Vedecké podujatia TnUAD v r. 2015

10. 2. 2015 „Aktuálne otázky politiky IV.“

IV. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou organizovaná Katedrou Politológie TnUAD v Trenčíne.

Viac informácií o konferencii ...

11. – 12. 2. 2015 Zdrav-Lab 2015

II. vedecká a odborná konferencia pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve organizovaná Fakultou zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov.

Viac informácií o konferencii ...

25. 2. 2015 VICE VERSA

Vedecká pracovná schôdza - sestry budú prednášať svoje najkvalitnejšie záverečné práce lekárom. Má to význam pre zlepšenie spolupráce medzi fakultou, katedrami a fakultnou nemocnicou, aby sa odstránili ešte stále pretrvávajúce predsudky o vysokoškolskom vzdelávaní sestier, zdravotníckych laborantov a fyzioterapeutov.

Publikačný výstup: Z vedeckej pracovnej schôdze sa printový výstup nevydáva. Podujatie je zaradené do CME a SACCME prideľuje kredity lekárom a SKSaPA sestrám.

Miesto konania:  Fakultná nemocnica Trenčín.

22. 4. 2015 Ošetrovateľstvo a zdravie IX.

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Kanceláriou WHO na Slovensku, Trenčianskym samosprávnym krajom, ÖGVP - Rakúskou spoločnosťou pre vaskulárne ošetrovateľstvo, Viedeň, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne a Fakultnou nemocnicou Trenčín organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu

„Ošetrovateľstvo a zdravie IX.“.

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. a riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Dariny Sedlákovej, MPH.

dňa 22. apríla 2015 v Trenčíne.

Viac informácií o konferencií ...

 

23. – 24. 4. 2015 „Riadenie ľudských zdrojov : trendy, výzvy, inšpirácie.“

13. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov TnUAD v Trenčíne.

Viac informácií o konferencií ...

5. máj 2015 42. celoslovenská konferencia sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov

Prezentácia nových poznatkov v sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Publikačný výstup: zborník

Miesto konania: Trenčín

máj 2015 Konferencia IDEB – 2015

Medzinárodná konferencia o vojenských a špeciálnych technológiách, Brno, ČR. (Fakulta špeciálnej techniky)

27. 5. 2015 Farmakoekonomika a lieková politika XXIX.

Konferencia - prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Zborník vedeckých prác, možnosť publikovať príspevok in extenso  vo vedeckom  časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

19. 6. 2015 MAMMO TREN-D´ 2015

XI. medzinárodná pracovná konferencia mammológov - predloženie noviniek v mammodiagnostike, BI-RADS,  intervencie a skríning karcinómu prsníka v SR a predstavenie situácie a problémov súčasnej mammodiagnostiky v SR, MRI,  USG – elastografia, mammo–intervencie.

Miesto konania: Aula TnUAD v Trenčíne

Viac informácií o konferencii ...

7.-9.9.2015 XX. Slovak – Polish Scientific Conference On Machine Modeling and Simulations MMS 2015

Miesto konania: Terchová

Viac informácií o konferencii ...

10.-11. 9. 2015 Pohyb a zdravie XII.

Medzinárodná vedecká konferencia - prezentácia najnovších poznatkov a výskumov v oblasti fyzioterapie, rehabilitácie a regenerácie v súvislosti s pohybovou aktivitou a v oblasti športu,  telesnej a  pohybovej aktivity.

Publikačný výstup: zborník vedeckých prác, možnosť publikovania príspevkov in extenso vo vedeckom časopise Zdravotnícke listy.

Miesto konania: Trenčín

Viac informácií o konferencii ...

október 2015 Konferencia TRANSFER 2015

16. medzinárodná vedecká konferencia (Fakulta špeciálnej techniky).

november 2015 IX. Trenčiansky ošetrovateľský deň

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - prezentácia aktuálnych poznatkov a výsledkov výskumov v oblasti ošetrovateľstva, prezentovaných prostredníctvom najúspešnejších záverečných prác absolventov TnUAD.

Publikačný výstup: zborník konferenčných príspevkov

Miesto konania: Trenčín

25. 11. 2015 Farmakoekonomika a lieková politika XXX.

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - prezentácia nových domácich i zahraničných poznatkov z farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií.

Publikačný výstup: Zborník vedeckých prác, možnosť publikovať príspevky in extenso vo vedeckom  časopise Farmakoekonomika a lieková politika.

Miesto konania: Bratislava, MZ SR

december 2015 VIII. Chyby a omyly v mammodiagnostike

Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou - prezentácia najnovších poznatkov a kazuistík v odbore mammo-diagnostiky.

Miesto konania: Trenčín

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica