Vedecké podujatia TnUAD v r. 2014

20. február 2014/ Aktuálne otázky politiky III., Katedra politológie TnUAD

26. február 2014/ VICE VERSA, Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: VICE VERSA

Typ podujatia: vedecká pracovná schôdza

Spoluorganizátori: Slovenská lekárska spoločnosť

                             Spolok lekárov Trenčín

                             Regionálna lekárska komora

                             Fakulta zdravotníctva TnUAD          

Dátum konania: 26. február 2014

Miesto konania:  Fakultná nemocnica Trenčín

Cieľ podujatia: Ako názov vedeckej schôdze hovorí – NAOPAK – sestry budú prednášať svoje najkvalitnejšie záverečné práce lekárom. Má to význam pre zlepšenie spolupráce medzi fakultou, katedrami a fakultnou nemocnicou, aby sa odstránili ešte stále pretrvávajúce predsudky o vysokoškolskom vzdelávaní sestier, zdravotníckych laborantov a fyzioterapeutov.

Publikačný výstup: Z vedeckej pracovnej schôdze sa printový výstup nevydáva. Podujatie je zaradené do CME a SACCME prideľuje kredity lekárom a SK SAPA sestrám.

10. marec 2014/ ŠVOČ 2014, Katedra politológie TnUAD

26. marec 2014/ HBO, Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: HBO

Typ podujatia: celoslovenská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

                              Fakultná nemocnica Trenčín

Dátum konania: 26. marec 2014

Miesto konania:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

Cieľ podujatia: Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti hyperbarickej oxygenoterapie, spojená so slávnostným otvorením pracoviska hyperbarickej oxygenoterapie TnUAD pre odbornú verejnosť.

Publikačný výstup: Abstrakty príspevkov z konferencie budú uverejnené vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

9. – 11. apríl 2014/ XIII. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 40. Gressnerove dni, Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: XIII. Slovenský geriatrický kongres s medzinárodnou účasťou a 40. Gressnerove dni

Typ podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť

                            Fakultná nemocnica Trenčín

                            Fakulta zdravotníctva TnUAD

                            Spolok lekárov v Trenčíne

Dátum konania: 9. – 11. apríl 2014 

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: prezentácia najnovších poznatkov a výsledkov výskumov v oblasti geriatrie a geriatrického ošetrovateľstva so zameraním na hlavnú tému kongresu: Respiračné ochorenia v geriatrii.

Publikačný výstup: zborník vedeckých prác

10. apríl 2014/ Pohyb a zdravie XI., Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: Pohyb a zdravie XI.

Typ podujatia: medzinárodná vedecká konferencia

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

                              FTVS, Univerzita Karlova Praha

                              Uniwersytet Rzesovsky -  Wydział Wychovania Fizycznego, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny

Dátum konania: 10. apríl 2014

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti telesnej, pohybovej aktivity a športu, v súvislosti so zdravím a v oblasti fyzioterapie, rehabilitácie a regenerácie v súvislosti s pohybovou aktivitou a športom.

Publikačný výstup: Zborník vedeckých prác, možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy. 

16. apríl 2014/ Ošetrovateľstvo a zdravie VIII,, Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: Ošetrovateľstvo a zdravie VIII.

Typ podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

                             Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

                             Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství

                              Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne

Dátum konania: 16. apríl 2014 

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a výsledkov výskumov v oblasti ošetrovateľstva so zameraním na výchovu k zdraviu a význam prevencie a podpory zdravia u zdravotníckych pracovníkov.

Publikačný výstup: Zborník vedeckých prác, možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy. 

14. máj 2014 Konferencia IDEB – 2014 : Medzinárodná konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách 2014, Bratislava (Incheba).

28. máj 2014/ Farmakoekonomika a lieková politika, Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: Farmakoekonomika a lieková politika

Typ podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, o.z. SLS

                              Kancelária WHO na Slovensku

                              ISPOR Chapter Slovakia

                              Fakulta zdravotníctva TnUAD

Dátum konania: 28. máj 2014

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Zborník vedeckých prác, možnosť publikovať príspevok in extenso vo vedeckom  časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

30. máj 2014/ 41. celoslovenská konferencia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov., Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: 41. celoslovenská konferencia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov

Typ podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Sekcia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek

                              Fakultná nemocnica Trenčín

                                   Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR – Zdravotnícka správa

                                   Fakulta zdravotníctva TnUAD

Dátum konania: 30. máj 2014

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia nových poznatkov v sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Publikačný výstup: Zborník. 

20. jún 2014/ MAMMO TREN-D´ 2014 - X. medzinárodná pracovná konferencia mamológov, Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: MAMMO TREN-D´ 2014 - X. medzinárodná pracovná konferencia mamológov

Typ podujatia: vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

                              Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

                              Rádiologická klinika, s.r.o.

                              GUTTA Slovakia, s.r.o.

Dátum konania: 20. jún 2014

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Predloženie noviniek v mamodiagnostike, BI-RADS,  Intervencie a skríning karcinómu prsníka v SR a predstavenie situácie a problémov súčasnej mamodiagnostiky v SR, MRI,  USG – elastografia ,  mammo–intervencie.

Publikačný výstup: Zborník.

5. november 2014/ VIII. Trenčiansky ošetrovateľský deň, Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: VIII. Trenčiansky ošetrovateľský deň

Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

                              Fakultná nemocnica Trenčín

                              Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne

                              Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne

Dátum konania: 5. november 2014

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia aktuálnych poznatkov a výsledkov výskumov v oblasti ošetrovateľstva, prezentovaných prostredníctvom najúspešnejších záverečných prác absolventov TnUAD.

Publikačný výstup: Zborník vedeckých prác.

26. november 2014/ Farmakoekonomika a lieková politika, Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: Farmakoekonomika a lieková politika

Typ podujatia: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Slovenská spoločnosť pre farmakoekonomiku, o.z. SLS

                              Kancelária WHO na Slovensku

                              ISPOR Chapter Slovakia

                              Fakulta zdravotníctva TnUAD

Dátum konania: 26. november 2014

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

Cieľ konferencie: Prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Zborník vedeckých prác, možnosť publikovať príspevok in extenso vo vedeckom  časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

10. december 2014/ VII. Chyby a omyly v mamodiagnostike, Fakulta zdravotníctva TnUAD

Názov podujatia: VII. Chyby a omyly v mamodiagnostike

Typ podujatia:     Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Spoluorganizátori: Fakulta zdravotníctva TnUAD

                              Sekcia mamárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS

                              Rádiologická klinika, s.r.o.

                              SIEMENS

Dátum konania: 10. december 2014

Miesto konania: Trenčín

Cieľ konferencie: Prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mamodiagnostiky. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica