Posunutie termínov: Financovanie projektov VEGA, KEGA, výzva v roku 2021 a nové komisie VEGA

VEGA Z dôvodu viacerých okolností zverejnenie rozpisu dotácií na nové a pokračujúce projekty, ako aj tohtoročnej výzvy VEGA je možné očakávať v posunutých termínoch. Aktuálne informácie budú obvyklým...

Podávanie ročných a záverečných správ projektov KEGA

Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2021, je povinný najneskôr do 13.11.2020 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom online systému e-KEGA na Portáli ...

Podávanie finančných a záverečných správ projektov VEGA

Vedúci všetkých financovaných projektov VEGA sú povinní najneskôr do 31. 3. 2021 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2020 prostredníctvom ...

APVV výzva Slovensko - Rakúsko 2020

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii čin...

VEGA- Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2021

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v riešení v roku 2021, sú povinní podať formulár aktualizácie, a to bez ohľadu na to, či došlo, alebo nedošlo k zmenám v riešiteľskom kolektíve, res...

APVV_2020 - Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky. Dátum vyhlásenia výzvy je...

Najväčšia tematická výzva v H2020 s názvom EU Green Deal / B2B

Dňa 17. septembra 2020 Európska komisia oznámila otvorenie výzvy v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ek...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica