Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činn...

Veda pod mikroskopom

V roku 2016 sa uskutoční štvrtý ročník fotografickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Fotografická súťaž je určená študentom gymnázií, stredných odborných škôl, stredných ...

Výzvy OP Interreg V-A SK-CZ/2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Č...

VÝZVY VEGA a KEGA

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. Termín podávania nových žiadostí o dotáciu VEGA/KEGA: do 29. 4. 2016 do...

SAIA: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2016/2017

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty ...

Pracovný program Horizont 2020 pre r. 2016-2017

Európska komisia schválila a zverejnila pracovný program Horizont 2020 na roky 2016-2017, v rámci ktorého v nasledujúcich dvoch rokoch investuje takmer 16 miliárd EUR do výskumu a inovácie. Nový prac...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica