CEGLASS – Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Názov a sídlo prijímateľa:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčín, Študentská 1639/2, 91150

Názov projektu: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá: „CEGLASS“

ITMS kód projektu: 313011R453

Miesto realizácie projektu:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Trenčín, Študentská 1639/2, 91150

Výška NFP: 10 525 853,77 €

Termín realizácie projektu: 04/2019 – 06/2023

Odborní garanti projektu: Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., Doc. Ing. Alfonz Plško, CSc., Ing. Róbert Klement, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Martin Michálek, PhD.

Hlavná aktivita projektu:

Nezávislý výskum a vývoj v Centre pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá.

V rámci aktivity sa nezávislý výskum a vývoj v Centre bude deliť na tri domény inteligentnej špecializácie, definované v stratégii inteligentnej špecializácie RIS3 SR :

Doména inteligentnej špecializácie 1.: Dopravné prostriedky pre 21. storočie.

Produktová línia: Materiály na vytváranie funkčných povrchov

Doména inteligentnej špecializácie 2.: Priemysel pre 21. storočie.

Produktová línia: Inovatívne technológie prípravy materiálov, metódy analýzy, diagnostiky ich vlastností, vrátane nanotechnológií a nanometrológie.

Podoblasť 2A: Materiály pre optické, fotonické a optoelektronické aplikácie

Podoblasť 2B: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti iných funkčných materiálov

Podoblasť 2C: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti sklených materiálov pre štruktúrne aplikácie.

Doména inteligentnej špecializácie 3.: Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

Produktová línia: Inteligentné materiály vrátane textílií.

Cieľ projektu:

Dobudovanie infraštruktúry novo zriadeného Centa pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá s medzinárodnou (celoeurópskou) pôsobnosťou, ktoré vzniklo v súlade s cieľmi komplementárneho projektu H2020 na pôde TnUAD s účinnosťou od 1.12018, jeho personálne posilnenie a zabezpečenie jeho nezavislých aktivít výskumu a vývoja v oblasti skiel so špeciálnymi funkčnými vlastnosťami, funkcionalizácie skiel s cieľom modifikácie ich vlastností a pridania nových funkcionalít.

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica