Fluorescenčný spektrometer

Funkcia a využitie:

Modulárny fluorescenčný spektrometer na meranie časovo-nerozlíšených fluorescenčných spektier (v tzv. steady-state móde) v ultrafialovej, viditeľnej a časti blízkej infračervenej oblasti spektra (200-3000 nm), a časovo-rozlíšených (tzv. time-resolved) meraní pre vyhodnocovanie dôb života fluorescencie v ultrafialovej a viditeľnej oblasti spektra. Prístroj umožňuje merania fluorescencie a fosforescencie kvapalných aj tuhých vzoriek, s alternatívnym použitím rôznych modulov a zariadení v závislosti od typu vzoriek a vedeckovýskumnej aplikácie, meranie za konštantnej teploty, pri laboratórnej teplote, ako aj pri vyšších teplotách s kontinuálnym miešaním kvapalnej vzorky v kyvete, meranie chemickej kinetiky, meranie lineárne polarizovaných spektier pomocou nezávislej polarizácie žiarenia excitácie a polarizácie emitovaného žiarenia, meranie a vyhodnocovanie kvantových výťažkov luminiscencie kvapalných aj tuhých vzoriek.

Technická špecifikácia:
 • Rozsah meraní v intervale vlnových dĺžok 200-3000 nm (UV, viditeľná a blízka infračervená oblasť spektra)
 • Spektrálne rozlíšenie: > 1 nm.
 • Svetelný zdroj: Xenónová lampa (450 W) pracujúca v nepretržitom režime, bez produkcie ozónu a záblesková lampa pre meranie fosforescencie.
 • Nastaviteľná spektrálna štrbina (nezávisle pre excitačné svetlo zo zdroja a pre emitované svetlo vstupujúce do detektora) v intervale 0 - 15nm.
 • Presnosť nastavenia vlnovej dĺžky ±0,5 nm.
 • Excitácia dvojitým monochromátorom konfigurácie typu Czerny-Turner; monochormátor s tzv. medzištrbinou (intermediate slits) a dvojicou difrakčných mriežok na rovnakom nosiči pre väčšiu presnosť nastavenie vlnových dĺžok, vstavaný chopper pre vylepšenie možností merania v spektrálnej oblasti nad 2000 nm. Emisia cez monochromátor Czerny-Turner s tromi mriežkami – prvá optimálna pre UV-Vis spektrálnu oblasť, druhá pre VIS-NIR a tretia pre NIR spektrálnu oblasť.
 • Merania fosforescencie: meškanie po záblesku v rozsahu 0-10000 ms s krokom 0,001 ms. Vzorovacie okno v intervale 0,01-10000 ms. Opakovacia frekvencia v rozsahu 0,03-33 Hz. Počet zábleskov na daný bod v rozsahu 1-999.
 • Elektronika pre meranie časovo-rozlíšenej spektrofluorescencie, metódou time corelated single photon counting (TCSPC): meranie zhášania fluorescencie od 200 ps (pikosekunda) vyššie.

Konfigurácia merania:

 • pravouhlé usporiadanie, aj s možnosťou mechanicky nastaviteľných zmien priestorovej orientácie vzorky voči smeru lúča excitácie,
 • spôsob excitácie v tzv. móde „front-face“, keď lúč excitujúceho žiarenia dopadá na povrch vzorky v rozsahu excitačného uhlu od 22,5 do 90°

Typy držiakov vzoriek:

 • Držiaky na kyvety na merania kvapalných vzoriek so štandardným optickým priestorom 10nm x 10mm, vrátane možnosti miešania kvapaliny v kyvete pomocou magnetického miešadla a meraní pri konštantnej teplote dosiahnuteľnej pomocou termostatu v intervale ccaa. 0-100 ºC.
 • Držiak na tuhé vzorky, vrátane rotačne-translačného, umožňujúceho presné priestorové nastavenie (XYZ) pevných vzoriek a možnosti merania v móde „front-face“.

Špeciálne príslušenstvo:

 • Polarizátor typu Glan Thompson, so zodpovedajúcimi parametrami extinkčného pomeru a spektrálneho rozsahu meraní, nezávislá polarizácia excitujúceho aj emitovaného žiarenia, nastavenie polarizácie softvérové pomocou ovládacej počítačovej jednotky.
 • Integračná cela o priemere 6“ pre automatické merania a vyhodnotenia fotoluminiscenčných kvantových výťažkov tuhých a kvapalných vzoriek spolu s potrebnými držiakmi, celami a príslušenstva, vrátane softwarového modulu pre výpočet kvantového výťažku fluorescencie.
 • Termostat na báze Peltierovho javu, s rozsahom nastavenia teplôt v intervale od 0 do 100 ºC s nastavením teploty s presnosťou 1 ºC alebo menej, s možnosťou ohrevu s teplotným gradientom 1 ºC/s.

 

Model:Fluorolog 3: FL 3-21 (Horiba)
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

Ing. Róbert Klement, PhD.
e-mail: robert.klement@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 540

Operátori:Ing. Mária Chromčíková, PhD.,  Ing. Anna Prnová, PhD., doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica