Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, ...

APVV DS-FR 2022

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej...

APVV SK- FR 2022 - Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii č...

KEGA_Podávanie ročných a záverečných správ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2022. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel, pokynov ...

VEGA_Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2023, finančných správ za rok 2022 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2022

MŠVVaŠ SR si dovoľuje upozorniť na podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov, finančných a záverečných správ projektov VEGA prostredníctvom on-line systému e-VEGA do stanovených termínov. Pri ic...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2022

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činno...

Verejná výzva na predkladanie žiadostí v rámci programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ s označením PP MSCA PF 2022“

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. ...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica