Profesor emeritus

Profesor emeritus, emeritný profesor, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne udeľuje rektor TnUAD na návrh Vedeckej rady TnUAD v Trenčíne v zmysle zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z.z., § 78, za významné prínosy v oblasti vedy alebo umenia a vzdelávania profesorovi staršiemu ako 70 rokov, ktorý skončil pracovný pomer s TnUAD v Trenčíne, resp. s niektorou z fakúlt ako riadny profesor a na TnUAD v Trenčíne naďalej aktívne vedecky alebo pedagogicky pôsobí.


Podmienky a postup pri udeľovaní čestného titulu profesor emeritus Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne upravuje dokument Zásady udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica