Doctor honoris causa

Čestný titul Doctor honoris causa Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udeľuje Vedecká rada TnUAD v Trenčíne

  • uznávanej osobnosti, ktorá sa osobitne a v širokej miere zaslúžila o rozvoj TnUAD v Trenčíne, ako aj o rozvoj trenčianskeho regiónu a Slovenskej republiky,
  • uznávanej vedeckej osobnosti zo zahraničia, ktorej výsledky činnosti majú široký medzinárodný prínos a ohlas,
  • medzinárodne uznávanej osobnosti, ktorej vedecký profil a zásluhy o pokrok a rozvoj vedy a techniky majú medzinárodný význam a ohlas.

Podmienky a postup pri udeľovaní čestného titulu Doctor honoris causa Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne upravuje Štatút udeľovania čestného titulu „Doctor honoris causa“.

Dokumenty:

Štatút udeľovania čestného titulu "Doctor honoris causa" TnUAD v Trenčíne.

Návrh na udelenie čestného titulu "Doctor honoris causa" TnUAD v Trenčíne.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica