Výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výsledky 1. kola hodnotenia žiadostí o dotáciu KEGA so začiatkom riešenia v roku 2020. Hodnotiaci formulár 1. kola je dostupný pri každ...

Výzvy VEGA a KEGA

MŠVVaŠ SR dáva na vedomie zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2020, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA ...

Oznam o výsledkoch hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2018

MŠVVaŠ SR oznamuje, že výsledky hodnotenia záverečných správ projektov VEGA skončených v roku 2018 sú k dispozícii vedúcim projektov po prihlásení sa do systému e-VEGA (http://www.minedu.sk/zvere...

Vyhlásenie výzvy Slovensko - Bielorusko RD 2019

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadost...

Výsledky hodnotenia projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019 a pokračujúcich projektov

Správcovia agendy KEGA informujú o výsledkoch hodnotenia nových projektov KEGA so začiatkom riešenia v roku 2019. Hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle: http://www.minedu.sk/vysledky-hodnotenia...

Upozornenie na podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2018

Odbor vedy a techniky na vysokých školách MŠVVaŠ SR opätovne upozorňuje na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2018. Vedúci projektu KEGA, kto...

Nové akcie COST začínajúce v roku 2019

Správna rada COST oznámila financovanie 40 nových návrhov sietí (tzv. COST Actions). Nové akcie budú zahájené na jar 2019. Až 35% zo 40 návrhov sietí pokrýva najmenej dve oblasti vedy a techniky OECD...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica