Röntgenový difraktometer

Funkcia a využitie:Kvalitatívna a semikvantitatívna analýza fázového zloženia materiálov, vrátane vstupných surovín pre prípravu skiel a keramiky, fázového zloženia keramických materiálov a kompozitov, fázového zloženia koróznych produktov na povrchu skiel a keramík, štúdium kinetiky kryštalizácie skiel pri vysokých teplotách a štúdium kryštalických defektov v sklách, analýza tenkých vrstiev a reflektometria, analýza napätí v tenkých vrstvách.
Technická špecifikácia:
  •  goniometer s Θ-2Θ geometriou a priemerom 240 mm
  • RTG lampa s Cu anódou
  • Možnosť merania v reflexnom aj transmisnom mode
  • Programovateľná divergenčná clona
  • Gutmanovo zrkadlo na konverziu rozbiehavého RTG lúča na kvázi-paralelný
  • 3D Pixcel® detector
  • Vysokoteplotná cela Anton Paar s maximálnou pracovnou teplotou 1600 °C a automatickou kompenzáciou výšky a s možnosťou merania vo vákuu resp. pri bežných atmosférických podmienkach
  • Kryogénna a vlhkostná cela Anton Paar s pracovnou teplotou od -180 do 400 °C, automatickou kompenzáciou výšky a s možnosťou regulácie relatívnej vlhkosti v rozmedzí od 0 do 95 %
  • SAXS
Model:Panalytical Empyrean DY1098
Umiestnenie:VILA TnUAD
Zodpovedný pracovník:

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
e-mail:
dusan.galusek@tnuni.sk
tel.: +421 23 7400 590

Operátori:Ing. Dagmar Galusková, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica