Zariadenie (moduly) na skúmanie fotoluminiscenčných vlastností vzoriek/materiálov

Funkcia a využitie:Zariadenie/moduly na skúmanie fotoluminiscenčných vlastností pripravených materiálov a tenkých vrstiev, vrátane intenzity a vlnovej dĺžky emisie, stanovenie excitačných vlnových dĺžok, merania up-konverzných spektier, určenie doby zhášania a kvantového výťažku luminiscencie.
Technická špecifikácia:zariadenie/modul detektora NIR-PMT na meranie steady-state spektier ako aj TCSPC s rozsahom (spektrálnou odozvou/citlivosťou)  od 960 do 1600 nm so spektrometrom a príslušnou optikou,
- zariadenie/modul detektora PMT na meranie steady-state spektier ako aj TCSPC v UV-VIS-NIR oblasti s rozsahom (spektrálnou odozvou/citlivosťou)  od 300 do 900 nm,
- pulzné excitačné zdroje s rôznymi nominálnymi vlnovými dĺžkami (300, 330, 350, 375, 395 nm ± 10 nm a lepšie) pre TCSPC techniku merania doby zhášania luminiscencie s príslušnou riadiacou elektronikou, softvérom a držiakom vzoriek,
- duálny housing pre excitačné lampy (CW 450 W XE a UV pulznú Xe lampu) s príslušnou optikou,
- kryostat s príslušenstvom a špeciálnym držiakom vzoriek (pevných aj práškových) umožňujúci merania steady-state spektier ako aj TCSPC pri teplotách až do  5 K, a pri ohreve vzorky v držiaku meranie steady-state spektier ako aj TCSPC pri teplotách až do  750 K,
Model:Horiba Scientific & Advanced Research Systems & Hamamatsu Photonics
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Robert Klement: robert.klement@tnuni.sk
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica