VEGA- Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2021

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2021, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, res...

APVV_2020 - Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Dátum vyhlásenia výzvy je...

Najväčšia tematická výzva v H2020 s názvom EU Green Deal / B2B

Dňa 17. septembra 2020 Európska komisia oznámila otvorenie výzvy v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ek...

Výzva APVV: PP-COVID 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o&...

Zmena termínu podávania projektov VEGA, KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021

Oznam v súvislosti s pandémiou koronavírusu VEGA: Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku bude posunutý termín na podávanie žiadostí o dotác...

Podávanie záverečných správ končiacich projektov KEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo upozornenie na termín a informácie o podávaní záverečných správ končiacich projektov KEGA. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravid...

Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA

Odbor koordinácie vedy a techniky na vysokých školách – sekcia vedy a techniky MŠVVaŠ SR si dovoľuje upozorniť na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov ( termín do 13.12.2019), finančný...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica