VEGA

VEGA 1/0021/23: Systematická štúdia vplyvu koróznych činiteľov na štruktúrne zmeny skla využívané pre biomedicínske účely. Riešiteľ: Ing. Branislav Hruška, PhD.

Anotácia: Problematike korózie a zvetrávania (napr. pôsobením bio-aktívnych liečiv v injekčných liekovkách, ale aj pri skladovaní a zaoceánskom transporte) skla je neustále venovaná značná pozornosť. Už samotná výroba skla je zaťažená veľkou uhlíkovou stopou, preto akékoľvek znehodnotenie výrobku inými slovami degradácia materiálu, môže spôsobiť nielen veľké finančné ale aj enviromentálne dopady. Cieľom projektu je štúdium morfológie povrchu a procesov korózie vybraných druhov skiel určených pre biomedicínske účely. Jednou z možností ako proces korózie študovať je pripraviť si modelové sklá s chemickým zložením identickým pre sklá používané v oblasti medicíny a podrobiť ich komplexnému skúmaniu v koróznom prostredí, ktorému majú byť z hľadiska aplikácie vystavené. Tento prístup poskytne výsledky, ktoré umožnia detailnejší pohlaď na mechanizmus korózie skúmaných skiel a tým prispejú k optimalizácii a výberu skiel vhodných pre uvedené aplikácie v súlade s metódami ich použitia a skladovania.

VEGA 1/0057/23: Hierarchické porézne podporné štruktúry a hydrogélové kompozity z bioaktívnych sklenených nanočastíc/mikrosfér s multiterapeutickým účinkom pre regeneratívnu medicínu. Riešiteľ: Ing. Si Chen, PhD.

Anotácia: Cieľom navrhovaného projektu je vyrobiť hierarchicky porézne bioaktívne sklenené lešenia, podobné kortikálnejkosti na regeneráciu kostí. Očakáva sa, že kombináciou mikroguličiek/nanočastíc z bioaktívneho skla, pomocou lyofilizácie a 3D tlače sa vytvoria hierarchické porézne skelety s orientovanými submilimetrovými pórmi (200 -400 mikrónov) a mikrónovými pórmi (10 - 80 mikrónov) a nanopórmi. Pomer mikrosfér/nanočastíc, štruktúra obetovaných lešení, podmienky lyofilizácie a spekania sa budú optimalizovať na dosiahnutie optimálnych mechanických vlastností, ako aj účinnosti angiogenézy a prieniku buniek. Mikroguličky/nanočastice budú tiež dopované terapeutickými iónmi vrátane bóru, kobaltu, zinku, céru, bizmutu a gália na dosiahnutie biofunkcií podporujúcich angiogenézu, antibakteriálnych a protizápalových účinkov. Multifunkčné hydrogélové kompozity sa získajú počas prípravy poréznych lešení na opravu malých kostných defektov, hojenie rán a regeneráciu mäkkých tkanív.

VEGA 1/0242/23: Vývoj vysoko adhéznych bioepoxidových povlakov na hliníkových zliatinách. Riešiteľ: Ing. Milan Parchovianský, PhD.

Anotácia: Epoxidové povlaky sú jedným z najpoužívanejších materiálov na ochranu proti korózii. Zvýšený záujem o bio-epoxidové povlaky spočíva hlavne v ich použití ako alternatíva k škodlivému a toxickému diglycidyléteru bisfenolu A (DGEBA), ktorý sa používa v niekoľkých spotrebiteľských a priemyselných aplikáciách. Dosiahnutie dobrej adhézie epoxidových povlakov je však zložitý proces, ktorý závisí od viacerých faktorov, napr. chemických väzieb, funkčných skupín a drsnosti substrátu. Dobrá adhézia povlakov však nemusí vždy zaručiť dlhodobú ochranu proti korózii, pretože všetky organické povlaky časom fyzikálne a chemicky starnú. Cieľom tohto projektu je vývoj bio/epoxidovo-kremičitého vrchného povlaku a základného silánového povlaku s vynikajúcou adhéziou a koróznou ochranou hliníkových zliatin (AA2024 a AA7075) využívaných v leteckom priemysle. Hlavná stratégia spočíva v kovalentnom spojení ekologického epoxidového vrchného náteru so silanovým základným náterom na hliník pre náročné antikorózne aplikácie.

VEGA 1/0110/23: Udržateľná recyklácia farmaceutického skla na vysoko porézne fotokatalytické keramické membrány využívané na čistenie odpadovej vody. Riešiteľ: Akansha Mehta, MSc., PhD.

Anotácia: V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť potrebe ochrany životného prostredia, najmä v prípade procesov recyklácie skla a čistenia priemyselných odpadových vôd. Keramické membrány v kombinácii s fotokatalýzou sú užitočné ekologické systémy na čistenie odpadových vôd. Niektoré obmedzenia priamo ovplyvňujú výkonnosťmembrán, ako sú: pórovitosť, vyššie výrobné náklady, obsah TiO2, a zanášanie vs. účinnosť membrán. Vzhľadom na tieto obmedzenia sa navrhuje inovatívna stratégia výroby fotokatalytickej keramickej membrány, ktorá sa zameriava na mikroštruktúru integrovanú s chemickými a funkčnými vlastnosťami membrán. Najprv sa uskutoční výroba membrán prostredníctvom upcyklácie odpadového farmaceutického skla z hľadiska dosiahnutia najvyššej otvorenej pórovitosti (> 70 %), imobilizácie TiO2 na dosiahnutie dlhodobej stability/opakovateľnosti. Po druhé, nové techniky 3D tlače prinesú bezprecedentnú možnosť modifikovať dizajn membrán a povrchových vzorov v závislosti od organických zložiek prítomných v odpadových vodách.

VEGA 1/0396/23: Smart riešenia a ich vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov v kontexte Agendy 2030. Riešiteľ: Ing. Eva Ivanová, CSc.

Anotácia: Vedecký projekt reaguje na aktuálne trendy spoločenskej potreby a výziev týkajúcich sa sociálno-ekonomického rozvoja regiónov, a to identifikovaním miery zapojenia týchto jednotiek do konceptu Smart region v nadväznosti na zámery programu Agenda 2030. Pre tieto výzvy a zámery je spoločným menovateľom udržateľný rozvoj, ktorý je hnacou silou sociálno-ekonomickej transformácie regiónov v kontexte regionálnej politiky EÚ. Cieľom projektu je analýza úrovne implementácie konceptu Smart region a jeho dopad na sociálno-ekonomický rozvoj regiónov a hodnotenie plnenia cieľov Agendy 2030 na regionálnej úrovni. Výskumné aktivity budú smerovať nie len k identifikácii miery zapojenia, ale i k identifikácii bariér a potrieb vzťahujúcich sa na problematiku implementácie a rozvoja smart konceptu a programu udržateľného rozvoja vo vybraných regiónoch EÚ. Východisko budú tvoriť sekundárne dáta získané z dostupných národných a európskych databáz a údaje získané na základe vlastného empirického výskumu

VEGA 1/0476/22: Luminofory s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v pc-WLED s NUV excitáciou. Riešiteľ: doc. Ing. Robert Klement, PhD.

Anotácia: Fosforovo konvertované WLED (pc-WLED = fosfor konvertované biele LED diódy) boli považované za novú generáciu svetelného zdroja vďaka svojim vynikajúcim výhodám malých rozmerov, úspory energie, ochrany životného prostredia, dlhej životnosti atď. Výzvou pc-WLED je tepelné zhášanie luminiscencie, pri ktorej fosfor trpí stratou emisií so zvyšujúcou sa teplotou počas prevádzky vysokovýkonnej LED diódy. Záujem a dopyt po fosforoch s nulovým tepelným zhášaním alebo dokonca antitepelným zhášaním rýchlo rastie, najmä pre aplikácie v zariadeniach s vysokým jasom a výkonom.

VEGA 1/0364/22: Výskum eko-inovačného potenciálu malých a stredných podnikov v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. Riešiteľ: doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.

Anotácia: Napriek tomu, že žijeme v dobe bezprecedentného rozvoja informačných a komunikačných technológií, súčasné poznanie inovačných aktivít malých a stredných podnikov (MSP) v kontexte trvalej environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti možno stále považovať za nepostačujúce. Existuje viacero dôvodov pre spochybnenie relevantnosti tradičných údajov a prístupov MSP ku trvalej udržateľnosti. Predovšetkým či a do akej miery postupy trvalo udržateľného rozvoja vedú k získaniu konkurenčnej výhody. Súčasné údaje o tom ako MSP implementujú svoje obchodné modely do budovania trvalej udržateľnosti absentujú. Využitie nových a konvenčných údajov, ako aj ich vzájomné prepojenie, môže byť užitočným nástrojom pre vyplnenie medzery v súčasnom poznaní inovačného potenciálu MSP ako nástroja determinujúceho trvalú udržateľnosť. Cieľom projektu je vytvorenie a implementácia konzistentnej metodiky na kvantifikáciu determinantov udržateľného rastu MSP v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4).

VEGA 1/0691/22: Ekonomické aspekty emigrácie absolventov vysokých škôl v zdravotníckych odboroch v kontexte udržateľnosti personálneho zabezpečenia zdravotníckych zariadení v SR. Riešiteľ: Ing. Magdaléna Tupá, PhD.

Anotácia: V podmienkach zvyšovania strednej dĺžky života obyvateľstva, rozširovania rozsahu zdravotnej starostlivosti a voľného pohybu pracovnej sily v rámci EÚ dochádza k prehlbovaniu nerovnováhy na trhu práce v odvetví zdravotníctva. Súčasťou predloženej výskumnej úlohy je skúmať ekonomické aspekty emigrácie absolventov vysokých škôl v odbore medicína a ošetrovateľstvo za prácou do zahraničia v kontexte udržateľnosti personálneho zabezpečenia zdravotníckych zariadení kvalifikovanou pracovnou silou. Výsledkom bude určenie a hodnotenie ekonomických vplyvov skúmaného javu na efektivitu vynakladania verejných výdavkov na vzdelávanie, podporu programov za účelom stabilizovania tejto pracovnej sily na trhu práce SR, podporu programov zameraných na návratovú migráciu a iné. Identifikácia závislosti pracovnej sily na dostupnosti či kvalite poskytovania zdravotnej starostlivosti umožní poukázať na stratené produktívne roky (pridanú hodnotu) v dôsledku odvrátiteľných úmrtí a nízky počet rokov prežitých v zdraví u občanov SR.

VEGA 1/0718/22: Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v kontexte výziev 21. storočia. Riešiteľ: Ing. Katarína Havierniková, PhD.

Anotácia: Hlavným vedeckým cieľom projektu je zhodnotiť vplyv celosvetovej pandémie v súvislosti so šírením infekčného ochorenia COVID 19, na úroveň rozvoja ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch. Predmetom skúmania budú malé a stredné podniky pôsobiace v Slovenskej republike. Úlohy potrebné pre dosiahnutie vedeckého cieľa:

  1. Zhodnotiť súčasný stav riešenej problematiky na základe literárnej rešerše domácej a zahraničnej literatúry.
  2. Analyzovať opatrenia a ekonomické balíčky použité v Slovenskej republike v čase pandémie COVID-19 so zameraním sa na malé a stredné podniky.
  3. Zistiť a zhodnotiť, ako pandémia ovplyvnila možnosti rozvoja ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch v Slovenskej republike.
  4. Zistiť ako reagovali zamestnanci v malých a stredných podnikoch na riadenie výkonnosti, školenia a rozvoj zamestnancov a spôsoby odmeňovania v čase pandémie.
  5. Zistiť aké praktiky v oblasti riadenia rozvoja ľudských zdrojov sú účinné pri podpore zamestnancov pri práci vo virtuálnom prostredí a udržiavaní rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.
  6. Zistiť, ktoré postupy v oblasti riadenia rozvoja ľudských zdrojov v čase pandémie pozitívne ovplyvnili výkonnosť, konkurencieschopnosť a inovácie v malých a stredných podnikoch.

VEGA 2/0013/21: Extenzometrické merania a interpretácia periodických a neperiodických deformácií zemskej kôry v oblasti Západných Karpát. Riešiteľ: RNDr. Peter Fabo, PhD.

Anotácia: Meranie a interpretácia periodických a neperiodických geodynamických javov v oblasti Západných Karpát a Panónskeho bazénu. Modelovanie povrchových deformácií, posunutí a zmien tiažového zrýchlenia v elastickom polpriestore spôsobených zdrojmi anomálneho tepelného toku. Zhotovenie nového registračného zariadenia pre extenzometer nainštalovaný na Slapovej stanici Ústavu vied o Zemi vo Vyhniach s využitím kapacitného snímača. Komplexný výskum dlhoperiodických geodynamických procesov v litosfére Západných Karpát s využitím meraní dlhoperiodických a neperiodických deformácií zemskej kôry. Využitie nameraných dát pre výpočet presnejších reologických modelov v Karpatsko-panónskej oblasti pomocou 2D integrovaného modelovania. Určovanie aplitúd hlavných slapových vĺn na základe dát získaných z extenzometrických meraní na Slapovej stanici vo Vyhniach s novým registračným zariadením využívajúcim princíp kapacitného snímača.

VEGA 2/0028/21: Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami. Riešiteľ: Dr. Ali Talimian

Anotácia: V súčasnosti sa transparentná polykryštalická keramika (TPC) používa v rôznych aplikáciách, napr. tuhých laseroch, optoelektronike a pancierovaní. Jej výroba je zvyčajne náročná a vyžaduje sofistikované procesy spekania. TPC je možné nahradiť sklokeramikou, ktorá sa ľahšie pripravuje, vyznačuje sa však horšími mechanickými vlastnosťami. Predložený projekt si kladie za cieľ zlepšenie mechanických vlastností sklokeramiky technológiou iónovej výmeny známej najmä v súvislosti so spevňovaním bežných oxidových skiel (napr. Gorila glass používaného v mobilných telefónoch). Mechanické pnutia na povrchu iónovo spevnenej keramiky dopovanej vhodnými prísadami umožnia modifikáciu aj ďalších jej vlastností, napríklad optických, v dôsledku zmeny zloženia sklenej matrice (chemického okolia opticky aktívnych prísad), alebo deformácie koordinačného polyédra opticky aktívnych iónov. Použitie iónov striebra pri iónovej výmene umožní vytvoriť sklené/sklokeramické povrchy s vysokou odolnosťou a antibakteriálnymi účinkami.

VEGA 1/0844/21: Nové binárne materiály na báze polovodičov pre udržateľnú a čistú energiu: od syntézy po generovanie H2. Riešiteľ: Dr. Velazquez Garcia Jose Joaquin, PhD.

Anotácia: Navrhovaný projekt je založený na vývoji a charakterizácii nových binárnych nanoštruktúrovaných materiálov založených na polovodičoch so širokým zakázaným pásom. Nanoštrukturované materiály dopované kovmi a prvkami vzácnych zemín budú slúžiť na produkciu vodíka z vody fotokatalytickým procesom. Navrhnuté materiály budú syntetizované metódou ,,bottom-up a top- down “, charakterizované a následne optimalizované. Osobitá pozornosť bude venovaná polovodičom, ktorých kombinácia vykazuje zvýšenú fotokatalytickú aktivitu na UV/VIS žiarenie. Prístupy navrhované v tejto téme spadajú do rámca SDG 7 („Dostupná a čistá energia“) tým, že umožňujú elektromobilitu prostredníctvom trvalo udržateľnej technológie ukladania energie v Európskej únii.

VEGA 1/0171/21: Korózne správanie za horúca a odolnosť voči teplotným šokom nového typu tepelného bariérového povlaku s fluoritovou štruktúrou. Riešiteľ: Dr. Pakseresht Amirhossein

Anotácia: Tepelné bariérové povlaky (Thermal barrier coatings - TBC) sa v súčasnosti používajú v moderných plynových turbínach a naftových motoroch na zabezpečenie tepelnej izolácie voči horúcim plynom s cieľom zlepšiť výkon a účinnosť týchto strojov. TBC povlaky typicky pozostávajú z vysoko pevnej superzliatiny na báze Ni odolnej proti tečeniu ako substrátu, základného povlaku odolného voči oxidácii (bond coat - BC) a keramického vrchného povlaku (top coat - TC) na báze oxidu zirkoničitého stabilizovaného oxidom ytritým (YSZ). V súčasnosti sa vyvinul nový TBC povlak na báze La2Ce2O7 (LC) s nižšou tepelnou vodivosťou a vyšším koeficientom tepelnej rozťažnosti v porovnaní s YSZ. Avšak v rozmedzí teplôt 200 - 400 °C dochádza k náhlemu poklesu koeficientu tepelnej rozťažnosti LC povlakov. Tiež sa vyznačujú zlými mechanickými vlastnosťami, čo vedie v prípade jednovrstvového LC TBC povlaku ku krátkej životnosti. Na vyriešenie uvedených problémov sa bude táto práca zaoberať vývojom nových kompozitných TBC povlakov.

VEGA 1/0327/21: Iniciácia a šírenie trhliny z vrcholu bimateriálového piezoelektrického vrubu, zaťaženého elektrickým a kombinovaným termomechanickým namáhaním. Riešiteľ: prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc.

Anotácia: Piezoelektrické materiály pri zaťažení generujú elektrické pole tak ako deformáciu v elektrickom poli. Táto vlastnosť ich predurčuje k použitiu v mechatronike, robotike a lekárstve ako súčasť senzorov, aktuátorov, lekárskych diagnostických prístrojov a iných vysoko sofistikovaných zariadení. Bežne používané piezoelektrické materiály sú z keramiky a z tohto dôvodu podliehajú poškodeniu krehkým lomom. Bežným používaním sa trhliny generujú v blízkosti koncentrátorov napätí, ktorých typickým príkladom je ostrý vrub. Z praktického hľadiska sa v elektronických zariadeniach jedná o konštrukčný prvok zložený z viacerých materiálov, napr. piezoelektrického materiálu a vodiča. Z týchto dôvodov je nutné pochopiť a charakterizovať podmienky, pri ktorých je konštrukčný vrub zdrojom nevratného mechanického poškodenia, ktoré znižuje životnosť sofistikovaných elektronických súčastí.

VEGA 1/0357/21: Multiplikačné efekty kvality ľudského kapitálu na ekonomickú výkonnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky SR. Riešiteľ: Ing. Jana Masárová, PhD.

Anotácia: Zvyšovanie výkonnosti ekonomiky je úzko spojené z kvalitou ľudského kapitálu, s jeho schopnosťou využívať nové technológie a implementovať nové poznatky a inovácie do praxe, čo si vyžaduje od pracovníkov komplexnejšie vzdelanie a najmä neustály rozvoj celkového ľudského potenciálu. Vedomostí jednotlivca a jeho schopnosť transformovať získané poznatky do inovácií sú rozhodujúcim zdrojom efektívnosti a produktivity. Preto vyspelé spoločnosti kladú vysoký akcent na rozvoj ľudského kapitálu, ktorý sa v podmienkach klesajúcich výnosov z fyzického kapitálu stáva hlavným zdrojom ekonomického rastu založeného na synergii inovačnej výkonnosti a konkurencieschopnosti. Úlohou projektu je na základe analýzy vývoja kvality ľudského kapitálu, zmien vo výkonnosti ekonomiky a inovačnej výkonnosti identifikovať rozhodujúce účinky a multiplikačný efekt kvality ľudského kapitálu na výkonnosť ekonomiky a jej konkurencieschopnosť, s ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s pandémiou COVID-19.

VEGA 1/0448/21: Charakteristika, ideologická profilácia a vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku. Riešiteľ: prof. Uroš Pinterič, PhD.

Projekt s názvom Charakteristika, ideologická profilácia a vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku má za cieľ popísať vývoj futbalového chuligánstva na Slovensku od pádu komunistického režimu v roku 1989 a prostredníctvom analýzy chuligánskych skupín charakterizovať súčasnú podobu futbalového chuligánstva na Slovensku, najmä organizáciu, vnútorné normy a procesy, ideologický profil a politické postoje, štýl, kolektívnu identitu a správanie, komunikáciu, ale tiež intenzitu a formy násilia. Kvalitatívny výskum má charakter prípadovej štúdie, pričom budú analyzované najvýznamnejšie chuligánske skupiny v slovenskom prostredí. Projekt predpokladá vyčerpávajúce poznanie (a porozumenie) problematiky futbalového chuligánstva na Slovensku s dôrazom na ideologickú, resp. politickú dimenziu fenoménu.

VEGA 1/0191/20: Bioodozva a degradácia progresívnych bioaktívnych materiálov s pridanými funkčnými vlastnosťami. Riešiteľ: Ing. Dagmar Galusková, PhD.

Anotácia: Využívanie zvierat v predklinickom in vivo testovaní je z finančného i etického hľadiska komplikované. Vhodne navrhnutý in vitro testovací postup môže poskytnúť relevantné informácie týkajúce sa bioaktivity a degradability, a tak minimalizovať ekonomické i časové vstupy pri výbere vhodného systému pre in vivo testy. Nedostatočná korelácia pri posudzovaní biomateriálov na základe in vitro testov si žiada hlbšie prehodnotenie existujúcich testovacích metód. Cieľom projektu je identifikácia a verifikácia testovacích postupov, ktoré predikujú bio-odozvu už aj v počiatočných štádiách kontaktu materiálu s telovou tekutinou, a zároveň predstavujú vhodnú alternatívu pred výberom materiálov do in vivo testov. Navrhnuté optimálne podmienky in vitro metódy sa verifikujú na pokročilých bioaktívnych 3D štruktúrach, s cieľom posúdiť kinetiku rozpúšťania ako aj mechanizmy bio-odozvy v simulovaných telových tekutinách. Takéto posúdenie umožní tiež predikovať úlohu terapeutických iónov pri regenerácií kostí a tkanív.

VEGA 2/0091/20: Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami. Riešiteľ: Ing. Branislav Hruška, PhD.

Anotácia: Podstatou predloženého projektu je komplexné skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami bio skiel obsahujúcich okrem SiO2 aj sieťotvorný oxid P2O5. Základom projektu je príprava homogénnych bio skiel, mapovanie a kvantifikácia sklotvornosti v skúmaných sústavách a meranie základných fyzikálnochemických vlastností získaných skiel a sklotvorných tavenín. Ďalšími cieľmi projektu sú štúdium štruktúry pripravených skiel metódami Ramanovej a MAS NMR spektroskopie, tvorba termodynamických modelov, kvantifikácia vzťahov medzi zložením skiel, ich štruktúrou a fyzikálnochemickými vlastnosťami. Získané poznanie štruktúry skiel bude nevyhnutnou prerekvizitou k objasneniu nájdených závislostí fyzikálnochemických vlastností (napr. teplotná rozťažnosť, viskozita, povrchové napätie, termická stabilita, chemická odolnosť...) od zloženia a teploty skúmaných skiel a sklotvorných kvapalín.

VEGA 1/0456/20: Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr. Riešiteľ: Ing. Jozef Kraxner, PhD.

Anotácia: Projekt sa zaoberá vývojom nových materiálov vo forme sférických mikročastíc pomocou plameňovej syntézy a ich využitím na výrobu 3D sklených a sklo- keramických štruktúr. Projekt je zameraný na optimalizáciu parametrov plameňovej syntézy (teplota/dĺžka plameňa, redukčno-oxidačné podmienky horenia, rýchlosť dávkovania prekurzora), ktoré ovplyvňujú vlastnosti pripravených sférických mikročastíc ( chemické zloženie, štruktúru a morfológiu). Pripravia sa tak plné, duté, prípadne pórovité mikročastice v rôznych sklotvorných systémoch (hlinitanové, kremičitanové, boritanové, borokremičitanové) v mnohých prípadoch so zložením, ktoré nie je možné pripraviťkonvenčným tavením. Dutosť, resp. pórovitosť sa dosiahne prídavkom pórotvorných činidiel, resp. alkalickou aktiváciou. Pripravené mikroguľôčky sa použijú na prípravu pokročilých 3D štruktúr pomocou technológií additive manufacturing (3D tlač) metódami Direct Light Processing, Direct Ink Writing a metódou žiarového lisovania. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica