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je zvýšenie kvality vyučovacieho procesu so zameraním na rozvíjanie samostatných zručností študentov pri navrhovaní a skúšaní prenosových sústav hydraulických mechanizmov mobilnej poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Transfer teoretických poznatkov bude možné rozvíjať v špecializovanom laboratóriu, kde si študenti získané vedomosti overia pri praktických návrhoch hydraulických okruhov s možnosťou merania fyzikálnych veličín rozhodujúcich pre posudzovania technického stavu jednotlivých hydraulických prvkov a vlastností prenosových kvapalín. Teoretické poznatky overené v laboratórnych podmienkach, budú študenti rozvíjať pri praktických prevádzkových meraniach prenosových sústav poľnohospodárskej a lesníckej techniky. Cieľom projektu je transfer poznatkov realizovaný pomocou modernej vysokoškolskej učebnice, doplnenej o animácie funkčných častí hydraulických zariadení pre názorné pochopenie princípov činnosti s využitím moderných didaktických pomôcok s úlohou rozvíjania praktických vedomostí a zručností v rámci odbornej profilácie potrebnej pre prax, s rozvojom environmentálneho povedomia mladej generácie študentov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica