KASKLO IV

Názov: Intenzifikácia a zefektívňovanie prepojenia Bielokarpatskej sklárskej základne s MSP

Koordinátor: Ing. Zuzana Jakubíková, PhD.

Partneri: Hlavný cezhraničný partner - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí, Projektový partner - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Trvanie projektu: 2021- 2023

ITMS kód projektu: 304011Y262

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je v nadväznosti na súčasne realizovaný projekt s akronymom „KASKLO III“ dobudovanie existujúcej Bielokarpatskej sklárskej výskumno – vývojovej základne na území Euroregionu Bílé – Biele Karpaty, ako tradičnom území sklárskej výroby za účelom zintenzívnenia využívania výsledkov aplikovaného výskumu hlavne MSP. Projekt si kladie za cieľ výmenu skúseností, transfer technológii a zlepšovanie siete spolupráce tradičných projektových partnerov s MSP, ďalšími podnikmi a univerzitami, výskumnými a vedeckými strediskami, predovšetkým v rámci Českého a Moravského sklárskeho klastra, čo umožní udržateľnosť a zvýšenie konkurencieschopnosti, skvalitnenia a ekologizáciu výroby sklárskych podnikov. Na základe zvyšujúcich sa požiadaviek sklárskych podnikov na počet, kvalitu a komplexnosť realizovaných výskumno vývojových činností bude realizácia aktivít zameraná na rozšírenie existujúcich kapacít v oblasti výskumu fyzikálno - chemických a mechanických vlastností sklených materiálov, čím dôjde k intenzifikácii funkčných regionálnych inovačných systémov v cezhraničnom regióne so zameraním na optimalizáciu a spoluprácu pri využívaní spoločnej výskumnej infraštruktúry a na aplikovaný výskum a vývoj sklených materiálov. Aplikovaný výskum bude zameraný napríklad na chemické zloženie skiel, zlepšenie kvality povrchov vyrábaných skiel z hľadiska optických vlastností, vyhodnocovanie korózie skiel, vyhodnocovanie medze pevnosti skla v ohybe a v ďalších problematických oblastiach výroby podľa zadania priemyselných podnikov.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica