Informačný deň LEIT & FET

Informačný deň LEIT & FET je venovaný tematickým oblastiam „Vedúce postavenie priemyslu“ a „Budúce a vznikajúce technológie“  programu HORIZONT 2020 a bude sa konať dňa 9. Septembra 2010...

Informačný deň - Európske výskumné infraštruktúry

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasti Európske výskumné infraštruktúry, ktorý sa uskutoční dňa 26.6.2014 o 9:00 hod. v Konfer...

Brokerage Event Horizon 2020

Krajská hospodárska komora Moravskosliezskeho kraja, Business innovation centre Ostrava, Technologické centrum Akadémie vied ČR, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Agentúra pre region...

Príležitosti pre mladých vedcov v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie (JRC EC)

Spoločné výskumné centrum (JRC) je útvar Európskej komisie, ktorý slúži ako referenčné centrum pre vedu a technológiu Únie. Poslaním JRC je poskytovanie nezávislej vedeckej a technickej podpory pri ko...

Konferencia NITT SK 2014 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

CVTI SR v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ (http://nitt.cvtisr.sk/) usporiada 4. ročník konferencie so zahr...

Informačný deň- Spoločenské oblasti a prierezové aktivity Horizontu 2020

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblastiEurópa v meniacom sa svete- inkluzívne, inovačné a reflexívne spoloč...

Informačný deň Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s CVTI SR vás pozýva na informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života Horizontu 2020 v Bratislave.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica