UV-VIS-NIR spektrometer

Funkcia a využitie:Modulárny dvojlúčový UV–VIS–NIR spektrofotometer, ktorý slúži na meranie spektrálnych charakteristík materiálov v ultrafialovej, viditeľnej a časti blízkej infračervenej oblasti spektra (v intervale vlnových dĺžok 175-3300 nm). Prístroj predstavuje univerzálnu zostavu na meranie kvapalných aj tuhých vzoriek, s alternatívnym použitím rôznych modulov a zariadení v závislosti od typu vzoriek a vedeckovýskumnej aplikácie. Jednotlivé moduly spolu so základnou jednotkou sú ovládané počítačovou jednotkou s príslušným softwarom.
Spektrometer umožňuje nasledovné typy meraní:
 • merania absorpčných, transmisných a reflexných spektier (difúznych) v ultrafialovej, viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti spektra s  možnosťou nastavenia rozsahu meraní, ďalej reflektancie pod variabilným uhlom (variable angle specular reflectance) a absolútnej reflektancie (absolute reflectance) vzorky v závislosti od vlnovej dĺžky žiarenia,
 • merania problematických vzoriek s nízkou ako aj vysokou absorbanciou, merania neštandardných vzoriek, ako sú tuhé vzorky, koloidy, tenké filmy, prášky a podobne,
 • merania pri konštantnej teplote, pri laboratórnej teplote, ako aj vyšších teplotách s možnosťou kontinuálneho miešania kvapalnej vzorky v kyvete,
 • merania chemickej kinetiky (záznam absorbancie v závislosti od času) aj scanovacej kinetiky (záznam spektier vzorky v čase),
 • meranie a vyhodnocovanie farebnosti, farebných súradníc kvapalných aj tuhých vzoriek,
 • meranie a vyhodnocovanie (kvantitatívna analýza) koncentračných závislostí absorbancie vzorky
Technická špecifikácia:
 • Rozsah meraní v intervale vlnových dĺžok 175-3300 nm (UV, viditeľná a blízka infračervená oblasť spektra).
 • Svetelný zdroj: Wolfrámová halogénová lampa pracujúca v nepretržitom režime, bez produkcie ozónu a ortuťová výbojka pracujúca bez produkcie ozónu pre automatickú kalibráciu presnosti vlnových dĺžok.
 • Nastaviteľná spektrálna šírka štrbiny v intervale 0,01 – 5,0 nm s krokom 0,01 nm v UV–VIS spektrálnej oblasti a 0,04 – 20,0 nm v NIR spektrálnej oblasti.
 • Fotometrický rozsah max. 8 Abs.
 • Spektrálne rozlíšenie £ 0,5 nm pre UV-VIS oblasť, £0,2 nm pre NIR oblasť.

Typy držiakov vzoriek:

 • Držiak na kyvety na merania kvapalných vzoriek so štandardným optickým priestorom 10 mm x 10mm, vrátane možnosti miešania kvapaliny v kyvete pomocou magnetického miešadla a meraní pri konštantnej teplote dosiahnuteľnej pomocou termostatu najmenej v intervale 0-100 ºC, ako aj držiak pre kyvety s dlhou optickou dráhou (meranie veľmi zriedených/málo koncentrovaných roztokov).
 • Držiak na tuhé vzorky, vrátane držiaka umožňujúceho nastaviť uhol dopadajúceho žiarenia na vzorku, ďalej držiak na práškové vzorky pre meranie reflektancie práškových vzoriek a pást.
Špeciálne príslušenstvo:
 • Modul na meranie difúzne reflexných spektier v rozsahu vlnových dĺžok 200-2500 nm. Súčasťou tohto modulu sú aj držiak na kyvety pre kvapalné vzorky so štandardnou optickou dráhou 10 mm; držiak na práškové vzorky; nástavec na meranie fotometrickej presnosti dvojclonovou technikou; držiak na pevné vzorky pre meranie transmitancie (priepustnosti) pri rôznom nastaviteľnom uhle; sada clôn pre meranie reflektancie malých vzoriek.
 • Modul na meranie spekulárnej (zrkadlovej) reflektancie v závislosti od uhla a to v rozsahu 20 -70 . Súčasťou tohto modulu je aj polarizátor typu Glan-Taylor (kalcitový hranol) a depolarizátor.
 • Modul na meranie absolútnej spekulárnej reflektancie (odrazivosti) zrkadlových povrchov vzoriek a lesklých náterov, umožňujúci meranie hrúbky filmov a povrchových vrstiev, stupňa vyleštenia optických povrchov.
 • Termostat na báze Peltierovho javu spolu s ovládacou jednotkou, s rozsahom nastavenia teplôt v intervale najmenej od 0 do 100 ºC s nastavením teploty s presnosťou 1 ºC alebo menej, s možnosťou ohrevu s teplotným gradientom 1 ºC/s.
Model:Cary 5000 (Agilent Technologies)
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

Ing. Róbert Klement, PhD.
e-mail:
robert.klement@tnuni.sk

tel.: +421 32 7400 540
Operátori:Ing. Mária Chromčíková, PhD., Ing. Dagmar Galusková, PhD., doc. Ing. Alfonz  Plško, CSc., Ing. Anna Prnová, PhD. CSc.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica