VEGA

VEGA 1/0476/22: Luminofory s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v pc-WLED s NUV excitáciou. Riešiteľ: doc. Ing. Robert Klement, PhD.

Anotácia: Fosforovo konvertované WLED (pc-WLED = fosfor konvertované biele LED diódy) boli považované za novú generáciu svetelného zdroja vďaka svojim vynikajúcim výhodám malých rozmerov, úspory energie, ochrany životného prostredia, dlhej životnosti atď. Výzvou pc-WLED je tepelné zhášanie luminiscencie, pri ktorej fosfor trpí stratou emisií so zvyšujúcou sa teplotou počas prevádzky vysokovýkonnej LED diódy. Záujem a dopyt po fosforoch s nulovým tepelným zhášaním alebo dokonca antitepelným zhášaním rýchlo rastie, najmä pre aplikácie v zariadeniach s vysokým jasom a výkonom.

VEGA 1/0364/22: Výskum eko-inovačného potenciálu malých a stredných podnikov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Riešiteľ: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Anotácia: Napriek tomu, že žijeme v dobe bezprecedentného rozvoja informačných a komunikačných technológií, súčasné poznanie inovačných aktivít malých a stredných podnikov (MSP) v kontexte trvalej environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti možno stále považovať za nepostačujúce. Existuje viacero dôvodov pre spochybnenie relevantnosti tradičných údajov a prístupov MSP ku trvalej udržateľnosti. Predovšetkým či a do akej miery postupy trvalo udržateľného rozvoja vedú k získaniu konkurenčnej výhody. Súčasné údaje o tom ako MSP implementujú svoje obchodné modely do budovania trvalej udržateľnosti absentujú. Využitie nových a konvenčných údajov, ako aj ich vzájomné prepojenie, môže byť užitočným nástrojom pre vyplnenie medzery v súčasnom poznaní inovačného potenciálu MSP ako nástroja determinujúceho trvalú udržateľnosť. Cieľom projektu je vytvorenie a implementácia konzistentnej metodiky na kvantifikáciu determinantov udržateľného rastu MSP v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4).

VEGA 1/0691/22: Ekonomické aspekty emigrácie absolventov vysokých škôl v zdravotníckych odboroch v kontexte udržateľnosti personálneho zabezpečenia zdravotníckych zariadení v SR. Riešiteľ: Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

Anotácia: V podmienkach zvyšovania strednej dĺžky života obyvateľstva, rozširovania rozsahu zdravotnej starostlivosti a voľného pohybu pracovnej sily v rámci EÚ dochádza k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce v odvetví zdravotníctva. Súčasťou predloženej výskumnej úlohy je skúmať ekonomické aspekty emigrácie absolventov vysokých škôl v odbore medicína a ošetrovateľstvo za prácou do zahraničia v kontexte udržateľnosti personálneho zabezpečenia zdravotníckych zariadení kvalifikovanou pracovnou silou. Výsledkom bude určenie a hodnotenie ekonomických vplyvov skúmaného javu na efektivitu vynakladania verejných výdavkov na vzdelávanie, podporu programov za účelom stabilizovania tejto pracovnej sily na trhu práce SR, podporu programov zameraných na návratovú migráciu a iné. Identifikácia závislosti pracovnej sily na dostupnosti či kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti umožní poukázať na stratené produktívne roky (pridanú hodnotu) v dôsledku odvrátiteľných úmrtí a nízky počet rokov prežitých v zdraví u občanov SR.

VEGA 1/0718/22: Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia. Riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.

Anotácia: Hlavným vedeckým cieľom projektu je zhodnotiť vplyv celosvetovej pandémie v súvislosti so šírením infekčného ochorenia COVID 19, na úroveň rozvoja ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch. Predmetom skúmania budú malé a stredné podniky pôsobiace v Slovenskej republike. Úlohy potrebné pre dosiahnutie vedeckého cieľa:

  1. Zhodnotiť súčasný stav riešenej problematiky na základe literárnej rešerše domácej a zahraničnej literatúry.
  2. Analyzovať opatrenia a ekonomické balíčky použité v Slovenskej republike v čase pandémie COVID-19 so zameraním sa na malé a stredné podniky.
  3. Zistiť a zhodnotiť, ako pandémia ovplyvnila možnosti rozvoja ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike.
  4. Zistiť ako reagovali zamestnanci v malých a stredných podnikoch na riadenie výkonnosti, školenia a rozvoj zamestnancov a spôsoby odmeňovania v čase pandémie.
  5. Zistiť aké praktiky v oblasti riadenia rozvoja ľudských zdrojov sú účinné pri podpore zamestnancov pri práci vo virtuálnom prostredí a udržiavaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.
  6. Zistiť, ktoré postupy v oblasti riadenia rozvoja ľudských zdrojov v čase pandémie pozitívne ovplyvnili výkonnosť, konkurencieschopnosť a inovácie v malých a stredných podnikoch.

VEGA 2/0013/21: Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát. Riešiteľ: RNDr. Peter Fabo, PhD.

Anotácia: Meranie a interpretácia periodických a neperiodických geodynamických javov v oblasti Západných Karpát a Panónskeho bazénu. Modelovanie povrchových deformácií, posunutí a zmien tiažového zrýchlenia v elastickom polpriestore spôsobených zdrojmi anomálneho tepelného toku. Zhotovenie nového registračného zariadenia pre extenzometer nainštalovaný na Slapovej stanici Ústavu vied o Zemi vo Vyhniach s využitím kapacitného snímača. Komplexný výskum dlhoperiodických geodynamických procesov v litosfére Západných Karpát s využitím meraní dlhoperiodických a neperiodických deformácií zemskej kôry. Využitie nameraných dát pre výpočet presnejších reologických modelov v Karpatsko-panónskej oblasti pomocou 2D integrovaného modelovania. Určovanie aplitúd hlavných slapových vĺn na základe dát získaných z extenzometrických meraní na Slapovej stanici vo Vyhniach s novým registračným zariadením využívajúcim princíp kapacitného snímača.

VEGA 2/0028/21: Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami. Riešiteľ: Dr. Ali Talimian

Anotácia: V súčasnosti sa transparentná polykryštalická keramika (TPC) používa v rôznych aplikáciách, napr. tuhých laseroch, optoelektronike a pancierovaní. Jej výroba je zvyčajne náročná a vyžaduje sofistikované procesy spekania. TPC je možné nahradiť sklokeramikou, ktorá sa ľahšie pripravuje, vyznačuje sa však horšími mechanickými vlastnosťami. Predložený projekt si kladie za cieľ zlepšenie mechanických vlastností sklokeramiky technológiou iónovej výmeny známej najmä v súvislosti so spevňovaním bežných oxidových skiel (napr. Gorila glass používaného v mobilných telefónoch). Mechanické pnutia na povrchu iónovo spevnenej keramiky dopovanej vhodnými prísadami umožnia modifikáciu aj ďalších jej vlastností, napríklad optických, v dôsledku zmeny zloženia sklenej matrice (chemického okolia opticky aktívnych prísad), alebo deformácie koordinačného polyédra opticky aktívnych iónov. Použitie iónov striebra pri iónovej výmene umožní vytvoriť sklené/sklokeramické povrchy s vysokou odolnosťou a antibakteriálnymi účinkami.

VEGA 1/0844/21: Nové binárne materiály na báze polovodičov pre udržateľnú a čistú energiu: od syntézy po generovanie H2. Riešiteľ: Dr. Velazquez Garcia Jose Joaquin, PhD.

Anotácia: Navrhovaný projekt je založený na vývoji a charakterizácii nových binárnych nanoštruktúrovaných materiálov založených na polovodičoch so širokým zakázaným pásom. Nanoštrukturované materiály dopované kovmi a prvkami vzácnych zemín budú slúžiť na produkciu vodíka z vody fotokatalytickým procesom. Navrhnuté materiály budú syntetizované metódou ,,bottom-up a top- down “, charakterizované a následne optimalizované. Osobitá pozornosť bude venovaná polovodičom, ktorých kombinácia vykazuje zvýšenú fotokatalytickú aktivitu na UV/VIS žiarenie. Prístupy navrhované v tejto téme spadajú do rámca SDG 7 („Dostupná a čistá energia“) tým, že umožňujú elektromobilitu prostredníctvom trvalo udržateľnej technológie ukladania energie v Európskej únii.

VEGA 1/0171/21: Korózne správanie za horúca a odolnosť voči teplotným šokom nového typu tepelného bariérového povlaku s fluoritovou štruktúrou. Riešiteľ: Dr. Pakseresht Amirhossein

Anotácia: Tepelné bariérové povlaky (Thermal barrier coatings - TBC) sa v súčasnosti používajú v moderných plynových turbínach a naftových motoroch na zabezpečenie tepelnej izolácie voči horúcim plynom s cieľom zlepšiť výkon a účinnosť týchto strojov. TBC povlaky typicky pozostávajú z vysoko pevnej superzliatiny na báze Ni odolnej proti tečeniu ako substrátu, základného povlaku odolného voči oxidácii (bond coat - BC) a keramického vrchného povlaku (top coat - TC) na báze oxidu zirkoničitého stabilizovaného oxidom ytritým (YSZ). V súčasnosti sa vyvinul nový TBC povlak na báze La2Ce2O7 (LC) s nižšou tepelnou vodivosťou a vyšším koeficientom tepelnej rozťažnosti v porovnaní s YSZ. Avšak v rozmedzí teplôt 200 - 400 °C dochádza k náhlemu poklesu koeficientu tepelnej rozťažnosti LC povlakov. Tiež sa vyznačujú zlými mechanickými vlastnosťami, čo vedie v prípade jednovrstvového LC TBC povlaku ku krátkej životnosti. Na vyriešenie uvedených problémov sa bude táto práca zaoberať vývojom nových kompozitných TBC povlakov.

VEGA 1/0327/21: Iniciácia a šírenie trhliny z vrcholu bimateriálového piezoelektrického vrubu, zaťaženého elektrickým a kombinovaným termomechanickým namáhaním. Riešiteľ: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

Anotácia: Piezoelektrické materiály pri zaťažení generujú elektrické pole tak ako deformáciu v elektrickom poli. Táto vlastnosť ich predurčuje k použitiu v mechatronike, robotike a lekárstve ako súčasť senzorov, aktuátorov, lekárskych diagnostických prístrojov a iných vysoko sofistikovaných zariadení. Bežne používané piezoelektrické materiály sú z keramiky a z tohto dôvodu podliehajú poškodeniu krehkým lomom. Bežným používaním sa trhliny generujú v blízkosti koncentrátorov napätí, ktorých typickým príkladom je ostrý vrub. Z praktického hľadiska sa v elektronických zariadeniach jedná o konštrukčný prvok zložený z viacerých materiálov, napr. piezoelektrického materiálu a vodiča. Z týchto dôvodov je nutné pochopiť a charakterizovať podmienky, pri ktorých je konštrukčný vrub zdrojom nevratného mechanického poškodenia, ktoré znižuje životnosť sofistikovaných elektronických súčastí.

VEGA 1/0357/21: Multiplikačné efekty kvality ľudského kapitálu na ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky SR. Riešiteľ: Ing. Jana Masárová, PhD.

Anotácia: Zvyšovanie výkonnosti ekonomiky je úzko spojené z kvalitou ľudského kapitálu, s jeho schopnosťou využívať nové technológie a implementovať nové poznatky a inovácie do praxe, čo si vyžaduje od pracovníkov komplexnejšie vzdelanie a najmä neustály rozvoj celkového ľudského potenciálu. Vedomostí jednotlivca a jeho schopnosť transformovať získané poznatky do inovácií sú rozhodujúcim zdrojom efektívnosti a produktivity. Preto vyspelé spoločnosti kladú vysoký akcent na rozvoj ľudského kapitálu, ktorý sa v podmienkach klesajúcich výnosov z fyzického kapitálu stáva hlavným zdrojom ekonomického rastu založeného na synergii inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti. Úlohou projektu je na základe analýzy vývoja kvality ľudského kapitálu, zmien vo výkonnosti ekonomiky a inovačnej výkonnosti identifikovať rozhodujúce účinky a multiplikačný efekt kvality ľudského kapitálu na výkonnosť ekonomiky a jej konkurencieschopnosť, s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19.

VEGA 1/0448/21: Charakteristika, ideologická profilácia a vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku. Riešiteľ: prof. Uroš Pinterič, PhD.

Projekt s názvom Charakteristika, ideologická profilácia a vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku má za cieľ popísať vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku od pádu komunistického režimu v roku 1989 a prostredníctvom analýzy chuligánskych skupín charakterizovať súčasnú podobu futbalového chuligánstva na Slovensku, najmä organizáciu, vnútorné normy a procesy, ideologický profil a politické postoje, štýl, kolektívnu identitu a správanie, komunikáciu, ale tiež intenzitu a formy násilia. Kvalitatívny výskum má charakter prípadovej štúdie, pričom budú analyzované najvýznamnejšie chuligánske skupiny v slovenskom prostredí. Projekt predpokladá vyčerpávajúce poznanie (a porozumenie) problematiky futbalového chuligánstva na Slovensku s dôrazom na ideologickú, resp. politickú dimenziu fenoménu.

VEGA 1/0191/20: Bioodozva a degradácia progresívnych bioaktívnych materiálov s pridanými funkčnými vlastnosťami. Riešiteľ: Ing. Dagmar Galusková, PhD.

Anotácia: Využívanie zvierat v predklinickom in vivo testovaní je z finančného i etického hľadiska komplikované. Vhodne navrhnutý in vitro testovací postup môže poskytnúť relevantné informácie týkajúce sa bioaktivity a degradability, a tak minimalizovať ekonomické i časové vstupy pri výbere vhodného systému pre in vivo testy. Nedostatočná korelácia pri posudzovaní biomateriálov na základe in vitro testov si žiada hlbšie prehodnotenie existujúcich testovacích metód. Cieľom projektu je identifikácia a verifikácia testovacích postupov, ktoré predikujú bio-odozvu už aj v počiatočných štádiách kontaktu materiálu s telovou tekutinou, a zároveň predstavujú vhodnú alternatívu pred výberom materiálov do in vivo testov. Navrhnuté optimálne podmienky in vitro metódy sa verifikujú na pokročilých bioaktívnych 3D štruktúrach, s cieľom posúdiť kinetiku rozpúšťania ako aj mechanizmy bio-odozvy v simulovaných telových tekutinách. Takéto posúdenie umožní tiež predikovať úlohu terapeutických iónov pri regenerácií kostí a tkanív.

VEGA 2/0091/20: Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami. Riešiteľ: Ing. Miroslava Hujová, PhD.

Anotácia: Podstatou predloženého projektu je komplexné skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami bio skiel obsahujúcich okrem SiO2 aj sieťotvorný oxid P2O5. Základom projektu je príprava homogénnych bio skiel, mapovanie a kvantifikácia sklotvornosti v skúmaných sústavách a meranie základných fyzikálnochemických vlastností získaných skiel a sklotvorných tavenín. Ďalšími cieľmi projektu sú štúdium štruktúry pripravených skiel metódami Ramanovej a MAS NMR spektroskopie, tvorba termodynamických modelov, kvantifikácia vzťahov medzi zložením skiel, ich štruktúrou a fyzikálnochemickými vlastnosťami. Získané poznanie štruktúry skiel bude nevyhnutnou prerekvizitou k objasneniu nájdených závislostí fyzikálnochemických vlastností (napr. teplotná rozťažnosť, viskozita, povrchové napätie, termická stabilita, chemická odolnosť...) od zloženia a teploty skúmaných skiel a sklotvorných kvapalín.

VEGA 1/0456/20: Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr. Riešiteľ: Ing. Jozef Kraxner, PhD.

Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových materiálov vo forme sférických mikročastíc pomocou plameňovej syntézy a ich využitím na výrobu 3D sklených a sklo- keramických štruktúr. Projekt je zameraný na optimalizáciu parametrov plameňovej syntézy (teplota/dĺžka plameňa, redukčno-oxidačné podmienky horenia, rýchlosť dávkovania prekurzora), ktoré ovplyvňujú vlastnosti pripravených sférických mikročastíc ( chemické zloženie, štruktúru a morfológiu). Pripravia sa tak plné, duté, prípadne pórovité mikročastice v rôznych sklotvorných systémoch (hlinitanové, kremičitanové, boritanové, borokremičitanové) v mnohých prípadoch so zložením, ktoré nie je možné pripraviťkonvenčným tavením. Dutosť, resp. pórovitosť sa dosiahne prídavkom pórotvorných činidiel, resp. alkalickou aktiváciou. Pripravené mikroguľôčky sa použijú na prípravu pokročilých 3D štruktúr pomocou technológií additive manufacturing (3D tlač) metódami Direct Light Processing, Direct Ink Writing a metódou žiarového lisovania.

VEGA 1/0361/20: Strach z pádu u seniorov v komunite a jeho psychosociálne dôsledky. Riešiteľ: PhDr. Iveta Matišáková, PhD.

Anotácia: Pády sú najrizikovejšou mimoriadnou udalosťou v živote seniorov. V súčasnosti je venovaná pozornosť najmä medicínskemu riešeniu dôsledku pádov. Psychosociálne následky pádu sa dostávajú do centra pozornosti zriedkavejšie alebo vôbec napriek tomu, že majú na kvalitu života rovnako deštruktívny vplyv ako pád samotný. Strach z pádu vedie k reštrikcii aktivít, vytvoreniu závislosti, zníženej kvalite života a v mnohých prípadoch nevyhnutnosti inštitucionalizácie. Strach z pádu je súčasťou rizikových faktorov potenciálne zvyšujúcich počet pádov v séniu, preto je tejto problematike potrebné venovať osobitnú pozornosť. K hlavným projektovým aktivitám patrí konceptualizácia pojmu strach z pádu, identifikácia súvisiacich premenných s využitím štandardizovaných dotazníkov a posudzovacích škál, ich štatistická analýza a návrh schémy komplexných opatrení s dopadom na posilnenie sebadôvery seniorov.

VEGA 1/0689/20: Digitálna ekonomika a zmeny v systéme vzdelávania ako reflexia na požiadavky trhu práce .Riešiteľ: Ing. Eva Ivanová, CSc.

Anotácia: Digitálna ekonomika obsahuje ekonomické procesy, interakcie a aktivity, ktoré sú založené na digitálnych technológiách. Tieto progresívne technológie vznikli na báze inovácií a ich transformácie do praktického života. Zmeny, ktoré priniesli, vyžadujú nové prístupy, organizáciu a „nových ľudí“, ktorí disponujú digitálnymi zručnosťami. Digitálna transformácia vytvára nielen obrovské možnosti, ale generuje nové požiadavky a nároky na zmeny vo vzdelávaní, v zamestnávaní, v motivovaní ľudí, v hodnotení a odmeňovaní za prácu. V projekte sa zameriame na tri okruhy problémov, ktoré vznikajú v slovenskej ekonomike. Budeme analyzovať súčasnú úroveň digitalizácie ekonomiky v SR, analyzovať štruktúru trhu práce v súvislosti s potrebami digitálnej ekonomiky, identifikovať kľúčové oblasti, ktoré vyžadujú reformu prístupov vo vzdelávaní a v organizácii práce s víziou predikcie ďalšieho vývoja. Východisko budú tvoriť sekundárne dáta získané z národných a európskych štatistických databáz a údaje získané na základe empirického výskumu.

VEGA 1/0462/20: Vyhodnotenie zmien v kvalitatívnej štruktúre medzinárodných ekonomických vzťahov pod vplyvom Industry 4.0 s implikáciou na hospodárske politiky EÚ a SR. Riešiteľ: doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Anotácia: Vedecký projekt je zameraný na skúmanie synergických interakčných vzťahov na báze komparatívnej analýzy priemyselnej, regionálnej, obchodnej a inovačnej politiky EÚ a SR v symbióze s novodobým fenoménom Industry 4.0. Hlavným cieľom projektu je na základe spracovanej metodológie analýzy interdependenčného vzťahu týchto politík EÚ a SR so zreteľom na Industry 4.0 ako určujúceho a zásadného spájajúceho elementu týchto politík určiť ich dopad na zmeny v kvalifikačnej štruktúre tvorby nových pracovných miest v rámci meniacej sa kvalitatívnej štruktúry medzinárodných ekonomických vzťahov t. j. medzinárodných aspektov výroby tovarov a služieb, pohybu pracovných síl a kapitálu. Výsledkom riešenia výskumnej úlohy bude navrhnutie opatrení ako zlepšiť integráciu politík EÚ do ekonomiky SR ako určujúceho faktora tvorby nových pracovných miest vedúceho k potencionálnej možnosti zvýšenia konkurencieschopnosti ekonomických komplexov EÚ a SR vo svetom hospodárstve.

VEGA 1/0098/19: Viacvrstvové štruktúry biologických skiel pre regeneratívnu medicínu pripravené odlievaním a laminovaním pások. Riešiteľ: Ing. Martin Michálek, PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na prípravu 3D biologických podporných štruktúr ako náhrada poškodených kostí z bio-skla použitím techniky odlievania na pásku. Tento prístup poskytuje prispôsobiť výsledné vlastnosti anizotropným alebo izotropným spôsobom. Na zreteli sa majú ako mechanické vlastnosti spolu s postupným uvoľňovaním iónov a následná tvorba nového kostného tkaniva. Ako východiskový materiál sa použije prášok z biologického skla 45S5 vyrobený tradičnou technikou tavenia. Optimalizácia procesu odlievania, laminovania, vypálenia a spekania sa uskutoční s práškom 45S5. Následne sa pripravia vrstvy s definovanou nominálnou pórovitosťou do50% pomocou zakomponovania pórotvorného činidla (PMMA mikro guličky). Bio-sklo 45S5 bude v ďalšom kroku dopované troma terapeutickými iónmi zinok, stroncium a bór na podporu bioaktivity a za účelom pridania dodatočného terapeutického účinku ako napr. protizápalový účinok. Výsledná 3D podporná štruktúra bude tvorená kombináciou rôznych pások s rozdielnymi pridanými vlastnosťami.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica