SKLOKERAM

SKLOKERAM

Názov: Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov

Partneri: TnUAD/Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita

Trvanie projektu: 2020 – 2021

ITMS  kód projektu: 304011U702

Anotácia projektu: Projekt posilní multidisciplinárne kompetencie absolventov 3 popredných výskumno-vzdelávacích pracovísk z prihraničných regiónov na ČR-SR hranici v oblastiach technológií výroby sklených a keramických materiálov a ich plazmových úprav s cieľom zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s dopadom na regionálnu sklársku priemyselnú základňu. Tieto sa dosiahnu prostredníctvom výmenných stáží študentov a odborných pracovníkov, získaním aditívnych kompetencií a zručností a zvýšením ich odbornej kvalifikácie v expert. postupoch rozvíjaných na partnerských pracoviskách, ako aj prípravou špeciálnych učebných textov začlenených do procesu výchovy absolventov. Bude vytvorená expertná pracovná skupina. Vykoná sa analýza spoločných potrieb pre uplatnenie absolventov na trhu práce, resp. pozície a uplatnenia výsledkov výskumu v medzinárodnom meradle. Za účelom zvyšovania atraktívnosti technických odborov pre žiakov a rodičov bude vytvorená spoločná internetová prezentácia, do ktorej budú zainteresovaní všetci projektoví partneri.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica