CEKSiM

Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

Rok vzniku: 2013
Zameranie: Výskum chémie materiálov (keramika, sklo, silikátové materiály)
Financovanie: Operačný program Výskum a vývoj, štátny rozpočet
Link: https://ceksim.eu/uvod

 Strategickým cieľom projektu "Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály" je podpora excelentného výskumu v oblasti keramiky, skla a silikátových materiálov s dôrazom na rozvoj potrebnej infraštruktúry a spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Zriadené Centrum excelentnosti, ktoré je z hľadiska svojho zamerania jedinečným pracoviskom na Slovensku, je spoločným pracoviskom partnerov projektu: Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Pracovisko disponuje viacerými špecializovanými laboratóriami vybavenými špičkovou prístrojovou a modernou informačno-komunikačnou technikou, ktoré umožňujú riešenie úloh základného a aplikovaného výskumu, ako aj experimentálny vývoj v oblasti prípravy, charakterizácie a diagnostiky nových typov materiálov a ich transfer do moderných technológií. Špičkový výskum vychádzajúci taktiež z potrieb priemyselnej základne v trenčianskom regióne a prihraničných regiónov Českej republiky, sa zameriava predovšetkým na oblasť progresívnych keramických materiálov a oblasť oxidových skiel. Cieľovou skupinou z pohľadu spolupráce s priemyslom je obranný, strojársky, automobilový a predovšetkým sklársky priemysel.

Vybudované laboratóriá elektrónovej mikroskopie, röntgenovej difrakcie, termickej analýzy, keramografické a pecné laboratóriá, ako aj laboratórium molekulovej spektroskopie slúžia tak nielen na excelentný výskum vedecko-výskumných pracovníkov v danej oblasti, ale aj na školenie domácich a zahraničných doktorandov v študijnom programe Anorganické technológie a nekovové materiály.

Centrum sa naplno zameriava i na intenzifikáciu medzinárodnej spolupráce, a to na poli výskumných aktivít i pravidelných výmenných mobilít výskumníkov a doktorandov. V spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi (v ČR, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Belgicku a iné.) Centrum získalo viacero významných výskumných a rozvojových domácich a zahraničných grantov (napr. NATO Science for Peace and Security). Prostredníctvom výzvy európskeho programu Horizont 2020 - WIDESPREAD-2014-1 získalo, spoločne s partnermi z univerzity v Padove, nemeckými univerzitami v Jene a Erlangene a španielskym Inštitútom pre sklo a keramiku, možnosť vytvorenia personálnej, prístrojovej a metodickej bázy pre vybudovanie excelentného centra s medzinárodnou pôsobnosťou - Centra pre výskum funkčných a povrchovo funkcionalizovaných skiel (FunGLASS).

Existencia Centra excelentnosti má súčasne kvalitatívny i kvantitatívny dopad na výstupy publikačnej činnosti svojich pracovníkov, ktorí publikujú výsledky svojej vedecko- výskumnej činnosti v neperiodických publikáciách, ale predovšetkým vo vedeckých periodikách evidovaných v databáze WoS.

 

 
Laboratórium elektrónovej mikroskopie a laboratórium chemických analýz.

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica