CEDITEK II. - Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

kód ITMS2014+: 313011W442

Názov a sídlo prijímateľa: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 911 50 Trenčín, Študentská 2

Názov projektu: Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK

Výška poskytnutého NFP: 5 913 495,13 €

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 9 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Investičná priorita: 1a) Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu

Špecifický cieľ: 9.3 Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Termín realizácie projektu: 01/2019 – 06/2023

Miesto realizácie projektu:

 • SR/ Košický kraj/ Košice – mestská časť Sever
 • SR/ Trenčiansky kraj/ Dubnica nad Váhom
 • SR/ Trenčiansky kraj/ Pruské
 • SR/ Trenčiansky kraj/ Púchov
 • SR/ Trenčiansky kraj/ Trenčín

Odborní garanti projektu:

prof. Ing. Jaroslav Pokluda, CSc., doc. Ing. Igor Barényi, PhD., prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., prof. Ing. Marek Liška, PhD., doc. Ing. Róbert Klement, PhD., prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., prof. RNDr. Mariana Pajtašová. PhD., doc. Ing. Petra Skalková. PhD,

doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc., prof. RNDr. J. Dusza. DrSc., RNDr. František Lofaj, DrSc., RNDr. Pavol Hvizdoš, CSc., Juraj Gregorovič, Ing. Vladimír Piaček.

Predmet výskumu: V rámci projektu je realizovaný nezávislý a priemyselný výskum.

Nezávislý výskum

vykonávajú výskumné inštitúcie TnUAD v Trenčíne, Ústava anorganickej chémie SAV v Bratislave a Ústa v materiálového výskumu SAV v Košiciach.

Aktivity projektu v rámci nezávislého výskumu:

 • Zlepšovanie a optimalizácia úžitkových vlastností vysokopevných kovových materiálov.
 • Funkčné a povrchovo funkcionalizované materiály s vysokou pridanou hodnotou.
 • Vývoj prísad, nových polymérnych materiálov, kompozitov s požadovanými technologickými, úžitkovými vlastnosťami a skúmanie funkčných biopolymérov.

Priemyselný výskum

Vykonávajú podnikateľské subjekty KONŠTRUKTA Defence, a.s. v Dubnici nad Váhom a MIKON, spol. s r.o. v Pruskom.

Aktivity projektu v rámci priemyselného výskumu:

 • Zvýšenie pevnostných vlastností vybraného komponentu špeciálnej techniky pri súčasnom zachovaní optimálnej úrovne plastických vlastností
 • Spracovanie nových polymérnych zmesí technológiou vstrekolisovania

Cieľ projektu:

Originálnosť výskumno – vývojového zamerania predkladaného projektu je možnosť aplikovateľnosti na široké spektrum materiálového výskumu a s prepojením na potreby strojárskeho, automobilového, elektrotechnického, sklárskeho a obranného priemyslu, ale aj v oblastiach zameraných na ochranu životného prostredia. V slovenskom aj medzinárodnom meradle je téme vývoja nových progresívnych materiálov použiteľných v rôznych hospodárskych oblastiach venovaná veľká pozornosť. Projekt zodpovedá najvyšším kvalitatívnym výskumným štandardom, patrí medzi horizontálne priority SR a je v súlade s aktuálnymi a medzinárodnými trendmi výskumu nových progresívnych materiálov. Konzorcium disponuje dostupnou špičkovou prístrojovou infraštruktúrou výskumných centier vybudovaných z OPVa I zameraných na oblasť výskumu materiálov. Významným vstupom pre posúdenie excelentnosti je nadnárodný charakter zapojeného centra „Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass), ktoré vzniklo na základe projektu schváleného v rámci výzvy H2020- WIDESPREAD-01-2016-2017-Teaming Phase2, ktorého cieľom je podpora špičkového výskumu a vývoja prostredníctvom centier excelentnosti európskeho významu, a to prepojením excelentných európskych univerzít a výskumných organizácií.

Očakávané výstupy projektu do praxe:

 • Šírenie výsledkov výskumu a vývoja dosahovaných Centrom prostredníctvom rôznych diseminácií výsledkov.
 • Aktívna spolupráca centra s praxou.
 • Šírenie výsledkov výskumu na nevýlučnom a nediskriminačnom základe, najmä prostredníctvom verejne prístupných publikácií.
 • Výsledky projektu významným spôsobom prispejú k trvalej udržateľnosti získaných poznatkov v oblasti výskumu nových progresívnych materiálov v rôznych oblastiach.

Tento projekt je financovaný z EÚ prostredníctvom OPII.

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica