KEGA

KEGA 001TnUAD-4/2022: Laboratórne práce a cvičenia z anorganickej chémie s podporou e-learningu. Riešiteľ: doc. Ing. Katarína Moricová, PhD.

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu bude zmodernizovanie pedagogického procesu prostredníctvom vytvorenia e-learningových materiálov pre študentov predmetu laboratórnych cvičení z anorganickej chémie. Realizovanie predkladaného cieľa bude benefitom pre študentov, ktorí v chemických laboratóriách doteraz samostatne nepracovali, alebo s takouto prácou majú minimálne skúsenosti. Výstupom projektu budú e-learningové dvojjazyčné (AJ) materiály zamerané na laboratórne práce, cvičenia z anorganickej chémie. V prvej časti materiálov sa študenti oboznámia s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v laboratóriu a vybranými laboratórnymi pomôckami. V nasledujúcej časti študenti nájdu ukážky vybraných laboratórnych prác. Študenti sa tak budú môcť oboznámiť a určiť stupeň náročnosti laboratórneho experimentu ešte pred samotnými cvičeniami. Teoretické poznatky k danej laboratórnej práci študenti si budú môcť overiť v online aplikácií. Súčasťou materiálov bude aj presný popis výpočtov, napr. potrebných na prípravu roztokov. Materiály budú prínosom pre študentov denného aj externého štúdia s „nechemickým“ zameraním a aj pre študentov pôsobiacich v rámci projektu Erasmus.

KEGA 003TnUAD-4/2022: Simulácie základných a špecifických experimentov polymérov a kompozitov na základe experimentálnych dát s cieľom vytvoriť virtuálne výpočtovo-experimentálne laboratórium mechanických skúšok. Riešiteľ: doc. Ing. Jan Krmela, Ph.D.

Anotácia: Projekt sa orientuje na výpočtové simulácie základných a špecifických experimentov v jednoosom a viacosom zaťažovaní polymérov, hyperelastických materiálov a kompozitov na základe experimentálnych dát s použitím MKP softvérov za účelom vytvorenia virtuálneho výpočtovo-experimentálneho laboratória mechanických skúšok predstavované videami z experimentov a videami z výpočtov so zahrnutím výpočtových modelov aj ako spustiteľných súborov. Vyústením projektu bude recenzovaná monografia v slovenskom a anglickom jazyku, v ktorej budú aj video-návody pre študentov a širokú odbornú verejnosť (ako príloha na DVD) s verifikáciou výsledkov z výpočtov s výsledkami zo skúšok. Pre simulácie základných mechanických skúšok, ako aj špecifických skúšok, medzi ktoré patria skúšky cyklického zaťažovania aj pri nízkej a vysokej teplote okolia a skúšky s aplikáciou tzv. Arcan prípravku, budú použite MKP softvéry napr. Ansys, SolidWorks, Adina s doplnením podporných programov pre determináciu vstupných materiálových parametrov ako vstupov do výpočtov, na ktoré bude kladený dôraz. Budú realizované deformačne-napäťové analýzy, analýzy teplotných polí, ako aj ďalšie typy analýz a ich kombinácie pre dosiahnutia širokého spektra simulácií rôznych skúšok. Monografia bude využiteľná, ako aj študijná pomôcka pre študentov.

KEGA 004TnUAD-4/2022: Implementácia multimediálnych prístupov do vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v kontexte zvládania mimoriadnych epidemiologických situácií. Riešiteľ: prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

Anotácia: Epidemiologická situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 požaduje neustále zapájanie študentov fakúlt zdravotníctva priamo do klinickej praxe. Ich súčinnosť v praxi vyžaduje plné pracovné nasadenie, vedomosti, praktické zručnosti a s tým súvisiacu odbornú spôsobilosť, ktorá je vymedzená v legislatívnych dokumentoch. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutne potrebná zmena náhľadu na problematiku tak, aby študenti získali prístup k širokému a najmä multidisciplinárnemu spektru informácií. Získajú tak prehľad o úlohách všetkých zainteresovaných zdravotníckych disciplín v potrebných súvislostiach, nadväznosti jednotlivých úkonov vrátane identifikácie potenciálnych zdrojov chýb.

KEGA 009TnUAD-4/2021: Tvorba digitálnych didaktických pomôcok k predmetu Občianska náuka pre potreby sekundárneho vzdelávania v dištančnej forme. Riešiteľ: doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.

Anotácia: Projekt reaguje na aktuálnu naliehavú potrebu digitálnych didaktických pomôcok pre online vzdelávanie v súvislosti s celosvetovou pandémiou Covid-19, ale taktiež na nevyhnutnosť neustálej modernizácie regionálneho vzdelávania vyplývajúcu z vývoja najnovších informačných a komunikačných technológií v spoločnosti. Hlavným cieľom predkladaného projektu je tvorba originálnych a motivačne príťažlivých digitálnych didaktických pomôcok k predmetu „Občianska náuka“ pre výchovu žiakov v sekundárnom vzdelávaní v Slovenskej republike z aktuálnej potreby modernizácie vzdelávania podľa požiadaviek praxe. Projekt má viaceré výstupy a prínosy v spoločenskej, ekonomickej a hospodárskej praxi. Nové digitálne didaktické pomôcky budú mať multifunkčné využitie, nakoľko umožnia online výučbu občianskej výchovy v prípade neočakávaných udalostí v spoločnosti, pomôžu pri efektívnejšom dištančnom vzdelávaní u neprítomných žiakov na výučbe, alebo u žiakov so špecifickými problémami a budú zároveň využiteľné taktiež pri klasickej prezenčnej výučbe.

KEGA 011TnUAD-4/2021: Implementácia progresívnych metód analýzy a syntézy mechanických systémov do edukačného procesu. Riešiteľ: doc. Ing. Ján Vavro, PhD.

Anotácia: Zámerom projektu bude ďalej rozvíjať pokrokové výpočtové a experimentálne nástroje, ako i simulačný softvér založený na princípoch metódy konečných prvkov (MKP) s využitím softvérov (SolidWorks, ADINA, ADAMS, MATLAB), ktoré fakulta využíva pre edukačné účely v I., II. a v III. stupni vzdelávania. V projekte bude venovaná pozornosť hlavne v implementovaní výpočtového modelovania a simulácií reálnych sústav telies, ktoré pracujú vo výrobnom procese Continental a.s. Púchov, Rona a.s. Lednické Rovne a tiež v automobilovom priemysle. Zámerom projektu je, aby absolventi vysokoškolského štúdia boli pripravení okamžite riešiť konkrétne úlohy v uvedených spoločnostiach v oblastí výpočtového modelovania a simulácií, analýzy a syntézy reálnych mechanických systémov.

KEGA 001TnUAD-4/2020: Inovatívne prístupy výučby v oblasti konštruovania a výroby prototypov pomocou 3D technológií. Riešiteľ: Ing. Maroš Eckert, PhD.

Anotácia: Za posledných niekoľko rokov zaznamenali technológie ako 3D tlač, 3D skenovanie a reverzné inžinierstvo významný pokrok a tým aj nárast ich aplikácií v priemyselnej praxi naprieč všetkými strojárskymi odvetviami. V automobilovom, leteckom či obrannom priemysle sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou návrhu a optimalizácie prototypov či kontroly kvality a výroby tvarovo zložitých súčiastok. Stále väčšia finančná dostupnosť takýchto zariadení umožňuje jej zavádzanie aj v menších podnikoch. Tento trend bude s určitosťou pokračovať a začína byť na trhu práce kritický nedostatok pracovníkov s teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami v danej oblasti. Zameranie projektu je na detailne preskúmanie aktuálnej požiadavky absolventov vysokých škôl na 3D technológie z priemyslu a podnikov, vypracovanie ucelených výučbových textov v oblasti 3Dtlače, 3D skenovania a reverzného inžinierstva. Dobudovaním 3D laboratória o aktuálne zariadenia a prístroje vytvoriť podmienky pre študentov alebo návštevníkov odborných kurzov pre praktickú výučbu. Študenti by v rámci nového predmetu Reverzné inžinierstvo získali hlboké teoretické vedomosti, ktoré by si mohli v rámci laboratórnych cvičení overiť a získať praktické skúsenosti. Vďaka tomu sa takýto absolventi stanú žiadanejšími na trhu práce. Dobudovaním laboratória a vytvorením tímu pracovníkov by sa vytvorila aj silná základňa v oblasti vývoja a výskumu v oblasti3D technológií, ktoré by okrem iného mohli využiť aj priemyselné podniky pre ich aplikovaný výskum a vývoj.

KEGA 004TnUAD-4/2020: Optimalizácia výučby latinského jazyka v študijnom odbore Ošetrovateľstvo reagujúca na potreby klinickej praxe a trhu práce. Riešiteľ: doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.

Anotácia: Cieľom projektu je vytvoriť inovatívnu vysokoškolskú učebnicu latinského jazyka pre študentov študijného odboru Ošetrovateľstvo. Obsah učebnice bude reflektovať potreby platnej legislatívy, súčasnej klinickej praxe a trhu práce. Nosnými inovatívnymi prvkami tvorby učebnice bude excerpovanie sesterských diagnóz podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2005 a medicínskych diagnóz (podľa MKCH 10) z medicínskych odborov podľa Nariadenia vlády SR 296 z roku 2010. Na základe excerpcie sa vytvorí korpus základnej slovnej zásoby učebného textu. Optimalizácia a inovatívnosť učebnice bude taktiež spočívať v zavedení gamifikačných prvkov. Vytvorená učebnica bude primárne určená pre študentov nelekárskeho zdravotníckeho študijného odboru Ošetrovateľstvo, na vzorke ktorých sa aj pilotne otestuje. Získané poznatky a zručnosti z projektovej činnosti bude projektový tím prezentovať na vedeckých a odborných podujatiach doma i v zahraničí. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica