HYMON - Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu

Názov projektu (slovenský): Online vzdelávacia platforma pre študentov lekárskych a nelekárskych odborov so zameraním na hyperbarickú medicínu

Názov projektu (anglický): An online educational platform for medical and non-medical students focusing on hyperbaric medicine

Grantová agentúra: Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ (MIRRI) 

Doba riešenia projektu: 09/2021 - 4/2023

Evidenčné číslo projektu: ITMS2014+: 304011AZF1

Stav projektu: financovaný, riešený

Zodpovedný riešiteľ HCP: RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

Vysoká škola: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Pracovisko: Fakulta zdravotníctva

Zahraniční partneri: Ostravská univerzita, Ostrava 

Masarykova univerzita, Brno

Anotácia projektu: Globálna pandémia COVID-19 okrem zdravotných a spoločenských dopadov spôsobila presun vzdelávania z prezenčnej do dištančnej formy. V prvej vlne boli na komunikáciu medzi vyučujúcimi a študentami využívané najmä online komunikačné platformy. S nástupom druhej vlny je badateľný progres vo využívaní ďalších online nástrojov umožňujúcich obohatenie výuky. Nevýhodou týchto spôsobov výuky je, že neumožňujú plnohodnotný typ online/dištančnej výuky, ktorá by nebola viazaná na priamu online prítomnosť vyučujúceho a študenta. Nutnosť súčasnej online prítomnosti študenta a vyučujúceho počas dištančného vzdelávania sa javí ako veľmi kritický prvok pre študentov lekárskych a nelekárskych zdravotníckych odborov. Ak majú študenti prístup k správnej technológii, online štúdium bez priamej online prítomnosti vyučujúceho môže byť rovnako efektívne, resp. efektívnejšie ako doterajšia prezenčná forma vzdelávania. Pri optimálnej forme e-learningu študent zvyčajne potrebuje menej času na zvládnutie toho istého študijného materiálu ako pri tradičnom prezenčnom vzdelávaní. Pri súčasne dostupných online vzdelávacích platformách plnohodnotná dištančná výuka vyžaduje omnoho viac úsilia a času pedagógov a študentov. Je preto nutné vyvinúť takú online vzdelávaciu platformu – e-learning, ktorá by bola flexibilná, t. j. neviazaná na prítomnosť vyučujúceho a študenta, efektívna a interaktívna. Cieľom projektu je vytvoriť e-learningovú vzdelávaciu platformu pre potreby pregraduálneho vzdelávania študentov lekárskych, nelekárskych odborov a postgraduálne vzdelávanie odborníkov v oblasti hyperbarickej medicíny (HM) s dopadom na cezhraničné územie. Predmet HM sa použije ako tzv. „proof of concept“ využiteľnosti vyvíjanej e-learningovej vzdelávacej platformy na univerzitách v oprávnenom území v ČR a SR. Hlavným projektovým partnerom bude Ostravská univerzita, hlavným cezhraničným partnerom bude Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka a projektovými partnerom bude Masarykova univerzita v Brne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica