KEGA

KEGA 007TnUAD-4/2013: Vývoj nových materiálov na základe výpočtového modelovania a simulácie danej štruktúry materiálu. riešiteľ: prof. Ing. Ján Vavro, CSc.

Anotácia: Projekt bezprostredne nadväzuje na projekt KEGA š. 3/7414/09 „Nové metódy a prístupy experimentálnej mechaniky pri identifikácii vád a porúch výrobkov“. Ďalší vývoj nových materiálov s vopred danými mechanickými, fyzikálnymi, resp. chemickými vlastnosťami sa nezaobíde bez využitia moderných numerických a simulačných metód výpočtového modelovania danej štruktúry materiálu, na základe ktorej môžeme zistiť už vopred niektoré významné vlastnosti daného materiálu z hľadiska ich úžitkových vlastností. Projekt sa zaoberá zavedením moderných  metód a nových technológií do výučby pri určovaní mechanických, fyzikálnych a chemických vlastností materiálov, ktoré budú slúžiť ako vstupné hodnoty pre následné vytvorenie modelu štruktúry materiálu na jeho numerickú analýzu a simuláciu z pohľadu jeho úžitkových vlastností. Projekt si kladie tiež za úlohu implementovať nové možnosti analýzy a simulácie založené na moderných prostriedkoch a metódach počítačovo podporovaných technológií do výučbového procesu v II. a III. stupni vysokoškolského štúdia v ŠO 5.2.26 Materiály.

KEGA 006TnUAD-4/2014: Priemyselná anorganická chémia a jej využitie v pedagogickom procese. riešiteľ: prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD.

Anotácia: Predkladaný projekt sa bude zaoberať skvalitnením a modernizáciou edukačného procesu predmetu anorganickej chémie na technickej vysokej škole so zameraním na prípravu, štruktúru a vlastnosti priemyselne významných anorganických látok na báze nekovových a kovových prvkov s ich vplyvom na životné prostredie. Výsledkom projektu budú dve kvalitné vysokoškolské učebnice s prezentáciou priemyselne významných anorganických zlúčenín nekovových ako aj kovových prvkov a ich materiálov (napr. silikátové materiály, anorganické plnivá a prísady do polymérnych zmesí, anorganické pigmenty, zliatiny, biologické materiály a pod.), z ktorých mnohé sú predmetom výskumu na Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove v rámci úzkej spolupráce s priemyselnou praxou. Vysokoškolské učebnice s prílohou virtuálneho laboratória prípravy vybraných priemyselne významných zlúčenín budú významným prínosom vo výučbe anorganickej chémie na technických univerzitách (najmä materiálového zamerania), ako aj pre odborníkov z priemyselnej praxe.

KEGA 003TnUAD-3/2014: Metódy hodnotenia štruktúry materiálov. riešiteľ: doc. Ing. Pavol Lizák, PhD.

Anotácia: Štruktúra materiálov v súčasnosti predstavuje jeden z kľúčových problémov v priemyselnej praxi. Tento výskum má v textilnej praxi veľký význam aj z pohľadu kompozitných materiálov zosilnených textilnými štruktúrami a technológiami. Textilné materiály sme predtým chápali ako vnútorne nediferencovaný alebo len málo diferencovaný objekt. Dnes k nim pristupujeme ako k systému so zložitou vnútornou štruktúrou, ktorá je výsledkom jej tvorby a spolu s vlastnosťami vlákien príčinou osobitného chovania  textílie ako materiálu zloženého z rôznych vláknových štruktúr. Preto sa hovorí o štrukturálnej teórií rôznych vláknových útvarov, ako je priadza, vláknina, pletenina a pod. Súčasne sa rozširuje okruh poznatkov, ktoré sú z pohľadu viacerých vláknových útvarov rovnaké. Tým sa postupne vytvára spoločný základ štrukturálnej teórie textílií.

Táto publikácia bude na Slovensku prvou publikáciou, ktorá by vo svojom súhrne mala predstaviť štrukturálnu teóriu vláknových útvarov ako vedeckú oblasť z podhľadu metód jej hodnotenia. Bude obsahovať popri základných pojmoch a súvislostiach vybrané časti spoločného jadra štrukturálnej teórie vlákien.

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica