Vláknový spektrometer pre blízku IČ oblasť

Funkcia a využitie:Vláknový spektrometer umožňuje pomocou vláknovej optiky meranie spektier v blízkej infračervenej oblasti (v rozsahu vlnových dĺžok 900-2500 nm) na vybraných veľmi malých oblastiach na vzorkách nepravidelného tvaru, resp. vzorkách veľmi veľkých rozmerov, ktoré nemôžu byť umiestnené do štandardných spektrometrov. Vzhľadom na jeho prenosnosť, umožňuje aj napojenie na iné zariadenia, napr. optický mikroskop aj s výhrevný stolčekom a snímanie spektier so vzoriek umiestnených v týchto zariadeniach pri laboratórnej ako aj zvýšenej teplote.
Technická špecifikácia:
  • Design optickej lavice v konfigurácii Czerny-Turner
  • Rozsah meraní v intervale vlnových dĺžok 900-2500 nm
  • Detektor InGaAs v lineárnom usporiadaní (256 pixelov)
  • Vstupná štrbina: 25 µm
  • Rozlíšenie: 9.5 nm (FWHM)
  • Citlivosť prístroja vyjadrená hodnotou S/N pomer (pomer signál/šum): 7500:1
  • Integračný čas pri meraní spektier: 1ms-120ms,
  • Prepojenie s PC pomocou rozhrania USB2.0
Model:Ocean Optics NIRQUEST 256-2.5
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

Ing. Róbert Klement, PhD.
e-mail:
robert.klement@tnuni.sk

tel.: +421 32 7400 540
Operátori:Ing. Jozef Kraxner, PhD., Ing. Anna Prnová, PhD., doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica